Făurei

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Făurei se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în extremitatea de Vest a judeţului Brăila, în zona de Vest a Câmpiei Brăilei sau Bărăganul de Nord (nord-estul Câmpiei Române), la 42 m altitudine, în lunca de pe dreapta râului Buzău, la intersecţia paralelei de 45°08′42′′ latitudine nordicã cu meridianul de 27°27′28′′ longitudine esticã, la 64 km Sud Vest de municipiul Brăila. Din punct de vedere demografic, Făurei face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 3 909 loc. (1 ian. 2019), din care 1 908 loc. de sex masc. şi 2 001 fem. Supr.: 18,9 km2, din care 3,0 km2 în intravilan; densitatea: 1 303 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 3 592 loc., 3 078 de persoane erau români (85,7%), 327 rromi (9,1%) şi 187 loc. (5,2%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 3 369 ortodocşi (93,8%) şi 223 loc. (6,2%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, baptişti, musulmani, romano-catolici ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Nod feroviar pe linia de cale ferată Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Făurei – Brăila – Galaţi, inaugurată la 13 septembrie 1872, la intersecţia cu linia de cale feratã Tecuci – Putna (comuna Boloteşti, judeţul Vrancea) – Râmnicu Sãrat – Ciorãşti – Balta Albã – Jirlãu – Buzãu – Fãurei (92,2 km), construitã în perioada 1943-1950. Nod rutier. Expl. de petrol şi de argilă. Prelucrarea metalelor şi a lemnului. Producţie de aparataj pentru telecomunicaţii, de agregate pentru irigaţii, de confecţii, de cărămizi şi de produse alim. Morărit. Centru viticol. Ferme pomicolă (150 ha), cu cireşi, vişini, caişi, pruni, şi de creştere a puilor de găină pentru carne. Apicultură. Bibliotecă publică (înfiinţată în anul 1952), cu peste 16 000 de volume. Cămin Cultural.

Istoric

Conform unor surse scrise şi orale, aşezarea Făurei a fost întemeiată în jurul anului 1680 de către un grup de oieri (mocani sau târlaşi) transilvăneni, veniţi cu turmele de oi în această zonă de câmpie, cu izlazuri numeroase, unde şi-au instalat stâna (“odaia” sau tâlra) şi câşla (sau saiaua – adăpostul pentru oi). Tradiţia orală aminteşte de primul mocan (cioban) ardelean, numit Faur (de la care derivă numele actual al oraşului), care s-a stabilit în acest loc. Acest mod de întemeiere a unor aşezări în Câmpia Bărăganului şi prin zonele cu bălţi ale Dunării este cunoscut pentru multe localităţi (exemplu: → satul Eliza-Stoeneşti, comuna Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa ş.a.). Dezvoltarea localităţii Făurei a început practic, cu precădere, după data de 13 sept. 1872, când a fost dată în folosinţă linia de cale ferată Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Făurei – Brăila – Galaţi şi s-a inaugurat gara feroviară la 13 sept 1872. O dată cu stabilirea mai multor familii de negustori, de lucrători la calea ferată ş.a. în jurul gării feroviare, aşezarea s-a dezvoltat rapid, astfel că, în anul 1890 a fost recunoscută ca sat (cătun), cu numele Gara Făurei, în componenţa comunei Nisipuri şi apoi în cea a comunei Surdila-Greci. La 31 dec. 1924, satul Gara Făurei a fost trecut în rândul comunelor rurale cu denumirea Ion I.C. Brătianu. Între anii 1948 şi 1952, comuna s-a numit Filimon Sârbu, iar din 1952 are numele actual. Comuna Făurei a fost declarată oraş la 17 febr. 1968.

Monumente

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul”, construită în perioada 1935-1939.


About

The town of Făurei is located in the southeastern part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the western extremity of Brăila county, in the western part of the Brăila Plain or Bărăganul de Nord (northeast of the Romanian Plain), at 42 m altitude, in the meadow on the right of the Buzău river, at the intersection of the parallel of 45°08′42ʺ north latitude with the meridian of 27°27′28ʺ east longitude, 64 km Soth West of Brăila municipality. From a demographic point of view, Făurei is part of the category of small towns, with a population of 3,909 inhabitants (January 1, 2019), of which 1,908 males and 2,001 females. Area: 18.9 km2, of which 3.0 km2 in urban areas; density: 1,303 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 3,592 inhabitants, 3,078 people were Romanians (85.7%), 327 Roma (9.1%) and 187 inhabitants (5.2%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, the same census recorded 3,369 Orthodox (93.8%) and 223 inhabitants (6.2%) belonged to other denominations (Seventh-day Adventists, Baptists, Muslims, Roman Catholics, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway node on the Bucharest – Ploieşti – Buzău – Făurei – BrăilaGalaţi railway line, inaugurated on September 13, 1872, at the intersection with the Tecuci – Putna railway line (Boloteşti commune, Vrancea county) – Râmnicu Sărat – Balta Albăşti – Ciorăşti – Jirlău – Buzău – Făurei (92.2 km), built between 1943-1950. Road junction. Oil and clay mining. Metals and wood processing industries. Production of telecommunications devices, irrigation aggregates, clothing, bricks and food products. Milling. Wine center. Orchard farms (150 ha), with cherries, sour cherries, apricots, plums, and raising chickens for meat. Beekeeping. Public library (established in 1952), with over 16,000 volumes. Community Center.

History

According to written and oral sources, the settlement of Făurei was founded around 1680 by a group of shepherds (“mocani” or “târlaşi”) from Transylvania, who came with sheep herds in this area with numerous meadows, where they set up their sheepfold. Oral tradition recalls the first Transylvanian “mocan” (shepherd), called Faur (from which derives the current name of the city), who settled in this area. The development of Făurei started mainly after September 13, 1872, when the Bucharest – Ploieşti – Buzău – Făurei – Brăila – Galaţi railway line was put into use and the railway station was inaugurated on September 13, 1872. With the establishment of several families of merchants, railway workers, etc. around the railway station, the settlement developed rapidly, so that in 1890 it was recognized as a village (hamlet), with the name Gara Făurei (Făurei Railway Station), in the composition of Nisipuri (Sands) commune and then in that of Surdila-Greci commune. On December 31, 1924, the village of Gara Făurei was listed among the rural communes with the name Ion I.C. Brătianu. Between 1948 and 1952, the commune was called Filimon Sârbu, and since 1952 it has had its current name. The commune of Făurei was declared a town on February 17, 1968.

Monuments

“St. John the Baptist” Church, built between 1935-1939.

Back to Romanian version