Ştei

Date generale

Oraşul Ştei se află în jud. Bihor, în partea de S a Depr. Beiuş, pe dr. Crişului Negru, în zona de confl. cu râul Crişu Băiţa, la 250 m alt., la 81 km SE de municipiul Oradea; 8 194 loc. (1 ian. 2011): 4 010 de sex masc. şi 4 184 fem. Supr.: 6,6 km2, din care 3 km2 în intravilan; densitatea: 2 780 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Producţie de utilaje miniere, de utilaje pentru ridicat şi manipulat, de echipamente pentru tractoare, de mobilă şi binale, de conf., tricotaje, ambalaje din carton, de oxigen şi de produse alim. Casă de cultură.

Istoric

Localitatea apare menţionată documentar ca aşezare rurală, prima oară, în 1580, cu numele Skeey, apoi în 1588 (Skey), 1692 (Stey), 1825 (Stejj), 1851 (Stej), iar la 10 iun. 1956 a fost trecută în categoria oraşelor. În perioada 17 ian. 1958–18 apr. 1989 a purtat numele Dr. Petru Groza, între 18 apr. 1989 şi 15 mai 1990 s-a numit Petru Groza, după care a revenit la denumirea de Dr. Petru Groza, iar din 20 mai 1996 se numeşte Ştei.

Monumente

Biserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1921–1923, pictată în 1971).