Schitul Vovidenia

Aflat în arealul comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, în apropiere de mănăstirea Neamţ, la 17 km Vest de oraşul Târgu-Neamţ şi la 61 km Nord de municipiul Piatra-Neamţ, schitul Vovidenia adăposteşte o obşte de călugări. Întemeiat la sfârşitul secolului 17, schitul a fost rectitorit de episcopul Ioanichie al Râmnicului care a construit, în anii 1749-1751, biserica având hramul “Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului” – numitã şi “Vovidenia” (în limbajul slavon al acelor timpuri). Biserica actualã a fost ziditã în anii 1849-1857 (sfinţitã la 28 septembrie 1857) pe locul vechii biserici, prin grija ieroschimonahilor Iosif şi Ghenadie şi prin strãdania lui Neonil – stareţul de atunci al mãnãstirii Neamţ. Interiorul acestei biserici a fost pictat în tempera de cãtre Constantin Cãlinescu abia în anii 1968-1969 prin grija şi prin osârdia stareţului Nestor Vornicescu de la mãnãstirea Neamţ (devenit mitropolit al Olteniei în anii 1978-2000). Biserica actualã, declaratã monument istoric, ziditã în stil neoclasic, este dominatã de 5 turle (o turlã centralã flancatã de 4 turle amplasate la colţurile bisericii), iar faţadele bisericii sunt zugrãvite în alb. În interiorul spaţiului monahal mai existã un paraclis cu hramul “Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena”, construit în anul 1953, un corp de clãdire cu parter şi douã etaje, construit în perioada 1998-2001, destinat chiliilor, casa fostului mitropolit al Bucovinei (în anii 1935-1940) Visarion Puiu, construitã în 1937, în care a fost amenajat, în anii 1964-1966, un muzeu memorial dedicat scriitorului Mihail Sadoveanu (inaugurat la 26 iunie 1966) – prieten al mitropolitului Visarion Puiu – casã pe care Mihail Sadoveanu a folosit-o ca loc de creaţie pentru multe opere ale sale.