Vârfuri (D)

DARA, vârf în partea central-estică a M-ţilor Făgăraş, la E de vf. Moldoveanu, între obârşiile râurilor Zârna, la E, şi Râu Doamnei, la V. Alt.: 2 500 m. Alcătuit din şisturi cristaline. Acoperit cu păşuni alpine.

DETUNATELE, denumirea a două vârfuri din NV M-ţilor Trascău (Detunata Goală, 1 169 m alt., lipsită de vegetaţie, de unde derivă şi numele, şi Detunata Flocoasă, 1 205 m alt., denumită astfel datorită vegetaţiei care o acoperă) situate în arealul com. Bucium, la 12 km E de Abrud. Reprezintă resturile unor vulcani neogeni şi sunt alcătuite din curgeri de lavă bazaltică, solidificată. Detunatele apar în relief ca nişte pereţi uriaşi de stâncă în cadrul cărora se evidenţiază nenumărate coloane hexagonale aşezate una lângă alta, ca celulele fagurilor de albine, alcătuind o gigantică „orgă de piatră”, care dă peisajului o notă de originalitate. Din când în când, bucăţi mari de bazalt se desprind din roca-mamă, rostogolindu-se cu un vuiet înspăimântător. Zgomotul provocat de rostogolirea stâncii, amplificat de ecou, răzbate până în depărtări, ca o detunătură, justificând denumirea atribuită Detunatelor. Declarate rezervaţii naturale (24 ha şi 5 ha). Obiectiv turistic.

DOBRII, Vârful ~, vf. în M-ţii Cernei, constituind alt. max. a acestora (1 928 m).