Chei (C)

CHEILE ORZEI, chei pitoreşti, sãpate de râul Ialomiţa în formaţiunile calcaroase din S M-ţilor Bucegi, la c. 15 km aval de izv. Ialomiţei. Lungime: 2 000 m. Obiectiv turistic.

CHEILE TÃTARULUI, chei sãpate de râul Ialomiţa în formaţiunile calcaroase din S M-ţilor Bucegi, la c. 7 km aval de izv. Ialomiţei. Lungime: 2 500 m. Obiectiv turistic.

CHEILE TURZII, chei spectaculoase, realizate de  râul Hãjdate  (afl.  al Arieşului) în calcarele jurasice ale culmii Hãjdate din N-NE M-ţilor Trascãu (M-ţii  Apuseni), situate în arealul com. Petreştii de Jos, jud. Cluj. Lungime: 3,5 km. Aici se aflã o rezervaţie complexã (geologicã, floristicã, faunisticã şi arheologicã) extinsã pe 175,7 ha, în care existã c. 60 de peşteri (Peştera Morarilor, Peştera Binder, Peştera Ascunsã etc.), numeroase stânci, coloane, pereţi abrupţi şi înalţi de peste 100 m, c. 1 000 de specii de plante (scoruşul/ Sorbus dacica, usturoiul de stâncãrie/Allium obliquum) şi numeroase specii de fluturi aparţinând genurilor Heterogynis, Dysaukes, Eubleme şi Phybalopterix – acesta din urmã întâlnit doar în M-ţii Ural şi în zona Rijeka din Croaţia. În multe din peşterile aflate pe versanţii Cheilor Turzii s-au descoperit urme de locuire omeneascã datând din Paleoliticul mijlociu, din Neolitic (cultura materială Criş), din perioada de trecere la Epoca bronzului (cultura materială Coţofeni) şi din perioadele dacicã, romanã şi feudalã. Întreaga zonã a fost declaratã monument al naturii. Important obiectiv turistic.

CHEILE ZÃNOAGEI, chei  pitoreşti, sãpate de râul Ialomiţa în formaţiunile calcaroase din S M-ţilor Bucegi, la 11 km aval de izv. Ialomiţei. Lungime: 2,5 km. Obiectiv turistic.

CORCOAIA,  Cheile  Corcoaiei,  chei foarte înguste, sãpate de râul Cerna în cursul superior, pe o lungime de 200 m, cu pereţi verticali, înalţi de peste 150 m. Deşi au fost afectate parţial de lucrãrile hidroenergetice executate în bazinul Cernei, cheile Corcoaiei îşi mai pãstreazã aspectul spectaculos. În aceastã zonã existã o bogatã florã şi faunã, fapt ce a determinat declararea lor ca rezervaţie naturalã (inclusã în cadrul Parcului naţional Domogled-Valea Cernei).