Liteni

Date generale

Oraşul Liteni se află în jud. Suceava, situat în zona de contact a Pod. Fălticeni cu culoarul Siretului, pe cursul inf. al râului Şomuzu Mic şi la confl. râului Suceava cu Siretul; 10 240 loc. (1 ian. 2011): 5 124 de sex masc. şi 5 116 fem. Supr.: 72,6 km2, din care 11,6 km2 în intravilan; densitatea: 883 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 15 dec. 1869), la Liteni şi haltă de c.f. (în satul Corni). Nod rutier. Expl. de balast. Producţie de mobilă, de confecţii textile şi de produse lactate; abator. Fermă de creştere a porcinelor. Centru pomicol.

Istoric

Com. Liteni a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă satele Corni, Roşcani, Rotunda, Siliştea şi Vercicani.

Monumente

Biserica având hramul „Sfântul Nicolae” (1782) , declarată monument istoric în anul 2004, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” (1940) şi casa „Vârnav-Liteanu” (1790, cu unele transformări din anul 1900), la Liteni. În satul Corni se află biserica având hramul „Sfinţii Voievozi” (1838–1841, reparată în 1897).