Mioveni

Date generale

Oraşul Mioveni se află în partea central-sudică a României, în zona centrală a judeţului Argeş, în Piemontul Cândeşti, la 310 m altitudine, pe stânga râului Argeşel, la intersecţia paralelei de 44⁰56’ latitudine nordică cu meridianul de 24⁰54’ longitudine estică, la 16 km Nord-Nord Est de municipiul Piteşti. Din punct de vedere demografic, Mioveni face parte din categoria oraşelor mici cu o populaţie de 33 791 locuitori (la 1 ianuarie 2011), din care 16 457 de sex masculin şi 17 334 feminin. Dacă raportăm numărul total al populaţiei la suprafaţa oraşului în intravilan rezultă o densitate de 5 450 locuitori pe km2. Mioveni este un important nod rutier al judeţului Argeş şi dispune de o staţie de cale ferată. Principala activitate economică a oraşului o reprezintă construcţiile de automobile marca “Dacia” (fabrica a fost inaugurată la 20 august 1968 şi modernizată şi reutilată la începutul secolului 21) şi a pieselor de schimb pentru autoturisme, pentru tractoare, autocamioane şi autobuze. Celelalte unităţi economice mai produc maşini-unelte, mobilă, uşi şi ferestre din metal, combustibil nuclear pentru centrala atomo-electrică de la Cernavodă, diverse produse alimentare ş.a. Societatea naţională “Nuclearelectrica” de la Mioveni, înfiinţată în 1998, produce energie electrică şi termică pe baza procesului de fisiune nucleară. La Mioveni există un Institut pentru cercetări nucleare şi un Institut de cercetare şi inginerie tehnologică pentru autoturisme. Aflat într-o zonă de dealuri piemontane, Mioveni este un important centru pomicol cu livezi de pruni, meri, peri ş.a. Fermă de creştere a ovinelor. În satul Racoviţa, care aparţine administrativ de oraşul Mioveni, funcţionează un muzeu etnografic cu peste 800 de exponate, amenajat în cula Racoviţa, inaugurat la 20 septembrie 1970. La Mioveni are loc anual (din 1983) Festivalul internaţional de folclor “Carpaţi”.

Istoric

În arealul oraşului Mioveni au fost descoperite vestigii neolitice şi din Epoca bronzului. Menţionat documentar ca sat, pentru prima oară, la 7 septembrie 1485, localitatea Mioveni a fost declarată oraş la 18 aprilie 1989, iar până la 20 mai 1996 a purtat numele Colibaşi.În prezent, oraşul Mioveni are în subordine administrativă 4 sate: Clucereasa, Colibaşi (atestat documentar prima oară la 15 ianuarie 1655), Făgetu şi Racoviţa (menţionat documentar la 29 decembrie 1532).

Monumente

În oraşul Mioveni se află biserica “Sfântul Gheorghe” (1840) şi catedrala ortodoxă cu dublu hram – “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi “Adormirea Maicii Domnului” construită în perioada 1993-2000 (sfinţită la 1 iulie 2012) după planul arhitecţilor Maria şi Alexandru Mulţescu. Catedrala, de dimensiuni mari (65 m lungime, 36 m lăţime în naos şi 40 m înălţimea turlei centrale), are o turlă centrală de formă circulară, străjuită de alte 4 turle mai mici, de aceeaşi formă. În 2011, catedrala a început să fie decorată la exterior cu marmură de culoare albă şi bej-aurie, în tehnica mozaic bizantin, prin contribuţia artistului plastic Virgil Moraru din Iaşi, urmând ca lucrările să dureze circa 6 ani. În această catedrală sunt păstrate părticele din moaştele Sfântului Nicolae; în satul Racoviţa există biserica “Sfântul Nicolae” (1786) cu picturi murale interioare de factură populară, precum şi o culă boierească construită de polcovnicul Nicolae Racoviceanu în anii 1797-1806, afectată de incendiul din 13 decembrie 1877 şi renovată în 1878 şi din nou restaurantă în 1925, în prezent declarată monument istoric. În satul Făgetu există mănăstirea “Vieroşi” (de călugări), cu biserica având hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, ctitorie din anii 1571-1573 a banului Ivaşcu Golescu şi a clucerului Albu Golescu.