Câmpii (P)

PITEŞTI, Câmpia Piteştiului sau Câmpia înaltă a Piteştiului, unitate de câmpie, situată în partea central-nordică a Câmpiei Române, între Piem. Cotmeana (la V), Dealurile Argeşului (la N), Piem. Cândeşti (la E) şi Câmpia GăvanuBurdea (la S). Este o câmpie înaltă, piemontană, în formă de evantai, alcătuită din poduri de terase ale căror alt. descresc de la 278 m în N la 180 m în S, la contactul cu Câmpia Găvanu-Burdea. Este acoperită, predominant, cu soluri argiloiluviale podzolice şi pseudogleice, cu petice de soluri brun-roşcate şi brunroşcate podzolice. Este puternic fragmentată de cursurile superioare ale râurilor Cotmeana, Teleorman, Dâmbovnic, Mozacu, Neajlov ş.a.

PLOIEŞTI, Câmpia Ploieştiului, câmpie piemontană înaltă, parte componentă a Câmpiei Române, extinsă în N acesteia şi la S de dealurile subcarpatice de pe aliniamentul Băicoi–Boldeşti-Scăeni– Urlaţi, între râurile Cricov şi Ialomiţa (la V) şi Cricovu Sărat (la E). C.P. este de fapt un mare şi vechi con de dejecţie al râului Prahova, bine individualizat, cu terase convergente spre aval, desfăşurat cu precădere pe stg. văii Prahova. Alt. scad de la 280 m în N la 100 m în S. Sub solurile brune şi brun-roşcate, cu grosimi de 30–60 cm, care acoperă în cea mai mare parte C.P., se află un strat gros de prundişuri, care atinge în unele zone 80 m (zona Buda). Vegetaţia naturală este formată din pâlcuri de păduri alcătuite din stejar pedunculat (Quercus robur) în amestec cu carpen (Carpinus betulus) şi tei (Tillia tomentosa), restul terenurilor fiind ocupate de culturi agricole.