Făurei

Date generale

Oraşul Făurei se află în jud. Brăila, situat în V Câmpiei Brăilei, la 42 m alt., la 64 km SV de municipiul Brăila; 4 000 loc. (1 ian. 2011): 1 944 de sex masc. şi 2 056 fem. Supr.: 18,3 km2, din care 2,2 km2 în intravilan; densitatea: 1 819 loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la 13 sept. 1872) şi rutier. Expl. de petrol şi de argilă. Prelucr. metalelor şi a lemnului. Producţie de aparataj pentru telecomunicaţii, de agregate pentru irigaţii, de conf., de cărămizi şi de produse alim. Morărit. Centru viticol. Fermă pomicolă (150 ha) cu cireşi, vişini, caişi, pruni. Apicultură.

Istoric

Localitatea apare menţionată documentar, ca aşezare rurală, în anul 1872. În perioada 1925–1948 a purtat numele I.C. Brătianu, în anii 1948–1952 s-a numit Filimon Sârbu, iar din 1952 are numele actual. Declarat oraş la 17 febr. 1968.