Victoria

Date generale

Oraşul Victoria se află în jud. Braşov, situat în Depr. Făgăraş, la poalele de N ale M-ţilor Făgăraş, la 556 m alt., pe cursul inf. al râului Ucea, la 100 km V-NV de municipiul Braşov; 8 599 loc. (1 ian. 2011): 4 207 de sex masc. şi 4 352 fem. Supr.: 9,3 km2, din care 1,7 km2 în intravilan; densitatea: 5 035 loc./km2. Staţie finală de c.f. (derivaţie din linia de c.f. BraşovFăgăraşSibiu). Nod rutier. Termocentrală. Combinat chimic care prelucrează gazul metan (îngrăşăminte, amoniac, acid azotic, acid sulfuric, mase plastice, coloranţi, vopsele, răşini sintetice etc.). Producţie de articole din sticlă, de mobilă şi de produse pentru ind. farmaceutică. Sere legumicole şi floricole (5 ha), din 1981.

Istoric

Victoria este un oraş nou, a cărui construcţie a început în 1949 în jurul uzinei Ucea (azi S.C. „Purolite” S.A.) şi s-a terminat în linii mari în 1953. Numit iniţial Ucea Fabricii apoi Ucea Roşie, Colonia Ucea, iar din 12 nov. 1954 poartă numele actual. Menţionat pentru prima oară din punct de vedere statistic cu ocazia recensământului populaţiei din 21 febr. 1956, când apare consemnat cu 2 762 loc. Bisericile cu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” şi „Sfântul  Prooroc Ilie Tesviteanul”, toate construite în a doua jumătate a sec. 20. Punct de plecare spre obiectivele turistice din M-ţii Făgăraş.