Voluntari

Date generale

Oraşul Voluntari se află în jud. Ilfov, situat în Câmpia Vlăsiei, la E de municipiul Bucureşti; 35 840 loc. (1 ian. 2011): 17 481 de sex masc. şi 18 359 fem. Supr.: 37, 4 km2, din care 5 km2 în intravilan; densitatea: 7 168 loc./km2. Constr. de utilaje pentru transporturi. Producţie de vaccinuri pentru uz veterinar. Siloz. Fermă avicolă. Pomicultură (meri, caişi, vişini, cireşi).

Istoric

Până la 17 febr. 1968 s-a numit Cetatea Voluntărească, iar între 23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997 a făcut parte din Sectorul Agricol Ilfov. Com. Voluntari a fost trecută în categoria oraşelor la 9 apr. 2004. Bisericile „Sfântul Ilie” (1802), „Adormirea Maicii Domnului” (1992-1995) şi catedrala„Sfânta Parascheva” (17 nov. 2007-27 sept. 2011).