Dealuri (H)

HIDIŞEL, Dealurile Hidişelului, zonã deluroasã în partea central-nordicã a Dealurilor Vestice, parte componentã a Dealurilor Pãdurii Craiului, situatã pe teritoriul judeţului Bihor, între aliniamentul vãilor Hidişel şi Cârpeştii Mici (la Est), râul Holod (la Sud) şi Câmpia Miersigului (la Vest şi Nord). Alcãtuite predominant din marne argiloase şi nisipoase, gresii, conglomerate şi nisipuri. Altitudinea maximã: 296 m. Drenate de râurile Gepiu, Valea Nouã, Fonãu ş.a.