Ţicleni

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Ţicleni se află în partea de Sud Vest a României, în provincia istorică Oltenia, în arealul central-sudic al judeţului  Gorj, la poalele de Sud ale Dealului Bran, în zona de contact a Subcarpaţilor dintre Jiu şi Motru cu Podişul Getic, la 170–225 m altitudine, pe pârâul Cioiana, la intersecţia paralelei de 44º52’ latitudine nordicã cu meridianul de 23º23’ longitudine esticã, la 23 km Sud Est de municipiul Târgu Jiu. Din punct de vedere demografic, Ţicleni face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 4 643 loc. (1 ian. 2019), din care 2 304 loc. de sex masc. şi 2 339 fem. Supr.: 72,7 km2, din care 4,2 km2 în intravilan; densitatea: 1 105 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 din oct. 2011, din totalul celor 4 414 loc., 4 267 de persoane erau români (96,7%), 53 rromi (1,2%) şi 94 de persoane (2,1%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt, s-au înregistrat 4 295 de ortodocşi (97,3%) şi 119 loc. (2,7%) aparţineau altor confesiuni (penticostali, adventişti de ziua a şaptea, romano-catolici, evanghelişti ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Exploatări de petrol şi gaze naturale (din 1951). Reparaţii de utilaje petroliere şi miniere. Morărit; produse de panificaţie. Pomicultură; viticultură. Apicultură. Fermă de creştere a bovinelor. Izvoare cu ape sărate şi termale folosite (din 29 iulie 1973) în cură balneară. Casa de Cultură. Bibliotecă publică.

Istoric

În arealul oraşului Ţicleni au fost descoperite vestigiile unei cetăţi geto-dacice, datând din secolele 2-1 î.Hr., iar pe Dealul Bujorului din cartierul Tunşi a fost descoperit (în 1969) un tezaur monetar roman, din care s-au recuperat 240 de denari romani republicani din argint, datând din perioada 211–73 î.Hr. Localitatea apare menţionată documentar, prima oară, în octombrie 1597. La 17 septembrie 1612, domnul Ţării Româneşti, Radu Mihnea, fiul domnului Ţării Româneşti, Mihnea Turcitul, poruncea prin hrisov domnesc, emis la Târgovişte, ca

tot satul Tunşii, cu tot hotarul şi cu tot venitul din hotar şi iară-şi până-n hotar să fie a fiilor lor, câţi le va da Dumnezeu”

(Extras din Documente privind Istoria României , vol. II, secolul XVII, 1611-1615, pag. 108-109), iar într-un zapis din 26 martie 1618, emis tot la Târgovişte, de domnul Ţării Româneşti, Alexandru Iliaş, acesta “întărea lui Radu (Ţicleanu – fost căpitan în oastea lui Mihai Viteazul, nota editorială) cu fiii săi ocine la Cioiana şi Sneagov (alte surese amintesc Zneagov). La 17 februarie 1968, comuna Ţicleni, formată din contopirea satelor Ţicleni, Răşina, Tunşi şi Gura Lumezii a fost trecută în categoria oraşelor, satele Gura Lumezii, Răşina şi Tunşi, devenind cartiere ale oraşului Ţicleni.

Monumente

În oraşul Ţicleni există biserica ortodoxă cu hramul “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, construită parţial în anii 1936-1937, lucrările fiind întrerupte din cauza celui de-al Doilea Război Mondial, reluate în anul 1954, finalizate în anul 1964 şi sfinţită la 27 septembrie 1964. În cartierul Răşina se află biserica ortodoxă cu hramul “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, construită în perioada 1908-1920 pe locul unei vechi biserici din lemn, cu hramul “Sfântul Andrei”, construită în anul 1752 de Andrei Stângăceanu, precum şi biserica având triplu hram – “Adormirea Maicii Domnului”, “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” şi “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, construită pe platoul Dealului Bujorului, la 300 m altitudine, în anii 1897-1899 şi sfinţită la 26 octombrie 1899. În cartierul Tunşi există biserica din lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, datând din anul 1601, refacută în anul 1866 şi renovată în anul 1942. La Ţicleni există şi casele din lemn, cu două niveluri, datând din secolul 19, aparţinând lui I. Ungureanu si C. D. Negreanu, declarate monumente de arhitectură.


About

The town of Ţicleni is located in the South West part of Romania, in the historical province of Oltenia, in the central-southern area of ​​Gorj County, at the southern foot of Bran Hill, in the contact area of ​​the Subcarpathians between Jiu and Motru with the Getic Plateau, at 170 –225 m altitude, on the Cioiana brook, at the intersection of the parallel of 44˚52′ north latitude with the meridian of 23˚23′ east longitude, 23 km South East of Târgu Jiu municipality. From a demographic point of view, Ţicleni belongs to the category of small towns, with a population of 4,643 inhabitants (January 1, 2019), of which 2,304 males and 2,339 females. Area: 72.7 km2, of which 4.2 km2 in urban areas; density: 1,105 inhabitants/km2. At the population census from 20-31 from oct. In 2011, out of the total of 4,414 inhabitants, 4,267 people were Romanians (96.7%), 53 Roma (1.2%) and 94 people (2.1%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, at the same census, there were 4,295 Orthodox (97.3%) while 119 inhabitants (2.7%) belonged to other denominations (Pentecostals, Seventh-day Adventists, Roman Catholics, Evangelicals, etc.), or were atheists, without religion, or with undeclared religion. Oil and gas exploitation (since 1951). Repairs of petroleum and mining equipment. Milling; bakery products. Fruit growing; viticulture. Beekeeping. Cattle farming. Saltwater springs and thermal springs used (since July 29, 1973) in spa treatment. Cultural Centre. Public library.

History

The remains of a Geto-Dacian fortress, dating from the 2th-1st century BC, were discovered in the area of ​​Ţicleni. A Roman monetary treasure was discovered (in 1969) on Dealul Bujorului in the Tunşi neighborhood, with 240 Roman Republican silver denars, dating from 211–73 BC. The settlement is mentioned documentary, for the first time, in October 1597. On September 17, 1612, the Prince of Wallachia, Radu Mihnea, the son of the lord of Wallachia, Mihnea The Turned-Turk, ordered by a royal charter issued in Târgovişte, that

the whole village Tunşii, with all the land and all the income from the land to belong to their sons, no matter how many God will grant them”

(Excerpt from Documents on the History of Romania, vol. II, 17th century, 1611-1615, pp. 108-109 ), and in a note dated March 26, 1618, also issued in Târgovişte, by the lord of Wallachia, Alexandru Iliaş, he granted to Radu (Ţicleanu – former captain in Mihai Viteazul’s army, Editorial note) ​​and his sons the estates Cioiana and Sneagov (other sources mention Zneagov). On February 17, 1968, the commune of Ţicleni, formed by the merging of the villages of Ţicleni, Răşina, Tunşi and Gura Lumezii, became a town, while the villages of Gura Lumezii, Răşina and Tunşi became districts of the town of Ţicleni.

Monuments

In the town of Ţicleni there is the orthodox church dedicated to “Saint George, the Great Martyr”, partially built in 1936-1937 (the works coming to a halt due to the Second World War, being resumed in 1954, and completed in 1964) and consecrated on September 27 1964. In the Răşina district there is the orthodox church dedicated to “Holy Pious Paraskeva”, built between 1908-1920 on the site of an old wooden church, dedicated to “Saint Andrew”, built in 1752 by Andrei Stângăceanu, as well as the church with triple patron saint – “Assumption of the Blessed Virgin Mary”, “Holy Great Martyr Demetrios, the Myrrh Bearer” and “Holy Pious Paraskeva”, built between 1897-1899 on the plateau of Bujorului Hill (The Peonies Hill), at 300 m altitude, and consecrated on October 26, 1899. In Tunşi neighborhood there is a wooden church dedicated to the “Assumption”, dating from 1601, rebuilt in 1866 and renovated in 1942. In Ţicleni there are also wooden houses, with two levels, dating from the 19th century, belonging to I. Ungureanu and C. D. Negreanu, declared architectural monuments.

Back to Romanian version