Băile Tuşnad

Date generale

Versiunea în limba engleză (English version)

Oraşul Băile Tuşnad se află în partea central-estică a României, în provincia istorică Transilvania, în zona de Nord a judeţului Harghita, în extremitatea sudică a Depresiunii Ciuc, la poalele M-ţilor Harghita şi Bodoc, la 650 m alt, pe cursul superior al râului Olt, în defileul Tuşnad şi în amonte de pasul Tuşnad, la intersecţia paralelei de 46º08’49” latitudine nordică cu meridianul de 25º51’38” longitudine estică, la 32 km Sud de municipiul Miercurea-Ciuc. Din punct de vedere demografic, Băile Tuşnad face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 1 655 loc. (1 ian. 2019), din care 787 loc. de sex masc. şi 868 fem. Supr.: 1,9 km2; densitatea: 871 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 1 641 loc., 1 463 de persoane (89,1%), erau de etnie maghiară, urmate de 104 români (6,4%), 28 rromi (1,7%) şi 46 loc. (2,8%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ, s-au înregistrat 1 353 romano-catolici (82,4%), 114 ortodocşi (6,9%), 88 reformaţi (5,4%) şi 86 loc. (5,3%) aparţineau altor confesiuni (unitarieni, Martorii lui Iehova, creştini după evanghelie, greco-catolici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de c.f., inauguratã în 1897. Expl. de piatrã ponce. Produse de panificaţie. Bibliotecă orăşenească. Oraşul Băile Tuşnad face parte din categoria renumitelor staţiuni balneoclimaterice şi de odihnã, de interes general, cu funcţionare permanentã (din 1842), în cadrul cãreia relieful depresionar, dominat de munţii din jur, acoperiţi cu pãduri de molid şi fag, aerul curat, ozonat, lipsit de praf şi alergeni şi mai ales izvoarele cu ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, magneziene, feruginoase, calcice (folosite pentru curã internã din anul 1860) conferã oraşului un eficient potenţial balnear şi valenţele unui ideal loc de vacanţã în toate anotimpurile. Staţiunea este solicitatã pentru tratarea afecţiunilor sistemului nervos central (nevroze astenice, stãri astenice secundare, de surmenaj fizic şi intelectual), a celor cardiovasculare (infarct miocardic, hipertensiune arterialã, arteriopatii periferice, stãri dupã flebite, varice), digestive (gastrite cronice, dischinezie biliarã, enterocolite, boli de stomac, tulburãri funcţionale ale colonului ş.a.), endocrine (boala Basedow, hipertiroidie, insuficienţa suprarenalã), precum şi pentru tratarea bolilor asociate (afecţiuni ale tubului digestiv, endocrine, ginecologice) şi ale cãilor urinare (litiazã renalã, inflamaţii ale cãilor urinare etc.). Staţiunea dispune de baze moderne de tratament, cu dotãri diverse, precum şi de o mofetã (emanaţii naturale de dioxid de carbon) prevãzutã cu încãperi pentru bãi cu CO2. Important centru turistic (lacul Ciucaş, amenajat în anii 1882-1883 la iniţiativa şi pe cheltuiala negustorului Manole Diamandi din Braşov, folosit vara pentru canotaj şi iarna ca patinoar) şi punct de plecare spre lacul Sfânta Ana (→) – singurul lac de origine vulcanicã din România, situat la 950 m alt. –, ruinele cetãţii dacice „Piscul Cetãţii”, rezervaţia complexã a tinovului Mohoş (→), rezervaţia naturalã Piatra Şoimului (→), cu o specie endemicã de vulturicã (Hieracium telekianum) etc. Pârtie de schi, inauguratã în anul 2009, cu dificultate medie. Are 500 m lungime, o diferenţã de nivel de 100 m şi posedã instalaţie de iluminare pe timp de noapte, teleschi şi tunuri pentru producerea zãpezii artificiale.

Istoric

În arealul oraşului Băile Tuşnad a fost descoperit un topor din piatră şlefuită, datând din Neolitic, precum şi monede romane şi fragmente de vase ceramice din secolul 2 î.Hr. Prima menţiune documentară a localităţii datează din anul 1732, când sunt amintite existenţa unor izvoare cu ape tămăduitoare, însă statutul de staţiune balneoclimaterică îl capată în 1842. Distrusă parţial de evenimentele revoluţionare din anii 1848-1849, staţiunea a fost reconstruită după anul 1852, iar din 1861 şi până în 1968 a fost cunoscută cu numele Tuşnad-Băi. De-a lungul anilor, staţiunea balneoclimaterică Băile Tuşnad a cunoscut trei perioade importante de dezvoltare, respectiv în anii 1880-1914, 1928-1940 şi 1948-1989. Primele analize chimice ale apelor minerale de aici au fost efectuate în 1866, iar prima baza de tratament a fost inaugurată în anul 1890. În anul 1937, satul Tuşnad-Băi, care făcea parte din comuna Tuşnad, a fost trecut în categoria comunelor rurale, iar la 17 febr. 1968, comuna Tuşnad-Băi a fost declarată oraş, cu numele Băile Tuşnad, având în subordine ad-tivã localitatea componentã Carpitus.

Monumente

Turnul Ápor, aflat la 701 m altitudine, a fost construit ca punct de belvedere, de contele Ápor Károly, în anul 1883 şi restaurat în anul 2008; bserica ortodoxă cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a cãrui construcţie a început la 13 oct. 1939, dar s-a întrerupt din cauza Primului Rãzboi Mondial, şi a continuat construcţia în anii 1955-1971. A fost pictatã în perioada 1971-1980 de cãtre Eugen Profeta, atât la interior, cât şi la exterior. Are un pridvor deschis, sprijinit pe stâlpi cilindrici din piatrã cioplitã; biserica romano-catolicã “Sfânta Maria”, construitã în anii 1982-1983 dupã planurile arhitectului Márton Albert.

About

The town of Băile Tuşnad is located in the central-eastern part of Romania, in the historical province of Transylvania, in the Northern part of Harghita County, at the Southern end of the Ciuc Depression, at the foot of Harghita and Bodoc Mountains, 650 m high, on the upper course of the Olt River, in the Tuşnad gorge and upstream of the Tuşnad pass, at the intersection of the parallel of 46˚08’49” North latitude with the meridian of 25˚51’38” East longitude, 32 km south of Miercurea-Ciuc municipality. From a demographic point of view, Băile Tuşnad is part of the category of small towns, with a population of 1,655 inhabitants (January 1, 2019), of which 787 male and 868 female inhabitants Area: 1.9 km2; density: 871 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 1,641 inhabitants, 1,463 people (89.1%) were of Hungarian ethnicity, followed by 104 Romanians (6.4%), 28 Roma (1.7 %) and 46 inhabitants (2.8%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, at the same census, there were 1,353 Roman Catholics (82.4%), 114 Orthodox (6.9%), 88 Reformed (5.4%) and 86 inhabitants (5.3 %) belonged to other denominations (Unitarians, Jehovah’s Witnesses, Evangelical Christians, Greek Catholics, etc.), or were atheists, without religion or with an undeclared religion. Railway station, inaugurated in 1897. Pumice stone mining. Bakery products. Public library. Băile Tuşnad is one of the famous spas and resorts of Romania, of general interest, with permanent operation (since 1842), in which the depression relief, dominated by the surrounding mountains, covered with spruce and beech forests, clean, ozonated air, free of dust and allergens and especially the springs with carbonated, bicarbonate, chlorinated, sodium, magnesium, ferruginous, calcium mineral waters (used for internal treatment since 1860) provide the town with an efficient spa potential, making it an ideal holiday place in all the seasons. The resort is renowned for treating diseases of the central nervous system (asthenic neurosis, secondary asthenic conditions, physical and intellectual overwork), cardiovascular (myocardial infarction, hypertension, peripheral arteriopathy, phlebitis, varicose veins), digestive (chronic gastritis, biliary, enterocolitis, stomach diseases, functional disorders of the colon, etc.), endocrine (Basedow’s disease, hyperthyroidism, adrenal insufficiency), as well as for the treatment of associated diseases (disorders of the digestive tract, endocrine, gynecological) and urinary tract (kidney stones , inflammation of the urinary tract, etc.). The resort has modern treatment facilities, with various facilities, as well as a choke damp (natural carbon dioxide emissions) with rooms for bathing with CO2. Important tourist center (Lake Ciucaş, arranged in 1882-1883 at the initiative and expense of the merchant Manole Diamandi from Braşov, used in summer for rowing and in winter as an ice rink) and starting point to Lake Sfânta Ana (→) – the only lake of volcanic origin from Romania, located at 950 m altitude -, the ruins of the Dacian fortress “Piscul Cetăţii” (The Peak of the Citadel), the complex reserve of Mohoş tinov (→), the natural reservation “Piatra Şoimului” (The Hawk’s Rock) (→), with an endemic species of vulture (Hieracium telekianum) etc. Ski slope, inaugurated in 2009, with medium difficulty. It is 500 m long, has a level difference of 100 m and has night lighting, ski lifts and cannons for the production of artificial snow.

History

A polished stone ax dating from the Neolithic, as well as Roman coins and fragments of ceramic vessels from the 2nd century BC were discovered in the area of ​​Băile Tuşnad. The first documentary mention of the locality dates from 1732, when the existence of springs with healing waters are mentioned, but the status of spa resort is acquired only in 1842. Partially destroyed by the revolutionary events of 1848-1849, the resort was rebuilt after 1852, and from 1861 until 1968 it was known as Tuşnad-Băi. Over the years, the spa resort Băile Tuşnad has experienced three important periods of development, respectively in the years 1880-1914, 1928-1940 and 1948-1989. The first chemical analyzes of the mineral waters here were performed in 1866, and the first treatment base was inaugurated in 1890. In 1937, the village of Tuşnad-Băi, which was part of the commune of Tuşnad, was included in the category of rural communes, and on February 17, 1968, the commune of Tuşnad-Băi was declared a town, with the name of Băile Tuşnad, administering the component locality Carpitus.

Monuments

The Ápor Tower, located at an altitude of 701 m, was built as a lookout point by Count Ápor Károly in 1883 and restored in 2008; the Orthodox church, dedicated to the “Assumption of the Blessed Virgin Mary”, whose construction began on October 13, 1939, was interrupted by World War I,  and was restarted in 1955-1971. Exterior and interior paintings by Eugene the Prophet (1971-1980). It has an open porch, supported on cylindrical carved stone pillars; the Roman Catholic Church “Saint Mary”, built in 1982-1983 according to the plans of the architect Márton Albert.

Back to Romanian version