Defilee (C)

CAZANE, sector al defileului Dunãrii la trecerea prin Carpaţi (lung de 9 km), cuprins între localitãţile Dubova şi Ogradena (azi strãmutatã în vatra com. Eşelniţa, din cauza creãrii lacului de acumulare al hidrocentralei Porţile de Fier I). Zona Cazanelor este formatã din douã sectoare: C. Mari (4 km), între masivele Ciucarul Mare (318 m) şi Veliki Strbac (768 m), şi C. Mici (5 km), între Ciucarul Mic (313 m) şi Mali Strbac (626 m). Aici valea Dunãrii şi lacul de acumulare se îngusteazã pânã la 180–250 m (în trecut fluviul se îngusta la 152 m), având de strãbãtut calcare dure, jurasice şi cretacice, ceea ce explicã valea în chei, cu pereţi verticali, stâncoşi. Viteza de scurgere a apei în acest sector depãşeşte 5 m/s. Între C. Mari şi C. Mici se aflã bazinetul tectonic Dubova, de formã aproape circularã, care corespunde unor roci mai slabe (neogene). În porţiunile de chei sunt caracteristice marmitele laterale şi de fund, cu vârtejuri de ape. În zona Cazanelor Mari se aflã peşterile Gura Ponicovei şi Veterani. Rezervaţie naturalã, complexã (215 ha), care cuprinde stâncile calcaroase ale masivelor Ciucarul Mare şi Ciucarul Mic, pe care se dezvoltã o vegetaţie submediteraneanã cu numeroase endemisme şi plante rare. Aici se întâlnesc stânjenelul balcanic (Iris reichenbachii), laleaua Cazanelor (Tulipa hungarica), liliacul sãlbatic (Syringa vulgaris) etc. Zonã turisticã de mare pitoresc.

COZIA, pas (300 m alt.) şi defileu situate pe cursul mijlociu al râului Olt, între confluenţa acestuia cu Lotru şi oraşul Cãlimãneşti; lungimea defileului: 14 km. În lungul defileului se desfãşoarã o şosea modernizatã (pe dr. Oltului) şi o linie de cale feratã (pe stg. Oltului) care asigurã legãtura între Sibiu şi Râmnicu Vâlcea. Pe malul drept al Oltului, la 1 km N de mănãstirea Cozia, în punctul „Cozia Veche”, sãpãturile arheologice au scos la ivealã (în 1966) o aşezare geto-dacicã cu douã niveluri de locuire (sec. 4 î.Hr.1 d.Hr.).