Drăgăneşti-Olt

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Drăgăneşti-Olt se află în partea de Sud a României, în provincia istorică Oltenia, în zona central-sudică a judeţului Olt, în regiunea de contact a Câmpiei Boian cu terasele de pe stânga râului Olt, la 68-143 m altitudine, la intersecţia paralelei de 44°10’11” latitudine nordică cu meridianul de 24°31’52” longitudine estică, la 36 km Sud-Sud Est de municipiul Slatina. Din punct de vedere demografic, Drăgăneşti-Olt face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 11 724 loc. (1 ian. 2019), din care 5 852 loc. de sex masc. şi 5 872 fem. Supr.: 78,8 km2, din care 8,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 332 loc./km2. La recensământul populaţiei din perioada 20-31 oct. 2011, din totalul celor 10 894 loc., 9 189 de persoane erau români (84,3%), 744 rromi (6,8%) şi 961 loc. (8,8%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 9 832 de ortodocşi (90,3%), 45 penticostali (0,4%) şi 1 017 loc. (9,3%) aparţineau altor confesiuni (baptişti, adventişti de ziua a şaptea, musulmani ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Important nod rutier şi staţie de cale feratã pe linia Bucureşti – Roşiori de Vede – Drăgăneşti-Olt – Craiova – Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Stamora Germană (Moraviţa) – Belgrad. Principalele produse industriale realizate de întreprinderile oraşului Drăgăneşti-Olt sunt:  energia electricã (hidrocentralã cu o putere instalatã de 53 MW, intratã în funcţiune în anul 1989), articole de îmbrãcãminte, detergenţi, cărămizi, preparate din lapte, băuturi alcoolice, produse de panificaţie ş.a. Fabrica de fire din bumbac şi tricotaje a fost falimentatã şi lichidată la 14 aug. 2013. Fermã de creştere a bovinelor. Centru viticol. Muzeul Câmpiei Boianului a fost amenajat în anii 1980-1982 cu numele Muzeul de istorie şi etnografie, iar din 1996 poartã numele actual. În curtea acestui complex muzeal modern se aflã conacul lui Ioan Polihronie (fost pitar, arhivar şi casier al oraşului Slatina), cu cramă la subsol, construit la sfârşitul secolului 18, azi declarat monument de arhitecturã (în care sunt expuse obiecte de artã popularã, de artã ortodoxã şi de etnografie), o casă pentru slugile acestuia, o clădire de la sfârşitul secolului 19, o troiţã din lemn, o casă ţăranească din lemn, un bordei, Casa “Giurgiu”, în care sunt expuse artefacte din Neolitic (figurine din lut, pumnale din os, ciocane, suliţe, vârfuri de suliţã, praştii ş.a.). În anul 2010, în cadrul acestui complex muzeal modern a fost înfiinţat un parc arheologic, numit “Gumelniţa”, în care existã şase locuinţe (colibe) neolitice de pescari, olari şi agricultori, în care sunt expuse imitaţiile neolitice ale unor mese, unelte de uz casnic, echipamente de lucru, obiecte de cult, altare religioase ş.a. Oraşul mai dispune de o bibliotecã publică numita “Dumitru Popovici”, cu peste 30 000 de volume, de cinci grãdiniţe de copii, douã gimnazii, un liceu teoretic, un spital (din anul 1905), trei farmacii, o Casă de cultură numitã “Ileana Constantinescu”, un Cămin Cultural, un Parc public (7,8 ha), un stejar multisecular (peste 250 de ani) cu diamterul trunchiului de 2,40 m şi înalt de circa 18 m ş.a.

Istoric

În arealul oraşului au fost descoperite (în anul 1993) vestigiile unei aşezãri neolitice, aparţinând culturii materiale Gumelniţa (mileniul 4-3 î.Hr.), precum si urme de locuire din Epoca bronzului, datând din secolele 18-16 î.Hr. (cultura Glina III-Schneckenberg), din perioada daco-romană (fragmente de vase ceramice) şi din secolul 10. În a doua jumãtate a mileniului întâi d.Hr., în aceastã zonã existau mai multe cãtune, cu populaţie autohtonă (Comani, Drăgăneşti, Peretu), iar începând cu secolul 10, aceste trei sate (Comani, Drăgăneşti şi Peretu) au evoluat treptat cãtre trei centre mai mari, distincte, fiecare aşezare având o judecãtorie, bisericã, şcoalã, o casã a obştei, o magazie de rezerve ş.a. Localitatea Drăgăneşti-Olt apare menţionatã documentar, pentru prima oarã, la 1 iunie 1526, într-un act emis de domnul Radu de la Afumaţi, apoi la 1 apr. 1607 (“sat în moştenirea logofãtului Stanciu încă mai dinainte“), în 1640 (moşia şi satul Drăgăneşti erau în posesia familiei Rudeanu), în 1708 etc. La 31 martie 1860, satele Drăgăneşti de Jos, Drăgăneşti de Sus şi Peretu (atestat documentar la 31 aug. 1475, cu numele Uibăreşti, iar de la începutul secolului 19 poartă numele Peretu) s-au unificat, formând comuna Drăgăneşti, condusă de un primar, iar satul Comani (atestat documentar în martie 1593) a devenit comună de sine stătătoare, cu 320 de familii, condusă de un primar. Comuna Drăgăneşti-Olt a fost declarată oraş la 17 febr. 1968; având în subordine administrativã satul Comani (atestat documentar în martie 1593).

Monumente

Biserica având dublu hram – “Sfântul Nicolae şi Cuvioasa Parascheva” (1775); biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” , cu turlă octogonală pe naos, dateazã din anul 1830, reparată în anii 1926 şi 1967; biserica “Adormirea Maicii Domnului” a fost zidită în anii 1762-1766 pe locul uneia care data din anul 1680 (ctitorită de Badea Ştirbei Drăgănescu şi soţia lui, Luxandra), cazutã în ruinã la mijlocul secolului 19 şi refacutã din temelie în anii 1862-1864 pe cheltuiala boierilor Petrache Manolescu şi Nae Stãnescu. Afectatã grav de cutremurul din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, cu o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter, biserica a fost reconstruită din temelie în anii 1979-1986 şi pictată în frescă, iar după anul 2000, biserica a fost consolidată, restaurată şi extinsă; clădirea Primãriei (1890); clãdirea fostei Bãnci Franco-Române (1936). În satul Comani se aflã bisericile cu hramurile “Sfânta Cuvioasã Parascheva” (1832, restauratã în anul 1901 şi pictatã în stil neobizantin), “Sfântul Gheorghe” (1899-1909), cu turlã foarte înaltă pe pridvor, şi “Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena”, construită în anii 1855-1856, pe locul uneia din 1785, pe cheltuiala lui Radu Comăneanu şi Constantin Mãrgãritescu. Biserica posedă o catapeteasmã din lemn, datand din anul 1856, pictată în ulei; ruinele fostului schit, datând din anul 1770, şi conacul “Leontopol” (1900).


About

The town of Drăgăneşti-Olt is located in the southern part of Romania, in the historical province of Oltenia, in the central-southern area of ​​Olt County, in the contact region of the Boian Plain with the terraces on the left bank of the Olt River, at 68-143 m altitude, at the intersection of the parallel of 44°10’11” North latitude with the meridian of 24°31’52” East longitude, 36 km South-South East of Slatina municipality. From a demographic point of view, Drăgăneşti-Olt is part of the category of small towns, with a population of 11,724 inhabitants (January 1, 2019), of which 5,852 males and 5,872 females. Area: 78.8 km2, of which 8.8 km2 in urban areas; density: 1,332 inhabitants/km2. At the population census from October 20-31, 2011, out of the total of 10,894 inhabitants, 9,189 people were Romanians (84.3%), 744 Roma (6.8%) and 961 inhabitants (8.8%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view: 9,832 Orthodox (90.3%), 45 Pentecostals (0.4%) and 1,017 inhabitants (9.3%) belonged to other denominations (Baptists, Adventists, on the seventh day, Muslims, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Important road junction and railway station on the line BucharestRoşiori de Vede – Drăgăneşti-Olt – CraiovaCaransebeşLugojTimişoara – Stamora Germană (Moraviţa) – Belgrade. The main industrial products made by the enterprises of Drăgăneşti-Olt are: electricity (hydroelectric power plant with an installed capacity of 53 MW, put into operation in 1989), clothing, detergents, bricks, dairy products, alcoholic beverages, bakery products and so on The cotton yarn and knitting factory was bankrupt and liquidated on August 14, 2013. Cattle farm. Wine center. The Boianului Plain Museum was arranged in the years 1980-1982 with the name of the Museum of History and Ethnography, and since 1996 it has been named today. In the courtyard of this modern museum complex is the mansion of Ioan Polihronie (former bread supplier, archivist and cashier of Slatina), with a cellar in the basement, built at the end of the 18th century, today declared an architectural monument in which objects of folk art are exhibited. of orthodox art and ethnography), a house for his servants, a building from the end of the 19th century, a wooden crucifix, a wooden peasant house, a hut, the “Giurgiu” House, where Neolithic artifacts are exhibited clay, bone daggers, hammers, spears, spearheads, slingshots, etc.). In 2010, within this modern museum complex, an archeological park was established, called “Gumelniţa”, in which there are six Neolithic houses (huts) of fishermen, potters and farmers, in which are exposed the Neolithic imitations of some tables, tools household use, work equipment, objects of worship, religious altars, etc. The city also has a public library called “Dumitru Popovici”, with over 30,000 volumes, five kindergartens, two gymnasiums, a theoretical high school, a hospital (since 1905), three pharmacies, a House of Culture called Ileana Constantinescu”, a Cultural Center, a Public Park (7.8 hectares), a centuries-old oak (over 250 years old) with a trunk diameter of 2.40 m and a height of about 18 m, etc.

History

In the area of ​​the city were discovered (in 1993) the remains of a Neolithic settlement, belonging to the material culture Gumelniţa (4-3 millennium BC), as well as traces of habitation from the Bronze Age, dating from the centuries 18-16 BC (Glina III-Schneckenberg culture), from the Dacian-Roman period (fragments of ceramic vessels) and from the 10th century (Drăgăneşti, Peretu), and starting with the 10th century, these three villages (Comani, Drăgăneşti and Peretu) gradually evolved into three larger, distinct centres, each settlement having a court, church, school, a community house, a warehouse. reserves etc. The settlement of Drăgăneşti-Olt is mentioned documentary, for the first time, on June 1, 1526, in an act issued by Prince Radu from Afumaţi, then on April 1, 1607 (“village inherited by chancellor Stanciu from before”), in 1640 (the estate and the village of Drăgăneşti were in the possession of the Rudeanu family), in 1708 etc. On March 31, 1860, the villages of Drăgăneşti de Jos, Drăgăneşti de Sus and Peretu (mentioned documentary on August 31, 1475, with the name Uibăreşti, and since the beginning of the 19th century called Peretu) were unified, forming the commune Drăgăneşti, led by a mayor, and the village of Comani (mentioned documentary in March 1593) became an independent commune, with 320 families, led by a mayor. The commune of Drăgăneşti-Olt was declared a town on February 17, 1968; having in administrative subordination the village of Comani (documentary attestation in March 1593).

Monuments

The church has a double patron saint – “Saint Nicholas and the Pious Parascheva” (1775); the church “The Holy Archangels Michael and Gabriel”, with an octagonal tower on the nave, dates from 1830, repaired in 1926 and 1967; The Church of the “Assumption” was built in 1762-1766 on the site of one dating from 1680 (founded by Badea Ştirbei Drăgănescu and his wife, Luxandra), which fell into ruin in the mid-19th century and was rebuilt in 1862. 1864 at the expense of the boyars Petrache Manolescu and Nae Stănescu. Severely affected by the earthquake on Friday evening, March 4, 1977, with a magnitude of 7.2 on the Richter scale, the church was rebuilt from the ground up in 1979-1986 and painted in fresco, and after 2000, the church was consolidated, restored and expanded; City Hall building (1890); the building of the former Franco-Romanian Bank (1936). In the village of Comani are the churches dedicated to “Saint Pious Paraskeva” (1832, restored in 1901 and painted in neo-Byzantine style), “Saint George” (1899-1909), with a very high tower on the porch, and the Holy Emperors Constantine and Elena ”, built in 1855-1856, on the site of one from 1785, at the expense of Radu Comăneanu and Constantin Mărgăritescu. The church has a wooden iconostasis, dating from 1856, painted in oil; the ruins of the former hermitage, dating from 1770, and the mansion “Leontopol” (1900).

Back to Romanian version