Dealuri (H)

HIDIŞEL, Dealurile Hidişelului, zonã deluroasã în partea central-nordicã a Dealurilor Vestice, parte componentã a Dealurilor Pãdurii Craiului, situatã pe terit. jud. Bihor, între aliniamentul vãilor Hidişel şi Cârpeştii Mici (la E), râul Holod (la S) şi Câmpia Miersigului (la V şi N). Alcãtuite predominant din marne argiloase şi nisipoase, gresii, conglomerate şi nisipuri. Alt. max.: 296 m. Drenate de râurile Gepiu, Valea Nouã, Fonãu ş.a.