Azuga

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Azuga se află în partea central-sud estică a României, în provincia istorică Muntenia, în extremitatea de Nord Est a judeţului Prahova, pe valea superioară a râului Prahova, la confluenţa cu râul Azuga, la poalele M-ţilor Bucegi, la 895–950 m altitudine, la intersecţia paralelei de 45°26’42” latitudine nordicã cu meridianul de 25°33’19” longitudine esticã, la 60 km Nord Vest de municipiul Ploieşti. Din punct de vedere demografic, Azuga face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 4 689 loc. (1 ian. 2019), din care 2 267 loc. de sex masc. şi 2 422 fem. Supr.: 83 km2, din care 26,6 km2 în intravilan; densitatea: 176 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 4 440 loc., 4 199 de persoane erau români (94,6%), 40 rromi (0,9%) şi 201 loc. (4,5%) aparţineau altor etnii (maghiari, germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 097 ortodocşi (92,3%), 66 romano-catolici (1,5%), 35 baptişti (0,8%) şi 242 loc. (5,4%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, adeventişti de ziua a şaptea, creştini dupã evanghelie, greco-catolici, evanghelişti, reformaţi ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de cale ferată (inauguratã la 10 iun. 1879). Producţie de echipamente pentru radiologie şi electroterapie, de mobilă, de ambalaje din hârtie şi carton. Fabrici de şampanie (din 1892), de salam (din 1887), de bere (1900), închisă la 17 iun. 2009, de sticlă (1879), închisă în anul 2007, de ciment alb (1885), falimentată în anul 2008, de postav (1887), falimentată în anul 2007 ş.a. Păstrăvărie. Bibliotecă orăşenească, adăpostită într-o clădire construită în anul 1930. Spital construit în anii 1911-1914.

Istoric

Iniţial, în această zonă a existat un han, construit în anii 1720-1725, menţionat documentar, prima oară în 1815 cu numele Căciula Mare sau hanul Întreprahove, în jurul căruia s-a dezvoltat ulterior o aşezare rurală în care locuitorii se ocupau cu păstoritul – activitate legată de întinsele păşuni naturale existente pe înălţimile munţilor din jur. Primele gospodării au luat naştere la începutul sec. 19, între primii locuitori fiind ciobanul Gheorghe Zangor, care şi-a construit casa în anul 1800. La început, aşezarea rurală, care până în anul 1881 s-a numit Întreprahove, a aparţinut de localitatea Sinaia, iar în anul 1884, localitatea Azuga s-a desprins de Sinaia şi împreună cu aşezările Buşteni, Poiana Tapului şi Predeal au format comuna Predeal, cu reşedinţa la Predeal, iar la 21 aprilie 1889, reşedinţa Primăriei a fost mutată de la Predeal la Azuga. În anul 1830, un oarecare Aslan din Rucăr a înfiinţat la Azuga “Glăjăria lui Aslan” în care lucrau sticlari aduşi din Bohemia, glăjărie (sticlărie) care nu a funcţionat mult timp. În 1879, întreprinzătorul S. Grünfeld a costruit o altă fabrică de sticlă, tot cu sticlari aduşi din Bohemia, în 1882 fraţii Matei şi Nicu Mocanu au inaugurat fabrica de caşcaval, în 1885 francezul Leboeuf a înfiinţat fabrica de var, iar inginerul Erler a inaugurat fabrica de ciment; în 1887 firma Rheim, Scheeser&Co a deschis fabrica de postav, iar Carol Scheeser a deschis fabrica de salam. În 1892 a fost inaugurată fabrica de şampanie, iar în perioada 1898-1900 firma Grundt, Rădulescu&Co a construit fabrica de bere. Comuna Azuga a fost declarată oraş în 1948. În prezent, oraşul Azuga are statut de staţiune climaterică şi de odihnă, de interes general, cu funcţionare permanentă, având un climat tonic-stimulant, aer curat, ozonat, fără praf şi alergeni, indicatã pentru tratarea nevrozelor astenice, a stărilor de debilitate, a surmenajului fizic şi intelectual etc. Centru turistic şi punct de plecare spre cabanele din M-ţii Bucegi şi M-ţii Baiului. Pârtia olimpicã de schi “Sorica”, cu o lungime de 2 224 m şi o diferenţă de nivel de 561 m, dispune de instalaţie de transport pe cablu, de iluminat pe timp de noapte şi de instalaţie pentru producerea zapezii artificiale. În anul 2007 a fost dată în folosinţă o telegondolă şi o linie de teleschi care asigură accesul către toate pârtiile de schi.

Monumente

Biserica „Sfânta Treime” a fost construită în anii 1902–1903, pe cheltuiala Casei Regale a României, sfinţită în anul 1904. Biserica a fost refăcută în 1920 după stricăciunile provocate de bombardamentele din 1916. Picturile murale interioare au fost refăcute în întregime în 1960 de către pictorul Emil Ivănescu din Curtea de Argeş şi din nou refăcute în tempera, în 1982 de cãtre pictorul călugăr Rafael Popescu de la mănăstirea Căldăruşani. Biserica “Sfânta Treime” posedă frumoase vitralii; La 30 mai 2004 s-a  pus  piatra  de  temelie a bisericii din lemn pe temelie de piatră, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, sfinţită în anul 2010; biserica romano-catolică “Sfântul Nicolae”, datând din anul 1934; Monumentul “Ecaterina Teodoroiu”, dezvelit în anul 1936; Monumentul eroilor din Războiul de Independenţă 1877-1878, dezvelit în anul 1905, plasat în faţa bisericii “Sfânta Treime”. Rezervaţia naturală botanică “Poiana cu narcise” – Clăbucet (18 750 ha); Rezervaţia naturală complexă “Valea Cazacului” (257 750 ha).


About

The city of Azuga is located in the central-southeastern part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the northeastern end of Prahova County, on the upper valley of the Prahova River, at the confluence with the Azuga River, at the foot of the Bucegi Mountains, at 895– 950 m altitude, at the intersection of the parallel of 45°26’42”North latitude with the meridian of 25°33’19” East longitude, 60 km North West of Ploieşti municipality. In terms of demographics, Azuga belongs to the category of small towns, with a population of 4,689 inhabitants (as of January 1, 2019), of which 2,267 males and 2,422 females. Area: 83 km2, of which 26.6 km2 in urban areas; density: 176 inhabitants/km2. At the population census from October 20-31, 2011, out of the total of 4,440 inhabitants, 4,199 people were Romanians (94.6%), 40 Roma (0.9%) and 201 inhabitants (4.5%) belonged to other ethnic groups (Hungarians, Germans, etc.). From a confessional point of view, were registered in the same census: 4,097 Orthodox (92.3%), 66 Roman Catholics (1.5%), 35 Baptists (0.8%) and 242 inhabitants (5.4%) belonged to other denominations (Pentecostals, Seventh-day Adventists, Evangelical Christians, Greek Catholics, Evangelicals, Reformed, etc.), or were atheists, without religion, or with undeclared religion. Railway (inaugurated June 10, 1879). Production of radiology and electrotherapy equipment, furniture, paper, and cardboard packaging. Champagne (since 1892), salami (since 1887), beer (1900) factories, closed on June 17, 2009, glass (1879), closed in 2007, white cement (1885), bankrupt in 2008, garments (1887), bankrupt in 2007 etc. Trout farm. Public library, housed in a building built in 1930. Hospital built in 1911-1914.

History

Initially, in this area there was an inn, built in 1720-1725, mentioned documentary, first in 1815 with the name Căciula Mare or Întreprahove inn, around which later developed a rural settlement in which the inhabitants dealt with shepherding – activity related to the vast natural pastures existing on the heights of the surrounding mountains. The first households appeared at the beginning of the 19th century. Among the first dwellers was the shepherd Gheorghe Zangor, who built his house in 1800. At first, the rural settlement, which until 1881 was called Întreprahove, belonged to Sinaia, and in 1884, Azuga detached of Sinaia and together with the settlements of Buşteni, Poiana Tapului and Predeal formed the commune of Predeal, with the residence in Predeal, and on April 21, 1889, the residence of the City Hall was moved from Predeal to Azuga. In 1830, a certain Aslan from Rucăr set up “Aslan’s Glassware Shop” in Azuga, where glassmakers brought from Bohemia worked, and which was functional only for a short time. In 1879, the entrepreneur S. Grünfeld built another glass factory, also with glassmakers brought from Bohemia, in 1882 brothers Matei and Nicu Mocanu inaugurated the cheese factory, in 1885 the Frenchman Leboeuf set up the lime factory, and the engineer Erler inaugurated cement factory; in 1887, Rheim, Scheeser & Co opened a cloth factory, and Carol Scheeser opened a salami factory. The champagne factory was inaugurated in 1892, and in the period 1898-1900 the company Grundt, Rădulescu & Co built the brewery. Azuga commune was declared a town in 1948. At present, the town of Azuga is a climatic resort, of general interest, with permanent operation, having a tonic-stimulating climate, clean air, ozonated, free of dust and allergens, indicated for treatment of asthenic neuroses, debilitating conditions, physical and intellectual overwork, etc. Tourist center and starting point for the cottages in Bucegi Mountains and Baiului Mountains. The Olympic ski slope “Sorica”, with a length of 2,224 m and a level difference of 561 m, has a cable transport installation, night lighting and an installation for the production of artificial snow. In 2007, a gondola and a ski lift line were put into use, providing access to all ski slopes.

Monuments

The “Holy Trinity” Church was built in 1902–1903, at the expense of the Royal House of Romania, consecrated in 1904. The church was rebuilt in 1920 after the damage caused by the bombings of 1916. The interior murals were completely restored in 1960 by the painter Emil Ivănescu from Curtea de Argeş and restored again in tempera in 1982 by the painter monk Rafael Popescu from the Căldăruşani monastery. The “Holy Trinity” Church has beautiful stained glass windows; on May 30, 2004, the foundation stone of the wooden church was laid on a stone foundation, dedicated to the “Assumption”, consecrated in 2010; the Roman Catholic church “Saint Nicholas”, dating from 1934; The “Ecaterina Teodoroiu” monument, unveiled in 1936; The monument of the heroes of the War of Independence 1877-1878, unveiled in 1905, placed in front of the church “Holy Trinity”. “Poiana cu narcise” (The Daffodils Meadow) natural botanical reservation – Clăbucet (18,750 ha); “Valea Cazacului” (The Cossack’s Valley) complex nature reserve (257,750 ha).

Back to Romanian version