Băicoi

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Băicoi se află în partea de Sud a României, în provincia istorică Muntenia, în arealul de Vest-Sud Vest al judeţului Prahova, în zona de contact a Subcarpaţilor Prahovei cu Câmpia Ploieştiului, la 300-500 m altitudine, pe dreapta râului Dâmbu (afluent al râului Teleajen), la intersecţia paralelei de 45º02’43” latitudine nordică cu meridianul de 25º51’57” longitudine estică, la 20 km Nord Vest de municipiul Ploieşti. Din punct de vedere demografic, Băicoi face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 18 759 loc. (1 ian. 2019): 9 082 loc. de sex masc. şi 9 677 fem. Supr.: 65,7 km2, din care 26,3 km2 în intravilan; densitatea: 713 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul de 17 981 loc., 17 169 de persoane erau români (95,5%), 38 rromi (0,2%) şi 774 loc. (4,3%) aparţineau altor etnii (maghiari ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 16 789 ortodocşi (93,4%), 163 adventişti de ziua a şaptea (0,9%), 93 creştini după evanghelie (0,5%) şi 936 loc. (5,2%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, evanghelişti, romano-catolici, creştini de rit vechi, baptişti ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Expl. de petrol şi gaze naturale. Producţie de utilaje agricole, de utilaje pentru prelucr. cauciucului şi a maselor plastice şi de utilaje pentru ind. farmaceuticã şi alimentarã; construcţii metalice; articole de îmbrãcãminte; panificaţie. Depozit de fructe. Centru pomicol. Combinat avicol. Staţiune balneoclimatericã, în localit. componentă Ţintea ( staţiunea balneoclimatericã Ţintea). Bibliotecă orăşenească. Parc central, amenajat în anii 2014-2020, cu scenă de teatru în aer liber.

Istoric

În localit. componentã Ţintea a fost descoperit un tezaur de tetradrahme (imitaţii dacice ale monedei din timpul regelui Filip II al Macedoniei), datând din anul 341 î.Hr. În arealul oraşului Băicoi şi în cel al localităţii componente Ţintea au fost identificate vestigiile unei aşezãri daco-romane datând din anii 82-44 î.Hr. şi ale uneia româneşti aparţinând culturii materiale Dridu (sec. 8–10). Localit. Băicoi a fost devastatã de invazia mongolilor din anul 1241. Într-un document emis de domnul Basarab I, în perioada 1324-1328, se aminteşte de existenţa unei cãpetenii tãtare, numitã Baicu, aflatã în trecere prin aceste locuri, în fruntea hoardelor sale de jefuire. La 28 iunie 1358, localitatea a primit unele privilegii legate de comerţul negustorilor prahoveni. Prima menţiune documentarã a aşezãrii dateazã din anul în 1543, în 1595 este amintitã ca principal centru al schimburilor de mãrfuri cu oraşul Braşov şi cu negustorii din Argeş, iar la 20 mai 1597 este consemnatã ca moşie domneascã. Menţiunile documentare ale localitãţii s-au succedat de-a lungul anilor 1610, 1615, 1675 pânã în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), când a devenit, din nou, moşie domneascã. În perioada 1864–1925, localităţile Băicoi şi Ţintea au fost organizate ca douã comune separate. La 1 aug. 1884, la Băicoi a luat fiinţã prima distilerie de ţiţei, iar în 1889 rafinãria „Aurora”. Declarat oraş la 11 iun. 1948, are în subordine ad-tivã cinci localitãţi componente: Dâmbu, Lilieşti, Schela, Tufeni, Ţintea.

Monumente

Biserica „Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena” a fost construitã în anii 1850-1853, pe cheltuiala prinţesei Cleopatra Trubeţkoi, soţia prinţului Serghei Petrovici Trubeţkoi (nepotul ţarului Nicolae I al Rusiei) şi pictatã în 1853 de Nicolae Grigorescu, când acesta avea doar 15 ani. Biserica a fost repictatã în 1902 de Toma Vintilescu, restauratã în 1922 şi repictatã în 1929 de pictorul italian Umberto Marquetti. Picturile murale interioare au fost restaurate în 1988 de o echipã coordonatã de Elena Vasilescu. Biserica a fost consolidatã şi restauratã în anii 1993-1994, sfinţitã la 24 iunie 1994 şi pictatã la exterior în anii 2004-2005 de Adrian Voicu din Bãicoi; biserica “Duminica tuturor Sfinţilor”, în localitatea componentã Ţintea (1853); în localitatea componentă Dâmbu există biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construită în anii 1978-1980, pe locul uneia din lemn care data din 30 iulie 1790, iar în localitatea componentă Tufeni se află biserica „Adormirea Maicii Domnului”, construită în anii 1992–1994 şi pictată în frescă, în anii 2002–2003 de Adrian şi Nicoleta Voicu din Băicoi şi sfinţită la 12 oct. 2003.

About

The town of Băicoi is located in the southern part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the West-South West area of ​​Prahova County, in the contact area of ​​the Prahova Subcarpathian Mountains with the Ploieşti Plain, at 300-500 m altitude, on the right of the Dâmbu River (tributary of the Teleajen River), at the intersection of the parallel of 45˚02’43” North latitude with the meridian of 25˚51’57” East longitude, 20 km North West of Ploieşti municipality. From a demographic point of view, Băicoi belongs to the category of small towns, with a population of 18,759 inhabitants (January 1, 2019): 9,082 male and 9,677 female inhabitants Area: 65.7 km2, of which 26.3 km2 in town; density: 713 inhabitants / km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of a total of 17,981 inhabitants, 17,169 people were Romanians (95.5%), 38 Roma (0.2%) and 774 inhabitants (4.3%) belonged to other ethnic groups. (Hungarian etc.). From a confessional point of view, were registered in the same census: 16,789 Orthodox (93.4%), 163 Seventh-day Adventists (0.9%), 93 gospel Christians (0.5%), and 936 residents (5.2%) belonged to other denominations (Pentecostals, Evangelicals, Roman Catholics, Old Rite Christians, Baptists, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Oil and gas exploitation. Production of agricultural machinery, machinery for the rubber and plastics industry, and machinery for pharmaceutical and food industries; metal constructions; clothing articles; bakery products. Fruit storage. Fruit center. Combined poultry. Spa resort in the village Ţintea (→ Ţintea spa resort). Public library. Centrally-located park, arranged in 2014-2020, with open-air theater stage.

History

In the component locality Ţintea it was discovered a treasure consisting in tetradrachms (Dacian imitations of the coin during the reign of King Philip II of Macedonia), dating from 341 BC. In the area of ​​Băicoi and in that of the component locality Ţintea, the vestiges of a Daco-Roman settlement dating from the years 82-44 BC have been identified, as well as those of a Romanian one belonging to the material culture Dridu (8th-10th century). The locality of Băicoi was devastated by the Mongol invasion in 1241. A document issued by Prince Basarab I between 1324 and 1328 mentions the existence of a Tatar chief, named Baicu, who was passing through these places, leading his hordes in a robbery expedition. On June 28, 1358, the town received some privileges related to the trade of Prahova merchants. The first documentary mention of the settlement dates from 1543, in 1595 it is mentioned as the main center of the exchange of goods with the city of Braşov and with the merchants from Argeş, and on May 20, 1597 it is recorded as a royal estate. The documentary mentions of the locality followed one another during the years 1610, 1615, 1675 until the reign of Constantin Brâncoveanu (1688-1714), when it became, again, a princely estate. Between 1864 and 1925, the localities of Băicoi and Ţintea were organized as two separate communes. On August 1, 1884, the first crude oil distillery was founded in Băicoi, and in 1889 the “Aurora” refinery. Declared a town on June 11, 1948, it has five subordinate localities under its adjective: Dâmbu, Lilieşti, Schela, Tufeni, Ţintea.

Monuments

The Church of the “Holy Emperors Constantine and Helen” was built in 1850-1853 at the expense of Princess Cleopatra Trubetskoi, the wife of Prince Sergei Petrovich Trubetskoi (grandson of Tsar Nicholas I of Russia) and painted in 1853 by Nicolae Grigorescu, when he was only 15 years old. The church was repainted in 1902 by Toma Vintilescu, restored in 1922 and repainted in 1929 by the Italian painter Umberto Marquetti. The interior murals were restored in 1988 by a team coordinated by Elena Vasilescu. The church was consolidated and restored in 1993-1994, consecrated on June 24, 1994 and painted on the outside in 2004-2005 by Adrian Voicu from Băicoi; the church “The Sunday of All Saints”, in the locality of Ţintea (1853); in the component locality Dâmbu there is the church “The Holy Archangels Michael and Gabriel”, built in 1978-1980, on the place of a wooden one dating from July 30, 1790, and in the component locality Tufeni there is the church “Assumption”, built in 1992–1994 and painted in fresco, in the years 2002–2003 by Adrian and Nicoleta Voicu from Băicoi and consecrated on October 12, 2003.

Back to Romanian version