Câmpii (N)

NĂDLAC, Câmpia Nădlacului, câmpie de acumulare fluvio-lacustră, parte componentă a Câmpiei Mureşului, situată în extremitatea de V a României, între graniţa cu Ungaria (la N şi V) şi râurile Ier (NE), Mureşu Mort (E-NE) şi Mureş (E, SE şi S). Este o câmpie tabulară înaltă (90–111 m alt.), acoperită cu loess şi depozite loessoide pleistocene, în care s-au format mai multe crovuri. În cadrul câmpiei predomină cernoziomurile, propice culturilor agricole (cereale, plante tehnice, sfeclă de zahăr, soia, floareasoarelui, tutun, legume etc.). Zăcăminte de hidrocarburi şi ape geotermale.