Dolhasca

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Dolhasca se află în partea de Nord Est a României, în provincia istorică Moldova, în extremitatea de Sud Est a judeţului Suceava, în zona de contact a Pod. Sucevei cu terasele de pe dr. Siretului, la 220-450 m alt., la confl. râului Şomuzu Mare cu Siretul, la intersecţia paralelei de 47°25’49” latitudine nordicã cu meridianul de 26°36’34” longitudine estică, la 43 km Sud Est de municipiul Suceava. Din punct de vedere demografic, Dolhasca face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 11 457 loc. (1 ian. 2019), din care 5 795 loc. de sex masc. şi 5 662 fem. Supr.: 110,4 km2, din care 36,7 km2 în intravilan; densitatea: 312 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 10 298 loc., 8 512 persoane (82,7%) erau români, 1 258 rromi (12,2%) şi 528 loc. (5,1%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 9 540 ortodocşi (92,6%), 203 creştini dupa evanghelie (2,0%) şi 555 loc. (5,4%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, romano-catolici ş.a), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Nod feroviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la 15 dec. 1869) pe linia Bucureşti – Suceava şi rutier. Expl. de balast, marne, gresii şi argilã. Producţie de alcool şi de cherestea. Centru de olărit. Bibliotecã publică; Două Cămine Culturale; Casa de Culturã “Alexandru Arşinel”. La Dolhasca s-au nãscut medicul neurochirurg Constantin Arseni (1912-1994) şi actorul Alexandru Arşinel (n. 1939).

Istoric

În arealul oraşului Dolhasca au fost descoperite vestigiile unei aşezări din secolele 3-2 î.Hr., din care s-au recuperat fragmente de vase ceramice şi unelte, precum şi urmele a două bordeie din secolele 6-7. În locul numit Dealul Viei Săndeni a fost scos la iveală un depozit de unelte, alcătuit din 1 370 de piese, datând din Paleolitic, iar în 1972 au fost descoperite vestigiile unei aşezări neolitice, precum şi urme de locuire din secolele 4 î.Hr. şi 7 d.Hr. Prima menţiune documentară a localităţii datează din 2 iul. 1398, ca moşie a unui proprietar, lucrată de robi în folosul unei mănăstiri, ctitorită de domnul Moldovei, Petru I Muşat, iar apoi mai este amintită la 20 iunie 1453 şi în 1465 – an în care domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, a îngropat-o pe mama sa, Doamna Oltea şi în 1467 când a înhumat-o pe prima sa soţie, Doamna Evdochia. Într-un uric din 22 febr. 1502 se consemna că:

Dobra, fiica lui Ivanco, şi verii ei Toader Macica şi fratele lui Berzea, fiii Mărinei, toţi nepoţii panului Şandru portar, au vândut vistiernicului Isac un sat pe Şomuz, anume Dolheşti, pentru şase sute de zloţi tătăreşti”.

La 23 nov. 1499, Ştefan cel Mare a cumpărat

de la Maruşca, fiica Nastei, şi vara ei, altă Maruşca, fiica Olcăi, nepoatele lui Iliaş al lui Cîrje…. un sat pe Siret, anume Ilieşeuţi, şi cu mori pe Siret şi l-au vândut domniei mele pe 200 de zloţi tătăreşti”.

În 1864, Dolhasca figura ca aşezare rurală, în 1893 era o comună rurală alcatuită din satele Dolhasca, Gulia, Probota şi Ruda şi avea 1 263 de capi de familie, cu 4 406 suflete, din care 2 197 bărbaţi şi 2 209 femei, iar la 7 apr. 2004, comuna Dolhasca a fost trecută în categoria oraşelor, având în subordine ad-tivă satele Budeni, Gulia, Poiana, Poienari, Probota, Siliştea Nouă şi Valea Poienei. Satul Gulia, apare menţionat documentar, prima oară, în 1803, apoi în 1820 cu grafia Guliia, în 1836 (Ciuliia), 1861 (Guliea), 1889 (Gulea) şi 1900 cu toponimul actual (Gulia).

Monumente

În satul Probota se află mănăstirea Probota (→ Mănăstirea Probota), iar în satul Poiana există biserica având hramul „Naşterea Maicii Domnului”-Rahtivan şi rateşul (hanul) „Rahtivan” , construit la începutul sec. 19 (azi în ruină), declarat monument istoric în anul 2004. Biserica „Naşterea Maicii Domnului”-Rahtivan, declarată monument istoric în anul 2004., a fost construită în perioada 1846-1848, de către fraţii boieri Lupu şi Nicolae Rahtivan, în apropierea unui rateş (han), construit pe un deal împădurit, la începutul sec. 19, de către Lupu Rahtivan. Biserica este dominată de patru turle gemene, plasate în linie dreaptă de-a lungul acoperişului bisericii, aceste turle reprezentând simbolul celor patru degete de la una dintre mâinile boierului Lupu, care-şi pierduse degetul mare ca urmare a unui glonte care i l-a retezat în timpul războiului. Biserica a fost reparată în anul 1948 şi nu are picturi murale. În oraşul Dolhasca se află biserica „Învierea Domnului”, datând din anul 1798, clădirea Gării feroviare (sec. 19) şi biserica „Sfântul Dumitru”, iar în satul Gulia există biseica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, zidită în anii 1880-1887 pe locul unei biserici din lemn, care data din anul 1833. Biserica a fost refacută din temelie în anii 1951-1956, în 1988 a fost refăcut pridvorul, iar în anii 2002-2004 biserica a fost pictată în frescă de Mădălina Arhirii.


About

The town of Dolhasca is located in the North East of Romania, in the historical province of Moldova, in the South East end of Suceava County, in the contact area of ​​Suceava Plateau with the terraces on right of the Siret river, at 220-450 m altitude, where Şomuzu Mare river joins with Siret river, at the intersection of the parallel of 47°25’49” North latitude with the meridian of 26°36’34” East longitude, at 43 km South East of Suceava municipality. In terms of demographics, Dolhasca belongs to the category of small towns, with a population of 11,457 inhabitants (January 1, 2019), of which 5,795 males and 5,662 females. Area: 110.4 km2, of which 36.7 km2 in urban areas; density: 312 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 10,298 inhabitants, 8,512 people (82.7%) were Romanians, 1,258 Roma (12.2%) and 528 inhabitants (5.1%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, there were 9,540 Orthodox (92.6%), 203 Christians according to the gospel (2.0%) and 555 inhabitants (5.4%) belonged to other denominations (Adventists on the day of the the seventh, Roman Catholics, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway junction (the railway station was inaugurated on December 15, 1869) on the BucharestSuceava line and road. Ballast, marl, sandstone and clay mining. Alcohol and timber production. Pottery center. Public library; Two Cultural Homes; “Alexandru Arşinel” House of Culture. The neurosurgeon Constantin Arseni (1912-1994) and the actor Alexandru Arşinel (b. 1939) were born in Dolhasca.

History

Remains of a settlement from the 3rd-2nd centuries BC have been discovered in the Dolhasca area, from which fragments of ceramic vessels and tools have been recovered, as well as the traces of two huts from the 6th-7th centuries. In the place called Dealul Viei Săndeni (Săndeni – the Vineyard Hill), were discovered 1,370 tools dating from the Paleolithic, and in 1972 were discovered the remains of a Neolithic settlement, as well as traces of habitation from the 4th century BC and 7 AD The first documentary mention of the locality dates from July 2, 1398, as an estate of an owner, worked by slaves for the benefit of a monastery, founded by the lord of Moldavia, Petru I Muşat, and then it is mentioned on June 20, 1453 and in 1465 (when the Prince of Moldavia, Stephen the Great, buried his mother, Lady Oltea), in 1467 (when he buried his first wife, Lady Evdochia). A letter from February 22, 1502, states that:

Dobra, daughter of Ivanco, and her cousins Toader Macica and his brother Berzea, the sons of Mărina, all grandchildren of the Lord Şandru, sold to a treasurer named Isac a village on the Şomuz river, specifically Dolheşti, for six hundred Tatar zlotys”.

On November 23, 1499, Stephen the Great bought from

Maruşca, Nasta’s daughter, and from another Maruşca, Olca’s daughter, both granddaughters of Iliaş, son of Cîrje…. a village on Siret, namely Ilieşeuţi, with mills on Siret river and they sold to my lordship for 200 Tatar zlotys ”.

In 1864, Dolahasca was listed as a rural settlement, in 1893 it was a rural commune made up of the villages of Dolhasca, Gulia, Probota and Ruda and had 1,263 heads of households, with 4,406 inhabitants, of which 2,197 men and 2,209 women, and on April 7, 2004, Dolhasca commune was transferred to the category of towns, having under administrative subordination the villages Budeni, Gulia, Poiana, Poienari, Probota, Siliştea Nouă and Valea Poienei. The village of Gulia is mentioned in the documentary, first in 1803, then in 1820 with the spelling Guliia, in 1836 (Ciuliia), 1861 (Guliea), 1889 (Gulea) and 1900 with the current toponym (Gulia).

Monuments

In the village of Probota there is the Probota Monastery (→ Probota Monastery), and in the village of Poiana there is a church dedicated to the “Birth of the Mother of God”-Rahtivan and the “Rahtivan” Inn, built in the early 19th century (now in ruins) in 2004. The Church of the “Nativity of the Mother of God” -Rahtivan, declared a historical monument in 2004, was built between 1846-1848 by the boyar brothers Lupu and Nicolae Rahtivan, near an inn, built on a forested hill, at the beginning of the 19th century, by Lupu Rahtivan. The church is dominated by four twin towers, placed in a straight line along the roof of the church, these towers representing the symbol of the four fingers of one of the hands of the boyar Lupu, who had lost his thumb as a result of a bullet that crippled him in during the war. The church was repaired in 1948 and has no murals. In the town of Dolhasca there is the church “Resurrection of the Lord”, dating from 1798, the building of the railway station (19th century) and the church “Saint Dumitru” (Saint Demetrios), and in the village of Gulia there is the church “Saint George the Great Martyr”, built in 1880-1887 on the place of a wooden church, which dates from 1833. The church was rebuilt from the ground up in 1951-1956, in 1988 the porch was rebuilt, and in 2002-2004 the church was painted in fresco by Mădălina Arhirii.

Back to Romanian version