Murgeni

Date generale

Oraşul Murgeni se află în extremitatea de Est a României, în Sud-Estul judeţului Vaslui, în partea de Sud a Depresiunii Elan, pe cursul inferior al râului Elan, în lunca şi pe terasele de pe dreapta râului Prut. Din punct de vedere demografic, Murgeni face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 6 423 locuitori (la recensãmântul din 20-31 octombrie 2011), din care 3 223 locuitori de sex masculin şi 3 200 feminin. Din punct de vedere al componenţei entice, la acelaşi recensãmânt, din totalul de 6 423 persoane, 4 998 erau români (77,8%) şi 1 425 rromi (22,2%), iar  din punct de vedere confesional existau 5 189 ortodocşi (80,8%), 1 198 penticostali (18,6%), 17 adventişti (0,3%) şi 19 persoane aparţinând altor religii (0,3%). Dacã raportãm numãrul total al populaţiei la suprafaţa oraşului în intravilan (respectiv 1,95 km2) rezultã o densitate de 3 294 locuitori pe km2. Oraşul Murgeni este un important nod rutier al judeţului Vaslui şi dispune de o staţie de cale feratã. Producţie de caşcaval. Centru viticol şi de vinificaţie;  ferme piscicole (cu o suprafaţã a luciului de apã de peste 1 000 ha) şi de creştere a bovinelor. Legumiculturã.

Istoric

În arealul oraşului Murgeni au fost descoperite vase ceramice, topoare, sape şi seceri din fier, arme de luptã şi diverse monede datând din secolul 15. Localitatea apare menţionatã documentar ca sat, prima oarã, la 28 august 1466, iar la 6 septembrie 1844 domnul Moldovei, Mihail Grigore Sturdza i-a acordat dreptul de a ţine iarmaroace. În 1856, Murgeni a fost mistuit în mare parte de un violent incendiu. În 1916 a fost introdus iluminatul strãzilor cu felinare cu petrol lampant. Comuna Murgeni a fost trecutã în categoria oraşelor la 23 decembrie 2003, având în subordine administrativã satele Cârja, Floreni (numit 23 August pânã la 20 mai 1996), Lãţeşti, Raiu (numit Vădeni pânã la 20 mai 1996), Sărăţeni şi Schineni. În perimetrul satului Cârja se aflã o rezervaţie cu animale şi pãsãri ocrotite de lege (cerb lopãtar, pelicanul alb, lebãda mutã ş.a.).

Monumente

Bisericile din lemn cu hramurile “Sfântul Nicolae” (1771, reparatã în 1805, 1897 şi 1932), “Naşterea Maicii Domnului” (1672, refãcutã în 1835-1837, cu transformãri din 1935, azi în ruinã) şi “Adormirea Maicii Domnului” (ante 1748), în satele Schineni, Cârja şi Lãţeşti. La Murgeni se aflã în construcţie (din 2010) biserica de cãrãmidã cu hramul “Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena”, iar în satul Cârja existã biserica de zid cu hramul “Sfântul Nicolae” (în construcţie din 2008); Casa feroviarilor (1917), în oraşul Murgeni.