Ţicleni

Date generale

Oraşul Ţicleni se află  în jud.  Gorj, la poalele de S ale Dealului Bran, la 170–200 m alt., pe râul Cioiana, la 35 km SE de municipiul Târgu Jiu; 5 188 loc. (1 ian. 2011): 2 523 de sex masc. şi 2 665 fem. Supr.: 72,3 km2, din care 4,2 km2 în intravilan; densitatea: 1 235 loc./km2. Expl. de petrol şi gaze naturale (din 1951). Reparaţii de utilaje petroliere şi miniere. Morărit; produse de panificaţie. Pomicultură; viticultură. Apicultură. Fermă de creştere a bovinelor. Izvoare cu ape sărate şi termale folosite (din 29 iul. 1973) în cură balneară.

Istoric

În arealul oraşului a fost descoperit un tezaur monetar, alcătuit din 240 de monede romane republicane, datând din perioada 211–73 î.Hr. Localit. apare menţionată documentar în oct. 1597, iar la 17 febr. 1968 a fost trecută în categoria oraşelor, în urma contopirii satelor Ţicleni, Răşina, Tunşi şi Gura Lumezii din fosta com. Ţicleni.

Monumente

În oraş există o biserică din 1869 şi alta din 1920 şi casele din lemn, cu două niveluri (sec. 19), aparţinând lui I. Ungureanu, C. D. Negreanu, Cerbeanu, declarate monumente de arhitectură.