Murgeni

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Murgeni se află în extremitatea de Est a României, în provincia istorică Moldova, în zona de Sud Est a judeţului Vaslui, în partea de Sud a Depresiunii Elan, pe cursul inferior al râului Elan, în lunca şi pe terasele de pe dreapta râului Prut, la intersecţia paralelei de 46°12’16” latitudine nordicã cu meridianul de 28°01’11” longitudine esticã, la 69 km Sud Est de municipiul Vaslui. Din punct de vedere demografic, Murgeni face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 8 208 loc. (1 ian. 2019), din care 4 186 loc. de sex masc. şi 4 022 fem. Supr.: 134,9 km2, din care 8,4 km2 în intravilan; densitatea: 977 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 7 119 loc., 4 947 de persoane erau români (69,5%), 1 384 rromi (19,4%) şi 788 loc. (11,1%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 5 125 ortodocşi (72,0%), 1 167 penticostali (16,4%) şi 827 loc. (11,6%) aparţineau altor confesiuni (creştini de rit vechi, adventişti de ziua a şaptea ş.a), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Oraşul Murgeni este un important nod rutier al judeţului Vaslui şi dispune de o staţie de cale feratã, transformatã în haltã de mişcare în dec. 2007. Producţie de mobilă şi caşcaval. Centru viticol şi de vinificaţie;  ferme piscicole (cu o suprafaţă a luciului de apă de peste 1 000 ha) şi de creştere a bovinelor. Apicultură. Legumicultură. Cămin Cultural. Bibliotecă publică. În perimetrul satului Cârja, cu numeroase întinderi de ape, se află o rezervaţie faunistică, reprezentată, în special, prin specii variate de păsări acvatice, printre care se numară stârcul roşu (Ardea purpurea), raţa roşie (Aythya nyroca), raţa fluierătoare (Anas penelope), raţa pestrită (Anas strepera), barza albă (Ciconia ciconia), barza neagră (Ciconia nigra), egreta mică (Egreta garzetta), pescăruşul albastru (Alcedo atthis), pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), călifarul roşu (Tadorna ferruginea), călifarul alb (Tadorna tadorna) ş.a., prin mai multe varietăţi de peşti (crap, lin, caras, somn, ştiucă, plătică, biban ş.a.), precum şi printr-o gamă variată de vieţuitoare terestre (iepuri, vulpi, mistreţi, şopârle, şerpi de apă, guşteri, hârciogi, şoareci de câmp, fazani ş.a.). Împreună cu teritoriile comunelor învecinate, Blăgeşti şi Fălciu, această rezervaţie faunistică formează o arie de protecţie specială, avifaunistică, extinsă pe o suprafaţă de 5 735 ha, declarată ca atare la 5 oct. 2011.

Istoric

În arealul oraşului Murgeni au fost descoperite fragmente de vase ceramice, topoare, sape, seceri din fier, arme de luptă şi diverse monede datând din secolul 15. Vechi sat de răzeşi, amintit ca atare în timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432) şi a lui Ştefan cel Mare (1457-1504), dar menţionat documentar ca sat, prima oarã, la 28 august 1466, apoi la 5 sept. 1500, într-un hrisov al domnului Moldovei, Ştefan cel Mare, în care apar numele a trei fraţi – Murgu, Dragoş şi Toader, în calitate de cumpãrãtori a unei pãrţi din moşia Murgeni. Alte consemnări documentare dateazã din 1528, 1550, 25 nov. 1741, 6 sept. 1844, când domnul Moldovei, Mihai Grigore Sturdza i-a acordat dreptul de a ţine iarmaroace. În 1856, Murgeni a fost mistuit în mare parte de un violent incendiu. În urma Legii comunale de organizare a comunelor urbane şi rurale, din 2/14 apr. 1864, Murgeni a fost declarată comună rurală, în care exista o zonă comercială şi meşteşugărească şi alta de locuinţe, iar la începutul secolului 20 au fost construite un spital (1908), o şcoală evreiască (1908), o moarã (1912), Casa feroviarilor (1917), o şcoală primară (1918) ş.a., s-a introdus iluminatul strãzilor cu felinare cu petrol lampant (1916), s-a pavat cu piatră cubică strada principalã (1920) etc. Comuna Murgeni a fost trecutã în categoria oraşelor la 23 decembrie 2003, având în subordine administrativă satele Cârja, Floreni (numit 23 August pânã la 20 mai 1996), Lãţeşti, Raiu (numit Vădeni până la 20 mai 1996), Sărăţeni şi Schineni.

Monumente

În oraşul Murgeni se află biserica “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, construită în perioada 1914-1916 (sfinţită la 21 mai 1916), distrusă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, refacută în anii 1948-1952 şi restaurată în anii 2010-2016 (resfinţită la 21 mai 2016), biserica din lemn cu hramul “Sfinţii Voievozi” (secolul 18, refacută în 1815-1821) şi Casa feroviarilor (1917). În satul Cârja există biserica “Sfântul Nicolae”, construită în perioada 2008-2021, pe locul uneia din vălătuci, care data din anul 1678 şi biserica “Naşterea Maicii Domnului” (1672, refăcută în 1830-1833, cu pridvor adăugat şi transformãri din 1935, azi în stare de degradare), declarată monument istoric. În satul Schineni există biserica din lemn cu hramul “Sfântul Nicolae” (1771, reparată în 1805, 1897 şi 1932) şi biserica de cărămidă cu hramul “Sfântul Ioan Botezătorul”, sfinţită la 5 iul. 2015, iar în satul Lăţeşti se află biserica din lemn cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” (ante 1748).


About

The town of Murgeni is located in the eastern extremity of Romania, in the historical province of Moldova, in the southeastern part of Vaslui County, in the southern part of the Elan Depression, on the lower Elan River, in the meadow and on the terraces on the right of the Prut River, at the intersection of the parallel of 46°12’16” north latitude with the meridian of 28°01’11” east longitude, 69 km South East of Vaslui. From a demographic point of view, Murgeni is part of the category of small towns, with a population of 8,208 inhabitants (January 1, 2019), of which 4,186 males and 4,022 females. Area: 134.9 km2, of which 8.4 km2 in urban areas; density: 977 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 7,119 inhabitants, 4,947 people were Romanians (69.5%), 1,384 Roma (19.4%) and 788 inhabitants (11.1%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, there were 5,125 Orthodox (72.0%), 1,167 Pentecostals (16.4%) while 827 inhabitants (11.6%) belonged to other denominations (old rite Christians, Seventh-day Adventists, etc.) or were atheists, without religion or with undeclared religion. The town of Murgeni is an important road junction of Vaslui County and has a railway station, which became a mandatory halt point in December 2007. Production of furniture and cheese. Wine and winery center; fish farms (with a surface area of ​​more than 1 000 ha) and cattle breeding. Beekeeping. Vegetable growing. Community Center. Public library. In the area of Cârja village, rich in lakes and rivers, there is a fauna reserve, represented, in particular, by various species of waterfowl, among which are the purple heron (Ardea purpurea), the ferruginous duck (Aythya nyroca), the Eurasian wigeon (Anas Penelope), the gadwall  (Anas strepera), white stork (Ciconia ciconia), black stork (Ciconia nigra), little egret (Egreta garzetta), common kingfisher (Alcedo atthis), great white pelican (Pelecanus onocrotalus), ruddy shelduck (Tadorna ferruginea),  common shelduck (Tadorna tadorna), etc., by several varieties of fish (carp, tench, Prussian carp, wels catfish, pike, common bream, perch, etc.), as well as by a wide range of terrestrial creatures (rabbits, foxes, wild boars, lizards, water snakes, lizards, woodpeckers, field mice, pheasants, etc.). Together with the territories of the neighboring communes, Blăgeşti and Fălciu, this faunal reserve was declared on October 5, 2011 a special protected area (total area: 5,735 ha).

History

In the area of ​​Murgeni were discovered fragments of ceramic vessels, axes, hoes, iron sickles, fighting weapons and various coins dating from the 15th century. Old village of yeomen, mentioned during the reign of Alexander the Good (1400-1432) and of Stephen the Great (1457-1504), it was mentioned documentary as a village, for the first time, on August 28, 1466, then on September 5, 1500, in a deed of the lord of Moldavia, Stephen the Great, in which three brothers – Murgu, Dragoş and Toader – are mentioned as buyers of a part of the Murgeni estate. Other records date from 1528, 1550, November 25, 1741, September 6, 1844, when the lord of Moldavia, Mihai Grigore Sturdza granted to the town the right to hold fairs. In 1856, Murgeni was devastated by a violent fire. Following the Communal Law on the Organization of Urban and Rural Communes, from April 2/14, 1864, Murgeni was declared a rural commune, which included a commercial area as well as a residential area. At the beginning of the 20th century, were built: a hospital ( 1908), a Jewish school (1908), a mill (1912), the Railway House (1917), a primary school (1918), etc. Street lighting (with oil lamps) was inaugurated in 1916, while the main street was paved with cobblestone (1920) etc. Murgeni commune became a town on December 23, 2003, having in its administrative subordination the villages Cârja, Floreni (whose name was “August 23” until May 20, 1996), Lăţeşti, Raiu (named Vădeni until May 20, 1996), Sărăţeni and Schineni.

Monuments

In the town of Murgeni there is the church “The Holy Emperors Constantine and Helen”, built between 1914-1916 (consecrated on May 21, 1916), destroyed during the Second World War, rebuilt in 1948-1952 and restored in 2010 -2016 (re-consecrated on May 21, 2016), the wooden church dedicated to the “Holy Voivodes” (18th century, rebuilt in 1815-1821) and the Railway House (1917). In the village of Cârja there is the church “Saint Nicholas” (built between 2008-2021, replacing a previous building made of cob, which dated from 1678) and the church “Birth of the Mother of God” (1672, rebuilt in 1830-1833; in 1935, a porch was added and additional transformations were made; today the building is in a state of degradation), declared a historical monument. In the village of Schineni there is a wooden church dedicated to “Saint Nicholas” (1771, repaired in 1805, 1897 and 1932) and a brick church dedicated to “Saint John the Baptist”, consecrated on July 5, 2015, and in the village of Lăţeşti there is a wooden church dedicated to the “Assumption” (dating from before 1748).

Back to Romanian version