Râuri (M)

MARIS (MARISIA), numele antic al râului Mureş.

MILCOV, râu, afl. dr. al Putnei în Câmpia Siretului Inferior pe terit. com. Milcovul (jud. Vrancea); 68 km; supr. bazinului: 498 km2. Izv. din SV Subcarpaţilor Vrancei, de la 720 m alt., curge mai întâi pe direcţie S-N, despărţind Dealul Tojanu de culmea subcarpatică Gurbăneasa, ocoleşte pe la S şi E Dealul Reghiu (867 m alt.), iar pe terit. com. Reghiu îşi schimbă brusc direcţia către E-SE, străbătând transversal zona subcarpatică. În arealul satului Şindrilari străpunge o zonă de gresii, formând cheile de la Scruntaru, iar apoi intră în Depr. Mera separând Măgura Odobeşti (în N) de Dealul Deleanu (în S). Trece prin oraşul Odobeşti şi pe la S de municipiul Focşani. Din cauza infiltraţiilor puternice de pe cursul inf., Milcovul seacă în timpul verilor secetoase, debitul său ajungând abia la 1,04 m3/s în zona de vărsare. Până la Unirea Principatelor Române (la 24 ian. 1859), Milcovul a format hotarul dintre Moldova şi Ţara Românească. Afl. pr.: Reghiu, Milcovel, Arva, Dâlgov, Mera.

MOLDOVA, râu, afl. dr. al Siretului în aval de municipiul Roman; 216 km; supr. bazinului: 4 326 km2. Izv. din NE Obcinei Mestecăniş, de sub vf. Lucina, de la 1 250 m alt., străbate mai întâi formaţiunile de fliş ale unui culoar larg, pe direcţie N-S, ce separă Obcina Mestecăniş (din V) de Obcina Feredeu (din E), iar în aval de com. Fundu Moldovei face o cotitură spre E, traversând perpendicular flişul paleogen, până la Gura Humorului. În acest sector, panta medie de scurgere este de 10,1‰. În aval de Gura Humorului, râul Moldova separă zona subcarpatică a Pod. Sucevei, căpătând o direcţie generală de curgere NV-SE, suferind o uşoară ruptură de pantă ce determină formarea unui sector cu mare mobilitate a albiei până la vărsarea în Siret. În acest sector, Moldova prezintă o vale largă, cu numeroase despletiri şi mici „pieţe” de adunare a apelor. Afl. pr.: Moldoviţa, Suha, Humor, Râşca, Neamţ (sau Ozana), Topoliţa.

MOSTIŞTEA, râu, afl. stg. al Dunării pe terit. com. Chiselet (jud. Călăraşi); 92 km; supr. bazinului: 1 734 km2. Izv. din Câmpia Vlăsiei, din arealul com. Moara Vlăsiei (jud. Ilfov), de la 90 m alt., curge pe direcţie generală NV-SE, străbătând câmpia omonimă şi, după ce traversează Iezerul Mostiştei, se varsă în Dunăre. Valea Mostiştei formează un tip hidrologic aparte care-i poartă numele („vale de tip mostişte” sau “furcitură”), caracterizat prin prezenţa, în timpul secetelor prelungite, a unei albii minore fără apă permanentă, ci doar cu unele „ochiuri” de apă din loc în loc (Lilieci, Hagieşti, Plumbuita, Pârlita, Codreni, Siliştea). În ultimele decenii ale sec. 20, aspectul Văii Mostiştei a fost puternic modificat din cauza amenajărilor hidrotehnice. Numeroasele fântâni săpate pe malurile văii asigură alimentarea cu apă potabilă a populaţiei. Afl. pr.: Valea Colgeagului, Belciugatele, Vânăta, Argova. La 24 oct. 2007, valea Mostiştei a fost declarată arie de protecţie specială avifaunistică, extinsă pe teritoriile comunelor Dorobanţu, Frăsinet, Gurbăneşti, Sohatu, Săruleşti, Ulmu, Valea Argovei (toate în jud. Călăraşi) şi Mânăstirea (jud. Giurgiu), pentru faptul că ea asigură condiţii de hrană şi cuibărit pentru numeroase specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare, ca de pildă pescăruşul argintiu (Larus argentatus), ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis), raţa fluierătoare (Anas penelope), raţa pestriţă (Anas strepera), raţa cârâitoare (Anas qurquedula), stârcul roşu (Ardea purpurea), şorecarul mare (Buteo rufinus), barza neagră (Ciconia nigra), eretele vânăt (Circus cyaneus), egreta mare (Egretta alba), lăstunul de casă (Delichon urbica), şoimul rândunelelor (Falco subbuteo), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) ş.a.

MOTRU, râu, afl. dr. al Jiului pe terit. com. Butoieşti (jud. Mehedinţi); 120 km; supr. bazinului: 1 900 km2. Izv. din SV M-ţilor Vâlcan, de sub vf. Oslea, de la 1 230 m alt. şi, după ce străbate mai întâi o zonă constituită din şisturi cristaline şi granite, despărţind M-ţii Vâlcan de M-ţii Mehedinţi, pătrunde în reg. calcaroasă a Pod. Mehedinţi, separă apoi Piem. Coşuştei de Dealurile Jiului, trece prin municipiul Motru şi prin oraşul Strehaia şi drenează cel mai mare bazin carbonifer al Olteniei. Are un debit mediu anual de 14,3 m3/s. Afl. pr.: Motru Sec, Coşuştea, Huşniţa.

MUREŞ, râu, cel mai mare afluent stâng al râului Tisa, cu care confluează pe teritoriul Ungariei, la Seghedin, şi al doilea râu al României, ca lungime, după Dunăre; 803 km, din care 761 km pe teritoriul României; suprafaţa bazinului: 29 289 km2, din care 27 890 km2 în România. Instalat în mare parte şi adaptat pe un vechi traseu de ruptură tectonică ce asigură legătura hidrografică a Podişului Trasilvaniei cu Depresiunea Pannonică, Mureşul izvorăşte de pe pantele sudice ale M-ţilor Hăşmaş (Carpaţii Orientali), de la 850 m altitudine, de lângă localitatea Izvoru Mureşului. Curge mai întâi pe direcţie Sud Est-Nord Vest, drenând Depresiunea Giurgeu pe o distanţă de circa 75 km, îşi schimbă apoi direcţia de curgere spre Vest (în zona oraşului Topliţa), traversând lanţul munţilor vulcanici Căliman–Gurghiu, pe care-i separă printr-un spectaculos defileu (Topliţa-Deda), lung de 50 km şi lat de 80–100 m, tăiat în andezite şi piroclastite. Prin acest defileu, care este declarat rezervaţie naturală (60 km2), a fost construită o şosea (în anii 1881-1885) şi o linie de cale ferată (în perioada 1890-1910). După aceea râul Mureş se îndreaptă spre Sud-Sud Vest, străbătând partea centrală a Podişului Transilvaniei (despărţind Câmpia Transilvaniei de Podişul Târnavelor), trecând prin oraşele Reghin, Târgu Mureş, Iernut, Luduş, Ocna Mureş, Aiud, şi, după ce desparte M-ţii Trascău şi M-ţii Metaliferi (în Nord) de prelungirile M-ţilor Cindrel, Şureanu şi Poiana Ruscăi (în Sud) printr-un culoar (Culoarul Mureşului) cu mai multe îngustări şi defilee epigenetice, între care se înşiră o serie de bazinete (Simeria-Deva, Ilia, Căpruş), având, de la Simeria, o direcţie generală de curgere Est-Vest, separă M-ţii Zarand (din Nord) de Podişul Lipovei (în Sud), trecând prin Lipova; în aval de Păuliş intră în Câmpia Aradului, unde meandrează puternic, trece prin municipiul Arad şi pe la Vest de oraşul Nădlac, face, pe o mică porţiune (31 km), graniţa între România şi Ungaria, unde are un debit mediu de 165 m3/s. Râul Mureş pătrunde apoi în Ungaria şi se varsă în Tisa la Seghedin. Traversând forme variate de relief (25% munţi, 55% podiş, 23% câmpie), panta medie de curgere a râului Mureş oscilează între 2,7‰ (în Depresiunea Giurgeu), 20–25‰ (în zona munţilor vulcanici), 0,5‰ (în Podişul Transilvaniei) şi 0,3‰ (în câmpia din cursul inferior), transportând circa 2,7 milioane de tone de aluviuni pe an. Afluenţi principali: Comlod, Luduş, Arieş,  Târnava, Ampoi, Sebeş, Cugir, Strei. În Antichitate era numit Maris (sau Marisia).