Ştei

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Ştei se află în partea de Vest a României, în provincia istorică Crişana, în zona de Sud Est a judeţului Bihor, în regiunea de Sud a Depresiunii Beiuş, la poalele de Vest ale M-ţilor Bihor, la 250-285 m altitudine, pe dreapta văii Crişului Negru, la Est-Nord Est de confluenţa cu râul Crişu Băiţa, la intersecţia paralelei de 46°32’24” latitudine nordică cu meridianul de 22°28’12” longitudine estică, la 81 km Sud Est de municipiul Oradea. Din punct de vedere demografic, Ştei face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 7 126 loc. (1 ian. 2019), din care 3 427 loc. de sex masc. şi 3 699 fem. Supr.: 7,8 km2, din care 2,8 km2 în intravilan; densitatea: 2 545 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 6 529 loc., 5 897 de persoane erau români (90,3%), 193 maghiari (3,0%) şi 439 loc. (6,7%) aparţineau altor etnii (rromi, germani, chinezi ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 5 279 de ortodocşi (80,9%), 401 penticostali (6,1%), 134 romano-catolici (2,0%), 103 baptişti (1,8%), 74 greco-catolici (1,1%) şi 538 loc. (8,1%) aparţineau altor confesiuni (reformaţi, adventişti de ziua a şaptea, Martorii lui Iehova ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de cale ferată pe linia Oradea – Băile Felix – Holod – Beiuş – Sudrigiu – Ştei – Vaşcău, inaugurată la 14 mai 1885. Nod rutier. Producţie de utilaje miniere, de utilaje pentru ridicat şi manipulat, de echipamente pentru tractoare, de mobilă şi binale, de confecţii, tricotaje, ambalaje din carton, de oxigen şi de produse alim. Casa de cultură “Miron Pompiliu” adăpostită într-o clădire renovată în anul 2011. Bibliotecă publică, situată într-o clădire renovată în anul 2010, cu peste 31 000 de volume. Muzeu orăşenesc. În arealul oraşului Ştei se găsesc zăcăminte de ape minerale-termale folosite local pentru tratarea afecţiunilor reumatismale inflamatorii, degenerative, abarticulare, ale celor post-traumatice, neurologice periferice şi centrale, ginecologice ş.a. Totodată, oraşul Ştei este un punct de plecare spre staţiunea climaterică Stâna de Vale, spre Peştera Ursilor, Peştera Meziad, zona Padiş-Cetăţile Ponorului ş.a.

Istoric

Localitatea apare menţionată documentar, ca sat, prima oară, în anul 1580, cu numele Skeey, pe o listă de dijme ale Cetăţii Oradea, dar cu o existenţă anterioară, datând de la începutul secolului 16 (circa 1503), apoi este consemnat în unele documente în anii 1588, cu denumirea Skey, 1692 (Stey), 1825 (Stejj), 1851 (Stej). La sfârşitul secolului 19, în arealul comunei Ştei a fost descoperit un tezaur monetar, datând din secolele 12-13, alcătuit din piese emise în Ungaria, Germania, Slovenia şi Anglia. Oraşul Ştei a fost construit în perioada 1952- 1956, în imediata apropiere a satului cu acelaşi nume, pe care ulterior l-a înglobat în teritoriul său administrativ, şi trecut în categoria oraşelor raionale la 10 iunie 1956. În perioada 1975-1985, oraşul s-a extins cu alte cartiere noi, iar între 17 ian. 1958 şi 18 apr. 1989 a purtat numele Dr. Petru Groza, între 18 apr. 1989 şi 15 mai 1990 s-a numit Petru Groza, după care a revenit la denumirea de Dr. Petru Groza, iar din 20 mai 1996 se numeşte Ştei. În anul 2020, oraşul Ştei a fost declarat staţiune turistică de interes local.

Monumente

În oraşul Ştei există biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” , construită în anii 1921–1923, pictată în 1971, restaurată în anii 2008-2017 şi resfinţită la 1 septembrie 2017, catedrala ortodoxă cu hramul “Sfânta Treime”, zidită în perioada 1995-2006, biserica greco-catolică “Schimbarea la Faţă”, construită în perioada 2005-2009 şi sfinţită la 10 august 2009, casa memorială a poetului şi folcloristului Miron Pompiliu, pe numele adevărat Moise Popovici (născut la 20 iunie 1848, în satul Ştei şi decedat la 20 noiembrie 1897 la Iaşi, unde se stabilise în anul 1869), prieten cu poetul Mihai Eminescu.


About

The town of Ştei is located in the western part of Romania, in the historical province of Crişana, in the South East area of ​​Bihor County, in the Southern region of the Beiuş Depression, at the western foot of the Bihor Mountains, at 250-285 m altitude, on the right Crişu Negru valley, to the East-North East of the confluence with the Crişu Băiţa river, at the intersection of the parallel of 46°32’24” north latitude with the meridian of 22°28’12” east longitude, 81 km South East of Oradea municipality. From a demographic point of view, Ştei is part of the category of small towns, with a population of 7,126 inhabitants (January 1, 2019), of which 3,427 males and 3,699 females. Area: 7.8 km2, of which 2.8 km2 in urban areas; density: 2,545 inhabitants / km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 6,529 inhabitants, 5,897 people were Romanians (90.3%), 193 Hungarians (3.0%) and 439 inhabitants (6.7%) belonged to other ethnic groups (Roma, Germans, Chinese, etc.). From a confessional point of view, were registered at the same census: 5,279 Orthodox (80.9%), 401 Pentecostals (6.1%), 134 Roman Catholics (2.0%), 103 Baptists (1.8%) 74%), 74 Greek Catholics (1.1%) and 538 inhabitants (8.1%) belonged to other denominations (Reformed, Seventh-day Adventists, Jehovah’s Witnesses, etc.), or were atheists, without religion, or with undeclared religion. Railway station on the line Oradea – Băile Felix – Holod – Beiuş – Sudrigiu – Ştei – Vaşcău, inaugurated on May 14, 1885. Road junction. Manufacture of mining equipment, lifting, and handling equipment, tractor equipment, furniture and windows, clothing, knitwear, cardboard packaging, oxygen and food products. “Miron Pompiliu” Cultural Centre, housed in a building renovated in 2011. Public library, located in a building renovated in 2010, with over 31,000 volumes. City Museum. In the area of ​​Ştei town there are deposits of mineral-thermal waters used locally for the treatment of inflammatory, degenerative, abarticular, post-traumatic, peripheral, and central neurological, gynecological, etc. rheumatic diseases. At the same time, the city of Ştei is a starting point to the climatic resort Stâna de Vale, to the Bear Cave, the Meziad Cave, the Padiş-Cetățile Ponorului area, etc.

History

The settlement is mentioned documentary, as a village, for the first time, in 1580, with the name Skeey, on a list of tithes of the Oradea Fortress, but with a previous existence, dating from the beginning of the 16th century (circa 1503), then it is recorded in some documents, in 1588, with the name Skey, 1692 (Stey), 1825 (Stejj), 1851 (Stej). At the end of the 19th century, a monetary treasure was discovered in ​​Ştei commune, dating from the 12th-13th centuries, consisting of coins issued in Hungary, Germany, Slovenia, and England. The town of Ştei was built between 1952 and 1956, in the immediate vicinity of the homonymous village, which it later incorporated into its administrative territory. It became a city district on June 10, 1956. Between 1975 and 1985, the town expanded through the addition of new neighborhoods, and between January 17, 1958 and April 18, 1989 it was named Dr. Petru Groza, between April 18, 1989 and May 15, 1990 it was called Petru Groza, after which it used again the name of Dr. Petru Groza, and from 20 May 1996 is called Ştei. In 2020, the town of Ştei was declared a tourist resort of local interest.

Monuments

“Holy Apostles Peter and Paul” Orthodox church, built in 1921–1923, painted in 1971, restored in 2008-2017 and re-sanctified on September 1, 2017; “Holy Trinity” Orthodox Cathedral, built between 1995-2006; “The Transfiguration of the Lord” Greek Catholic Church, built in 2005-2009 and consecrated on August 10, 2009; Miron Pompiliu (poet and folklorist) Memorial House (real name – Moise Popovici; born on June 20, 1848, in the village of Ştei, died on November 20, 1897 in Iassy, where he lived since 1869; he was also a friend of poet Mihai Eminescu).

Back to Romanian version