Lacuri (T)

TANSA, lac antropic situat pe terit. jud. Iaşi, construit pe râul Bahlui, în perimetrul com. Tansa. Supr.: 352 ha; vol.: 13,1 mil. m3. Folosit pentru irigaţii, alimentare cu apă şi piscicultură.

TARNIŢA, lac de acumulare realizat în scop hidroenergetic pe râul Someşu Cald (dat în folosinţă în 1974), situat în arealul com. Gilău, jud. Cluj. Supr.: 270 ha; vol.: 74 mil. m3. Lungime: 7 km; lăţime max.: 3 km. Zonă de agrement pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca.

Lacul Tarnița (jud. Cluj)
Lacul Tarnița (Photo by János Szen on Unsplash)

TAŞAUL → limanul maritim Taşaul.

TATANIR, lac în partea de N a Deltei Dunării, situat în arealul com. Chilia Veche, între braţul Chilia şi canalul Pardina. Supr.: 700 ha. Legat de canalul Pardina, spre E, prin gârla Gotca.

TAUŢ, lac de acumulare, creat pe valea superioară a râului Cigher, în zona Dealurilor Cigherului (parte componentă a Dealurilor Crişanei), în arealul com. Tauţ. Supr. 240 ha; vol.: 14,3 mil. m3 (dispune de o rezervă de încă 11,8 mil. m3 pentru atenuarea viiturilor). Lungime: 5 km; lăţime max.: 2 km.

TĂBĂCĂRIEI, Lacul ~, liman maritim situat pe ţărmul Mării Negre, între municipiul Constanţa şi staţiunea balneoclimaterică Mamaia. Supr.: 0,96 km2; vol.: 1,9 mil. m3; ad. max.: 6,4 m. Este legat de lacul Siutghiol printr-o gârlă mică şi are scurgere în Marea Neagră printr-un mic canal. În regim natural prezintă un bilanţ excedentar, respectiv, cantitatea de apă provenită din precipitaţii, din aportul izvoarelor subacvatice şi din scurgerea apelor din lacul Siutghiol este mai mare decât cantitatea de apă pierdută prin evaporaţie şi prin scurgere în Marea Neagră. Temp. apei lacului este în medie de 12,9°C, iar mineralizarea de 750 g/l. Bază piscicolă şi de sporturi nautice. Pe malul lacului Tăbăcăriei a fost construită (de meşteri maramureşeni) o biserică din lemn cu hramul „Sfântul Mina” (26 m lungime, 13 m lăţime şi 43 m înălţime), sfinţită la 9 nov. 1997.

TĂTARU, lac în partea de V a Deltei Dunării, la N de braţul Tulcea, pe terit. com. Ceatalchioi, jud. Tulcea. Supr.: 220 ha.

TĂUL AGĂŢAT, lac glaciar în M-ţii Retezat, situat la 2 208 m alt. Supr.: 0,11 ha; ad. max.: 2,3 m.

TĂUL ASCUNS, lac glaciar în M-ţii Retezat, situat la 2 180 m. Supr.: 0,38 ha;

TĂUL ŢAPULUI, lac glaciar în M-ţii Retezat, la 2 160 m alt. Supr.: 2, 28 ha; ad. max.: 5,9 m.

TĂUL FĂRĂ FUND, lac glaciar situat în M-ţii Parâng, la 1 978 m alt. Supr.: 3,76 ha; ad. max.: 17,6 m. Este cel mai mare şi mai adânc lac din M-ţii Parâng. Declarat rezervaţie naturală.

TEI, lac antropic pe cursul inf. al râului Colentina, în partea de N a municipiului Bucureşti, amenajat la mijlocul deceniului 4 al sec. 20, ca loc de agrement pentru locuitorii Capitalei. Supr.: 80 ha. Pe malul său se află „Complexul sportiv studenţesc” şi Palatul domnului Grigore  Dimitrie Ghica, construit în 1822, ca reşed. de vară, în stil neoclasic italian, cu picturi interioare.

TREI APE, lac de acumulare în NE M-ţilor Semenic, format prin bararea zonei de confl. a pâraielor Semenic, Brebu şi Grădiştea. Supr.: 52,6 ha; vol.: 4,8 mil. m3.

TREI IEZERE, lac în partea central-nordică a Deltei Dunării, la E de satul Mila 23, legat prin canale de gârlele Lopatna şi Şontea. Supr.: 5 km2. Important bazin piscicol.