Liteni

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Liteni se află în extremitatea de Nord Est a României, în provincia istorică Bucovina, în zona de Est-Sud Est a judeţului Suceava, în regiunea de contact a culoarului Siretului cu Pod. Fălticeni, la 235-345 m altitudine, pe cursul inferior al râului Şomuzu Mic şi la confluenţa râului Suceava cu râul Siret, la intersecţia paralelei de 47º31’12” latitudine nordică cu meridianul de 26º31’55” longitudine estică, la 30 km Sud Est de municipiul Suceava. Din punct de vedere demografic, Liteni face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 10 282 loc. (1 ian. 2019), din care 5 207 loc. de sex masc. şi 5 075 fem. Supr.: 72,6 km2, din care 16 km2 în intravilan; densitatea: 643 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 9 596 loc., 9 333 de persoane erau români (97,3%), 22 rromi (0,2%) şi 241 loc. (2,5%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 9 049 ortodocşi (94,3%), 166 penticostali (1,7%), 67 creştini de rit vechi (0,7) şi 314 loc. (3,3%) aparţineau altor confesiuni (creştini după evanghelie, baptişti, romano-catolici, adventişti de ziua a şaptea ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de c.f. (inaugurată la 25 dec. 1869), la Liteni şi haltă de c.f. (în satul Corni), pe magistrala feroviară Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Adjud – Bacău – Roman – Paşcani – Dolhasca – Corni – Liteni – Suceava. Nod rutier. Expl. de balast şi gresii. Producţie de mobilă, de confecţii textile şi de produse lactate; Abator. Fermă de creştere a porcinelor. Centru pomicol. Cămin Cultural; Bibliotecă publică (peste 10 000 de volume). Centru de confecţionare a măştilor populare, a costumelor de port popular, a covoarelor manuale populare, a sculpturilor în lemn, a ceramicii populare, ţesăturilor populare etc. Agroturism.

Istoric

În arealul oraşului Liteni au fost descoperite vestigii din Epoca Neolitică, aparţinând Culturilor materiale Criş (mileniul 6 î.Hr.) şi Cucuteni (mileniile 4-3 î.Hr.) şi fragmente de vase ceramice din seco,lele 5-8 şi 10-13. Localitatea apare menţionată documentar, pentru prima oară, la 31 iulie 1463, într-un act semnat de domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, prin care acesta întărea portarului Sucevei, Luca Arbore, satele Vorona şi Ruşi ….

din hotarul acestor sate să fie pre unde au hotărât dumnealui, începându-se din hotarul lui Dragomir Liteanu, drept piste valea Voronei, şi de la Siretu”.

Ulterior, aşezarea Liteni mai apare consemnată la 18 dec. 1515, la 20 mai 1617, 21 iun. 1867, 31 iul. 1885 etc. În 1894, Liteni era o comună rurală cu 2 870 de suflete (1444 loc. de sex masc. şi 1 426 fem.), formată din satele Liteni, Corni şi Rotunda, în care existau trei biserici şi o şcoală înfiinţată în 1865. Comuna Liteni a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă satele Corni (atestat documentar la 25 ian. 1648), Roşcani (menţionat la 31 iul. 1463 cu numele satul lui Petru Rusu sau satul Ruşi), Rotunda (1824), Siliştea (20 oct. 1606) şi Vercicani (20 sept. 1479).

Monumente

În oraşul Liteni se află biserica „Sfântul Nicolae”, declarată monument istoric în anul 2004, ctitorie din anul 1782 a boierului Teodor Vârnav-Liteanu, renumită pentru picturile murale interioare, realizate în stil laicizant, inspirate din picturile Renaşterii italiene, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” (1940) şi conacul lui Teodor Vârnav-Liteanu , declarat monument istoric în anul 2004, aflat în mijlocul unui parc, construit în anul 1790, cu unele transformări din anul 1900. Conacul a fost retrocedat moştenitorilor în anul 2003. În satul Corni se există biserica „Sfinţii Voievozi”, ctitorie din anii 1838–1841 (reparată în 1897) a Zoiţei Balş, iar in satul Rotunda se afla biserica “Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie din anul 1803 a boierului Teodor Vârnav-Liteanu.


About

The town of Liteni is located in the North-Eastern extremity of Romania, in the historical province of Bukovina, in the East-South-Eastern part of Suceava County, in the contact region of the Siret corridor with Fălticeni Plateau, at 235-345 m above sea level, on the lower course of the river Șomuzu Mic and at the confluence of the Suceava river with the Siret River, at the intersection of the parallel of 47˚31’12” north latitude with the meridian of 26˚31’55” east longitude, 30 km south-east of the municipality of Suceava. From a demographic point of view, Liteni belongs to the category of small towns, with a population of 10 282 inhabitants (January 1, 2019), of which 5 207 males and 5 075 females. Surface area: 72,6 km2, of which 16 km2 are in the urban area; population density: 643 inhabitants/km2. At the population census of Oct. 20-31 , 2011, out of the total of 9 596 inhabitants, 9 333 were Romanian (97.3%), 22 Roma (0.2%) and 241 (2.5%) belonged to other ethnic groups. In terms of religion, the same census registered 9 049 Orthodox (94.3%), 166 Pentecostals (1.7%), 67 Old Rite Christians (0.7) and 314 (3.3%) belonged to other denominations (Evangelists, Baptists, Roman Catholics, Seventh-day Adventists, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station (inaugurated on Dec. 25, 1869), at Liteni and railway halt (in the village of Corni), on the main railway line Bucharest – Ploiești – Buzău – FocșaniAdjudBacău – Roman – Pașcani – Dolhasca – Corni – Liteni – Suceava. Road junction. Ballast and sandstones exploitation. Production of furniture, textiles and dairy products. Slaughterhouse. Pig breeding farm. Fruit growing centre. Cultural centre; Public library (over 10 000 volumes). Centre for the production of folk masks, folk costumes, handmade folk carpets, wood carvings, folk pottery, folk fabrics, etc. Agritourism.

History

In the area of Liteni, remains from the Neolithic Age, belonging to the material cultures of the Criș (6th millennium BC) and Cucuteni (4th-3rd millennia BC) and fragments of pottery from the 5th-8th and 10th-13th centuries have been discovered. The locality is mentioned in documents for the first time on July 31, 1463, in an act signed by the Moldavian lord, Stephen the Great, by which he gave the Suceava gatekeeper, Luca Arbore, the villages of Vorona and Ruși ….

the border of these villages to be where he decided, starting from the border of Dragomir Liteanu, straight along the Voronei valley, and from Siretu [river]”.

Subsequently, the settlement of Liteni is also recorded on Dec. 18, 1515, May 20, 1617, June 21, 1867, July 31, 1885 etc. In 1894, Liteni was a rural commune with 2,870 inhabitants (1,444 males and 1,426 females), consisting of the villages of Liteni, Corni and Rotunda, with three churches and a school established in 1865. The commune of Liteni was incorporated into the category of towns on April 7, 2004, with the villages of Corni (mentioned in a document, for the first time, on January 25, 1648), Roșcani (mentioned in a document, for the first time, 31 July 31, 1463, as Petru Rusu’s village or Ruși [Russians’] village), Rotunda (1824), Siliștea (Oct. 20, 1606) and Vercicani (Sept. 20, 1479).

Monuments

“Saint Nicholas” Church (in Liteni), declared a historical monument in 2004, built in 1782 by the nobleman Teodor Vârnav-Liteanu, famous for the interior murals, painted in secular style, inspired by the Italian Renaissance paintings; “Saints Three Hierarchs” Church (1940); Teodor Vârnav-Liteanu’s Mansion, declared a historical monument in 2004, located in the middle of a park, built in 1790, with some transformations since 1900. “Holy Princes” (Sfinții Voievozi”) Church in the Corni village, founded in 1838-1841 by Zoița Balș (repaired in 1897); “The Dormition of the Mother of the Lord” Church in the Rotunda village, founded in 1803 by the nobleman Teodor Vârnav-Liteanu.

Back to Romanian version