Bereşti

Date generale

Oraşul Bereşti se află în extremitatea de Est a României, în partea de Sud a provinciei istorice Moldova, în zona de Nord Est a judeţului Galaţi, în Podişul Covurlui, la 140 m altitudine, pe râul Chineja, la intersecţia paralelei de 46°46’60” latitudine nordică cu meridianul de 27°19’60” longitudine estică, la 87 km Nord de municipiul Galaţi. Din punct de vedere demografic, Bereşti face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 3 211 loc. (1 ian. 2019), din care 1 586 loc. de sex masc. şi 1 625 fem. Supr.: 47,1 km2, din care 2,4 km2 în intravilan; densitatea: 1 338 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 2 916 loc., 2 826 de persoane erau români (96,9%), 12 rromi (0,4%) şi 78 loc. (2,7%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 2 831 ortodocşi (97,1%), 6 adventişti de ziua a şaptea (0,2%) şi 79 loc. (2,7%) aparţineau altor confesiuni, erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie de cale feratã pe linia Galaţi – Şiviţa – Stoicani – Bãleni – Umbrãreşti – Târgu Bujor – Bereşti – Gara Tãlãşman – Bârlad (109 km), construitã în perioada 1892-1911 şi inauguratã la 19 mai 1912. În zona dintre oraşul Bereşti şi satul Gara Tălăşman din comuna Vinderei, jud. Vaslui se află un tunel feroviar, construit în perioada 1906-1911, în lungime de 3 330 m, la o altitudine de 150 m, fiind al doilea tunel din România, ca lungime, după tunelul Teliu (→) şi unul dintre puţinele tunele construite la o altitudine aşa de joasă. În anul 2010, această linie de cale ferată a fost concesionată unei firme private. Centru viticol. Produse alim. (panificaţie, preparate din carne, vinuri şi băuturi alcoolice). Bibliotecă publică, inaugurată în anul 1957. Casa de Cultură “Ion Creangă”. Casa memorială a biologului Paul Bujor (1862-1952). Punct fosilifer. Rezervaţia forestieră “Pădurea Tălăşman” (20 ha), situată la graniţa judeţului Galaţi cu judeţul Vaslui, respectiv în perimetrul oraşului Bereşti şi în cel al satului Gara Tălăşman din comuna Vindrei, judeţul Vaslui, cuprinde exemplare falnice de stejar (Quercus robur), fag oriental (Fagus orientalis), frasin (Fraxinus ornus), jugastru (Acer campestre), tei pucios (Tilia cordata) ş.a.

Istoric

În arealul oraşului Bereşti au fost descoperite vestigii paleolitice, pe Dealul Taberei (unelte din cremene) şi neolitice, pe Dealul Bâzanu (urmele unor case din chirpici ars, vetre de foc, fragmente de vase ceramice pictate şi nepictate, fragmente de figurine feminine ş.a., toate descoperite în 1939). Localitatea Bereşti apare menţionatã documentar, prima oara ca sat, în anul 1484 şi recunoscutã ca târg în 1838, prin hrisov domnesc, iar satul Bereşti-Târg a fost înfiinţat la 15 febr. 1844. Comuna Bereşti a fost declaratã oraş la 17 febr. 1968 prin contopirea satului Bereşti cu satele Bereşti-Târg şi Bereşti-Sat.

Monumente

Biserica „Sfinţii Voievozi” din cartierul Bereşti-Sat a fost construitã în perioada 13 dec. 2009-11 nov. 2018 pe locul uneia care data dinainte de anul 1799; biserica “Sfântul Gheorghe” din cartierul Beresti-Târg a fost ziditã în anii 1950-1952.