Măcin

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Măcin se află în partea de Sud-Est a României, în extremitatea de Nord-Vest a provinciei istorice Dobroga, în zona de Nord Vest a judeţului Tulcea, la poalele de Nord-Vest ale Munţilor Măcin, pe dreapta braţului Dunărea Veche, cunoscut şi cu numele de Braţul Măcin, la 36 m alt., la intersecţia paralelei de 45°14’44” latitudine nordicã cu meridianul de 28°07’23” longitudine estică, la 75 km Vest-Nord Vest de municipiul Tulcea şi 17 km Est-Sud Est de municipiul Brãila. Din punct de vedere demografic, Măcin face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 10 666 loc. (1 ian. 2019), din care 5 082 loc. de sex masc. şi 5 584 fem. Suprafaţa: 55,4 km2, din care 3,8 km2 în intravilan; densitatea: 2 807 loc/km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 8 245 loc., 6 971 de persoane erau români (84,5%), 321 rromi (3,9%), 194 turci (2,4%) şi 759 loc. (9,2%) aparţineau altor etnii (ruşi-lipoveni, italieni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 7 291 ortodocşi (88,4%), 207 musulmani (2,5%) şi 747 loc. (9,1%) aparţineau altor confesiuni (romano-catolici, adventişti de ziua a şaptea, creştini de rit vechi, penticostali ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Oraşul Măcin este un principal port fluvial pe cursul inferior al Dunãrii, punct de trecere cu bacul peste Dunăre la Brăila şi un important centru de exploatare a granitului şi caolinului. Unităţile economice ale oraşului produc confecţii textile şi tricotaje, lenjerie, broderii, mobilă, cherestea, ambalaje din lemn (lădiţe), pesticide, piese pentru utilaje agricole, vopsele, lacuri şi cerneluri tipografice, articole de ambalaj din material plastic, preparate din carne şi lapte, împletituri din papurã şi rãchitã, alcool ş.a. Centru pomicol şi viticol. La Măcin funcţioneazã, din anul 2001, Colegiul de cartografie şi cadastru – filială a Facultăţii de Geografie a Universitãţii Bucureşti. Casa de Culturã, numită “Grigore Kiazim” din anul 2003. Biblioteca orăşeneascã “Ion Buzea”, inaugurată în anul 1948, azi cu un fond de carte de peste 50 000 de volume. La Măcin s-au născut geologul Gheorghe Munteanu-Murgoci (1872-1925) şi cobzarul Grigore Kiazim (1913-1989).

Istoric

Oraşul actual s-a dezvoltat pe vatra unei vechi aşezãri getico-dacice, cu nume celtic (Arrubium), care apare menţionatã documentar în secolul 3 î.Hr. Cucerită de romani în anul 46 d.Hr., aşezarea a devenit ulterior un castru roman în care a staţionat o unitate militară romană de cavalerie a Legiunii a V-a Macedonica, cu sediul la Troesmis (azi com. Turcoaia, jud. Tulcea), care avea sarcina să păzească acest castru. Castrul apare consemnat, pentru prima oarã, în douã diplome militare – una din 14 august 99 şi alta din 2 apr. 241, iar apoi în anii 260-271 pe harta Tabula Peutingeriana, în 212-218 (Itinerarium Antonini), în secolul 5 d.Hr. (în documentul Notitia Dignitatum) şi în secolul 7 în lucrarea Ravennatis Anonymi Cosmographia a unui geograf italian anonim din Ravenna (o listă cu denumiri geografice care acoperea spaţiul dintre India şi Irlanda). Pe malul drept al Braţului Dunărea Veche au fost descoperite vestigiile acestui castru roman (din care s-au recuperat inscripţii şi stâlpi militari din timpul domniei Impăratului Diocleţian/284-305, ţigle cu ştampila Legiunii a V-a Macedonica şi două tezaure monetare romane imperiale), şi ale unei aşezãri civile romane şi apoi romano-bizantine. Cetatea romano-bizantină a funcţionat pânã în secolul 6 d.Hr. În secolul 17, Măcin figura ca aşezare urbană în care se întruneau frecvent negustorii brãileni, iar în timpul stãpânirii otomane a Dobrogei, în perioada 1417-1878, a fost centrul administrativ al plasei omonime.

Monumente

Ruinele cetãţii romano-bizantine; biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a fost construită în anii 1876-1878, pe locul uneia care data din 1834, pictatã în tempera, în anul 1928, de Gheorghe Eftimie, reparatã în 1967 şi 1976-1977 şi repictatã în frescã, în 1977, de Dimitrie Bãnicã. Iconostasul a fost pictat în secolul 19 de Matache Orăşianu; Geamia “Mestan Aga”, azi declarată monument istoric, a fost construitã în anul 1860 pe cheltuiala lui Hagi Berbe Ahmet; hanul vechi (secolul 18); biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construitã în perioada 1995-2010, pictatã în frescã şi sfinţitã la 25 iulie 2010; mănăstirea de maici, cu o biserică din lemn cu dublu hram – “Sfântul Nicolae” şi ““Sfânta Cuvioasã Parascheva”, construită în intervalul 30 oct. 2001 – 3 nov. 2002, pe cheltuiala familiei Nicolae şi Georgeta Gorga, cu fiicele lor, Andreea şi Irina. Biserica a fost sfinţită la 14 octombrie 2003 şi pictată în anul 2005. Mănăstirea posedă o clădire anexã, cu trei etaje, construită în anii 2004-2005, în care există Paraclisul “Acoperământul Maicii Domnului”, ateliere de pictură, de croitorie, de încondeiat ouã ş.a.; În anul 2005, la Măcin a fost înfiinţatã o mãnãstirea de cãlugãri, cu biserica “Izvorul Tămăduirii” , sfinţită în anul 2010. În arealul oraşului Măcin existã Parcul Naţional “Munţii Măcin”, extins pe o suprafaţã de 113,2 km2, destinat conservãrii unor specii de floră şi faună. Aici sunt ocrotite circa 1 900 de specii de plante (19% din flora europeanã), în special suprafeţe cu vegetaţie de stepă, singurul loc din ţară în care se protejeazã acest tip de vegetaţie. În aceastã zonă sunt protejate 27 de specii şi subspecii de plante endemice, printre care clopoşelul românesc dobrogean (Campanula romanica), descoperit în anul 1916 de Traian Sãvulescu şi întâlnit doar aici, Moehringia grisebachii din familia Caryaphyllaceae, Silene csereii, Corydalis solida ssp. silvenensis, Euphorbia nicaeensis ssp. cadrilateri ş.a. Fauna care este ocrotitã în acest spaţiu include circa 1 000 de specii de fluturi, 11 specii de reptile, 7 specii de amfibieni, 40 specii de mamifere şi 187 de specii de pãsãri.


About

The town of Măcin is located in the south-eastern part of Romania, in the north-west of the historical province of Dobruja, in the north-western part of Tulcea county, at the north-western foot of the Măcin Mountains, on the right side of the Dunărea Veche (Old Danube) arm, also known as the Măcin arm, at 36 m above sea level, at the intersection of the parallel of 45°14’44” N latitude with the meridian of 28°07’23” E longitude, 75 km west-north-west of Tulcea and 17 km east-south-east of Brăila. From a demographic point of view, Măcin belongs to the category of small towns, with a population of 10 666 inhabitants (January 1, 2019), of which 5 082 males and 5 584 females. Surface area: 55.4 km2, of which 3.8 km2 are within urban areas; population density: 2 807 inhabitants/km2. At the population census of Oct. 20-31 , 2011, out of the total 8,245 inhabitants, 6,971 people were Romanian (84.5%), 321 Roma (3.9%), 194 Turks (2.4%) and 759 (9.2%) belonged to other ethnic groups (Russians-Lipovans, Italians, etc.). In terms of religion, the same census registered 7,291 Orthodox (88.4%), 207 Muslims (2.5%) and 747 inhabitans (9.1%) belonged to other denominations (Roman Catholics, Seventh-day Adventists, Old Rite Christians, Pentecostals, etc.), were atheists, without religion or with undeclared religion. The town of Măcin is a major river port on the lower Danube, a ferry crossing point across the Danube to Brăila and an important centre for granite and kaolin mining. The town’s economic units produce textiles and knitwear, linen, embroidery, furniture, lumber, wooden packaging, pesticides, parts for agricultural machinery, paints, varnishes and printing inks, plastic packaging, meat and milk products, Typha and willow waiving, alcohol, etc. Fruit and wine-growing centre. Since 2001, the College of Cartography and Cadastre – a branch of the Faculty of Geography of the University of Bucharest – has been operating in Măcin. The Culture Centre, named “Grigore Kiazim” since 2003. “Ion Buzea” City Library, inaugurated in 1948, today with a book collection of over 50 000 volumes. The geologist Gheorghe Munteanu-Murgoci (1872-1925) and the cobza-player Grigore Kiazim (1913-1989) were born in Măcin.

History

The present town was developed on the site of an ancient Geto-Dacian settlement with a Celtic name (Arrubium), which is mentioned in documents in the 3rd century BC. Conquered by the Romans in 46 AD, the settlement later became a Roman fortress where a Roman military cavalry unit of the 5th Macedonian Legion, based at Troesmis (today Turcoaia county, Tulcea county), was stationed to guard the fortress. The castrum appears for the first time in two military diplomas – one of 14 August 99 and the other of 2 April 241, and then in 260-271 on the Tabula Peutingeriana map, in 212-218 (Itinerarium Antonini), in the 5th century AD (in the Notitia Dignitatum act) and in the 7th century in the Ravennatis Anonymi Cosmographia (a list of geographical names covering the area between India and Ireland), by an Italian geographer, whose name is unknown, from Ravenna. On the right bank of the “Old Danube” Arm, the remains of this Roman fortress (from which inscriptions and military pillars from the reign of the Emperor Diocletian/284-305, tiles with the stamp of the 5th Macedonian Legion and two Imperial Roman monetary hoards have been recovered), and of a Roman and then Romano-Byzantine civil settlement have been discovered. The Roman-Byzantine fortress functioned until the 6th century AD. In the 17th century, Măcin was an urban settlement where the Brăila merchants frequently met, and during the Ottoman rule of Dobrogea, between 1417 and 1878, it was the administrative centre of the homonymous domain.

Monuments

The ruins of the Roman-Byzantine citadel; the church “Saints Peter and Paul”, built in 1876-1878, on the site of one dating from 1834, painted in tempera in 1928 by Gheorghe Eftimie, repaired in 1967 and 1976-1977 and repainted in fresco in 1977 by Dimitrie Bănică. The iconostasis was painted in the 19th century by Matache Orășianu. The “Mestan Aga” Mosque, today declared a historical monument, built in 1860 at the expense of Hagi Berbe Ahmet; the old inn (18th century); the church of “Saints Archangels Michael and Gabriel”, built between 1995 and 2010, painted in fresco and consecrated on July 25, 2010; the nuns’ monastery, with a wooden church with two patron saints – “Saint Nicholas” and “Saint Paraskeva”, built between Oct. 30, 2001 – Nov. 3, 2002, at the expense of the family Nicolae and Georgeta Gorga, with their daughters Andreea and Irina. The church was consecrated on October 14, 2003 and painted in 2005. The monastery has a three-storey annexed building, built in 2004-2005, which contains “The Mother of God’s Chapel”, as well as painting, tailoring, egg painting and other workshops. In 2005, a monastery of monks was established in Măcin, with the church “The Life-giving Spring”, consecrated in 2010. In the area of the town of Măcin there is the National Park “Măcin Mountains”, covering an area of 113.2 km2, for the conservation of species of flora and fauna. Here are protected about 1 900 species of plants (19% of European flora), especially areas with steppe vegetation, the only place in the country where this type of vegetation is protected. In this area 27 endemic plant species and subspecies are protected, including Campanula romanica (blue flower endemic to Romania), discovered in 1916 by Traian Săvulescu, Moehringia grisebachii of the Caryaphyllaceae family, Silene csereii, Corydalis solida ssp. silvenensis, Euphorbia nicaeensis ssp. cadrilateri etc. The fauna protected in this area includes about 1 000 species of butterflies, 11 species of reptiles, 7 species of amphibians, 40 species of mammals and 187 species of birds.

Back to Romanian version