Mioveni

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Mioveni se află în partea central-sudică a României, în provincia istorică Muntenia, în zona centrală a judeţului Argeş, în extremitatea de Sud a Piemontului Cândeşti, la 310 m altitudine, pe stânga râului Argeşel, la 2,5 km Est de confluenţa cu Râu Târgului, la intersecţia paralelei de 44⁰57’24’’ latitudine nordică cu meridianul de 24⁰56’25’’ longitudine estică, la 15 km Nord Nord-Est de municipiul Piteşti. Din punct de vedere demografic, Mioveni face parte din categoria o raşelor mici, cu o populaţie de 34 252 loc. (1 ian. 2019), din care 16 738 loc. de sex masc. şi 17 514 fem. Suprafaţa: 56,7 km2, din care 7,6 km2 în intravilan; densitatea: 4 507 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 31 998 loc., 30 324 de persoane erau români (94,8%), 200 rromi (0,6%) şi 1 474 loc. (4,6%) aparţineau altor etnii (maghiari, turci, italieni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 30 091 ortodocşi (94,0%), 150 penticostali (0,5%), 104 creştini dupã evanghelie (0,3%) şi 1 653 de persoane (5,2%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, evanghelici, romano-catolici, Martorii lui Iehova, baptişti, unitarieni ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Mioveni este un important nod rutier al judeţului Argeş şi dispune de o staţie de cale ferată pe linia Piteşti – Goleşti – Câmpulung, inauguratã în anul 1887. Exploatãri de balast. Principala activitate economică a oraşului o reprezintă construcţia de automobile, marca “Dacia”. Fabrica a fost inaugurată la 20 august 1968 (pe baza licenţei firmei franceze Renault 12), cumparată de la statul român de către firma franceză Renault, în anul 1999, pe care a modernizat-o şi reutilat-o. Celelalte unităţi economice de la Mioveni mai produc maşini-unelte, maşini şi utilaje diverse, rezervoare, cisterne şi conteinere metalice, cablaje electrice auto, piese de schimb şi accesorii pentru autoturisme, pentru tractoare, autocamioane şi autobuze, tapiserii auto, mobilă, uşi şi ferestre din metal, combustibil nuclear de tip CANDU 6 pentru centrala atomo-electrică de la Cernavodă, produse din material plastic, diverse produse alimentare ş.a. Societatea naţională “Nuclearelectrica” de la Mioveni, înfiinţată în 1998, produce energie electrică şi termică pe baza procesului de fisiune nucleară. La Mioveni există un Institut pentru cercetări nucleare şi un Institut de cercetare şi inginerie tehnologică pentru autoturisme. Aflat într-o zonă de dealuri piemontane, Mioveni este un important centru pomicol cu livezi de pruni, meri, peri ş.a. Fermă de creştere a ovinelor. Centru Cultural, înfiinţat în anul 2007, situat într-o clădire nouă, inaugurată în anul 2013, cu 12 săli pentru desfăşurarea diferitelor activităţi culturale. Bibliotecă publică (peste 35 000 de volume). Biblioteca franceză (peste 10 000 de volume). Fanfară civilă (din anul 2010). Bazin de înot pentru copii (25 x 12,50 m; adâncimea apei 1,20-1,80 m). Cămine Culturale, în satele Colibaşi şi Racoviţa. În satul Racoviţa, care aparţine administrativ de oraşul Mioveni, funcţionează un muzeu etnografic, amenajat în cula Racoviţa, inaugurat la 12 sept. 1970, cu peste 1 200 de exponate (costume populare, obiecte de artă populară, vase ceramice, unelte de tâmplărie şi dogărie ş.a.). La Mioveni are loc anual (din 1983) Festivalul internaţional de folclor “Carpaţi”.

Istoric

În arealul oraşului Mioveni au fost descoperite vestigii neolitice şi din Epoca bronzului. Mioveni, apare menţionat documentar ca sat, prima oară, la 7 septembrie 1485, într-un hrisov al lui Vlad Călugărul, domn al Ţării Româneşti în perioada 1481-1495, prin care acesta

întărea lui Stan Macrea şi lui Stoica, jumătate din satul Mihoveni“.

La sfârşitul secolului 19, Mioveni era o comună rurală, formată din satul cu acelaşi nume, în care exista o biserică (zidită în anul 1840 şi reparată în 1880) şi o scoală. În anul 1925, com. Mioveni a fost desfiinţată şi înglobată în comuna învecinată Racoviţa, care era formată din satele Racoviţa de Jos, Racoviţa de Sus, Clucereasa, Mioveni şi Valea Stanei, cu o poulaţie totală de 2 850 loc. La 17 febr. 1968, com. Racoviţa a fost desfiinţată şi inclusă (împreună cu satele ei componente) în comuna apropiată Colibaşi, care la sfârşitul secolului 19 era formată din satele Colibaşi şi Vieroşi, cu o populaţie de 884 loc., iar în 1925 avea 1 349 loc. La 1 ianuarie 1965, numele satului Vieroşi a fost schimbat în Făgetu. Comuna Mioveni a fost declarată oraş la 18 aprilie 1989, iar până la 20 mai 1996 a purtat numele Colibaşi. În prezent, oraşul Mioveni are în subordine administrativă 4 sate: Clucereasa, Colibaşi (atestat documentar prima oară la 15 ianuarie 1655), Făgetu şi Racoviţa (menţionat documentar la 29 decembrie 1532).

Monumente

În oraşul Mioveni se află biserica ortodoxă cu dublu hram – “Adormirea Maicii Domnului” şi “Sfântul Gheorghe” , construită pe cheltuiala lui Robea Focăescu, în anii 1838-1840, pe locul uneia zidită în 1733 şi deteriorată de cutremurul din noaptea de joi, 11 ianuarie 1838, ora 4 dimineaţa, care a avut magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter. Biserica a fost restaurată în anul 1880 de către Safta Focăescu, văduva lui Robea Focăescu, împreună cu fiica ei, Alexandra, şi soţul acesteia, Toma Bucşan, şi pictată de Ilie Zugravul. Biserica a fost reparată şi repictată în anii 1957- 1960 de către pictorii Ioan Fleşaru din Câmpulung, Vasile Blendea din Vălenii de Munte şi Laică Fleşaru din Suslăneşti. La Mioveni mai există catedrala ortodoxă cu dublu hram – “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi “Adormirea Maicii Domnului” , construită în perioada 29 iun. 1992 – 2012 (sfinţită la 1 iulie 2012) după planul arhitecţilor Maria şi Alexandru Mulţescu, pe cheltuiala enoriaşilor şi a unor sponsori. Catedrala, de dimensiuni mari (65 m lungime, 36 m lăţime în naos şi 40 m înălţimea turlei centrale), are o turlă centrală, de formă circulară, străjuită de alte 4 turle mai mici, de aceeaşi formă. În 2011, catedrala a început să fie decorată la exterior cu marmură de culoare albă şi bej-aurie, în tehnica mozaic bizantin, prin contribuţia artistului plastic Virgil Moraru din Iaşi şi terminată în 2017. În această catedrală sunt păstrate părticele din moaştele Sfântului Nicolae. Tot la Mioveni mai există bisericile “Adormirea Maicii Domnului” (2009-2012), “Sfântul Ilie” din cartierul Clucereasa (2012-2020, sfinţită la 9 septembrie 2020), capela “Sfinţii Martiri Brâncoveni” (2008-2009), biserica din lemn “Sfinţii Trei Ierarhi”, în stil maramureşan (2009, sfinţită la sfârşitul lunii dec. 2009), pictată în anul 2012, şi bustul filozofului Petre Ţuţea. În satul Racoviţa există biserica “Sfântul Nicolae”, construită în 1910 pe locul uneia din 1786, reparată în 1935 şi după anul 1981, cu picturi murale interioare de factură populară, precum şi o culă boierească, construită de polcovnicul Nicolae Racoviceanu în anii 1797-1806, afectată de incendiul din 13 decembrie 1877 şi renovată în 1878 şi din nou restaurată în 1925, în prezent declarată monument istoric. În satul Făgetu există mănăstirea “Vieroşi (de călugări), cu biserica având hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, construită în anii 1827-1834 prin osârdia banului Ivaşcu Golescu şi a clucerului Albu Golescu, pe locul uneia mai vechi zidită în perioada 1571-1573 şi refacută în 1645 (→ mănăstirea Vieroşi, Capitolul Mănăstiri, Litera V). În satul Colibaşi se află biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, datând din anul 1850, reparată în anii 1972, 1982, 2004 şi 2007 şi capela “Sfânta Treime”, construită în 1934 pe locul unei vechi biserici din lemn.

About

The town of Mioveni is located in the central-southern part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the central area of ​​Argeş County, in the southern extremity of Piedmont Cândeşti, at 310 m altitude, on the left side of the river Argeşel, 2.5 km east of the confluence with Râu Târgului, at the intersection of the parallel of 44˚57’24” northern latitude with the meridian of 24˚56’25 ” eastern longitude, 15 km North North-East of Piteşti municipality. From a demographic point of view, Mioveni is part of the category of small towns, with a population of 34,252 inhabitants (January 1, 2019), of which 16,738 males and 17,514 females. Area: 56.7 km2, of which 7.6 km2 in urban areas; density: 4,507 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 31,998 inhabitants, 30,324 people were Romanians (94.8%), 200 Roma (0.6%) and 1,474 inhabitants (4.6%) belonged to other ethnic groups (Hungarians, Turks, Italians, etc.). From a confessional point of view, at the same census were registered 30,091 Orthodox (94.0%), 150 Pentecostals (0.5%), 104 Evangelical Christians (0.3%) while 1,653 people (5, 2%) belonged to other denominations (Seventh-day Adventists, Roman Catholics, Jehovah’s Witnesses, Baptists, Unitarians, etc.), or were atheists, without religion, or with undeclared religion. Mioveni is an important road junction of Argeş county and has a railway station on the line Piteşti – Goleşti – Câmpulung, inaugurated in 1887. Ballast mining. The main economic activity of the town is the production of cars (“Dacia” brand). The factory was inaugurated on August 20, 1968 (based on the license of the French company Renault 12). Later, in 1999, it was bought from the Romanian state by the French company Renault, which modernized and re-equipped the factory. Other industries in Mioveni produce machine tools, various machines and equipment, tanks, metal tanks and containers, car electrical wiring, spare parts and accessories for cars, for tractors, trucks and buses, car upholstery, furniture, metallic doors and windows, CANDU 6 type nuclear fuel for the Cernavodă nuclear power plant, plastic products, various food products, etc. The national company “Nuclearelectrica” ​​from Mioveni, established in 1998, produces electricity and heat based on the process of nuclear fission. In Mioveni there is an Institute for nuclear research and an Institute for research and technological engineering for cars. Located in an area of ​​Piedmont hills, Mioveni is an important fruit centre with orchards of plums, apples, pears, etc. Sheep farm. Cultural Center, established in 2007, located today in a new building, inaugurated in 2013, with 12 rooms for various cultural activities. Public library (over 35,000 volumes). French Library (over 10,000 volumes). Civil marching band (since 2010). Children’s swimming pool (25 x 12.50 m; water depth 1.20-1.80 m). Community Centres, in the villages of Colibaşi and Racoviţa. In the village of Racoviţa, which is administrated by the town of Mioveni, there is an ethnographic museum, arranged in Racoviţa Manor, inaugurated on September 12, 1970, with over 1,200 exhibits (folk costumes, folk art objects, ceramic vessels, staves and carpentry tools etc.). Annual International Folklore Festival “Carpathian” (since 1983).

History

Neolithic and Bronze Age vestiges were discovered in the area of ​​Mioveni. Mioveni is mentioned in a document, as a village, for the first time, on September 7, 1485, in a deed of Vlad Călugărul, lord of Wallachia (1481-1495), by which he

confirmed that Stan Macrea and Stoica owned half of the village Mihoveni”.

At the end of the 19th century, Mioveni was a rural commune, consisting of the homonymous village, in which there was a church (built in 1840 and repaired in 1880) and a school. In 1925, Mioveni commune was dissolved and incorporated into the neighboring commune Racoviţa, which consisted of the villages Racoviţa de Jos, Racoviţa de Sus, Clucereasa, Mioveni and Valea Stanei, with a total population of 2,850 inhabitants. On February 17, 1968, the commune Racoviţa was dissolved and included (along with its component villages) in the nearby commune of Colibaşi, which at the end of the 19th century consisted of the villages of Colibaşi and Vieroşi, with a population of 884 inhabitants, and in 1925 had 1,349 inhabitants. On January 1, 1965, he name of Vieroşi village was changed to Făgetu. Mioveni commune was declared a town on April 18, 1989, and until May 20, 1996 it was named Colibaşi. At present, the town of Mioveni has in administrative subordination 4 villages: Clucereasa, Colibaşi (mentioned in a document, for the first time, on January 15, 1655), Făgetu and Racoviţa (mentioned in a document on December 29, 1532).

Monuments

In the town of Mioveni there is the Orthodox church with double patronage – “Assumption” and “Saint George”, built with money provided by Robea Focăescu, in 1838-1840, on the site of an older church built in 1733 and damaged by the earthquake of Thursday, January 11, 1838, 4:00 AM. The church was restored in 1880 by Safta Focăescu, Robea Focăescu’s widow, together with her daughter, Alexandra, and the husband of the latter, Toma Bucşan, and painted by Ilie Zugravul (Elijah the Painter). The church was repaired and repainted in 1957-1960 by the painters Ioan Fleşaru from Câmpulung, Vasile Blendea from Vălenii de Munte and Laică Fleşaru from Suslăneşti. In Mioveni there is also the Orthodox cathedral with double patronage – “Holy Apostles Peter and Paul” and “Assumption”, built between June 29, 1992 – 2012 (consecrated on July 1, 2012) according to the plan of architects Maria and Alexandru Mulţescu, with money from parishioners and various sponsors. The cathedral, large in size (65 m long, 36 m wide in the nave and 40 m high in the central tower), has a central tower, circular in shape, surrounded by four smaller towers of the same shape. In 2011, the cathedral was decorated on the outside with white and beige-gold marble, in the Byzantine mosaic technique, by the artist Virgil Moraru from Iaşi; the decorations were completed in 2017. In this cathedral are kept some of the relics of Saint Nicholas. As well, in Mioveni there are the churches “Dormition of the Mother of the Lord” (2009-2012), “Saint Elijah” from Clucereasa neighborhood (2012-2020, consecrated on September 9, 2020), the chapel “Holy Martyrs Brâncoveanu” (2008-2009), the wooden church “The Holy Three Hierarchs”, in Maramureş-county style (2009, consecrated at the end of December 2009), painted in 2012, and the bust of the philosopher Petre Ţuţea. In the village of Racoviţa there is the “Saint Nicholas” church, built in 1910 on the site of an older church from 1786, repaired in 1935 and again after 1981, with interior murals of popular inspiration, as well as a boyar Manor, built by the Colonel Nicolae Racoviceanu in 1797- 1806, damaged by the fire of December 13, 1877 and renovated in 1878 and again in 1925, now declared a historic monument. In Făgetu village there is the monastery “Vieroşi” (of monks), with the church dedicated to “Entrance of the Theotokos into the Temple”, built in 1827-1834 with the sponsorship of Count Ivaşcu Golescu and the Governor Albu Golescu, on the site of an older church built in 1571-1573 and rebuilt in 1645. The church was restored in 1924-1927 and 1978-1984. In the village of Colibaşi there is the church “The Holy Apostles Peter and Paul”, dating from 1850, repaired in 1972, 1982, 2004 and 2007 and the chapel “Holy Trinity”, built in 1934 on the site of an older wooden church.

Back to Romanian version