Livada

Date generale

Oraşul Livada se află în jud. Satu Mare, în Câmpia Someşului, pe râurile Egher şi Racta; 7 017 loc. (1 ian. 2011): 3 424 de sex masc. şi 3 593 fem. Supr.: 116 km2, din care 8,8 km2 în intravilan; densitatea: 797 loc./km2. Staţie de c.f. (Livada). Nod rutier. Balastieră. Producţie de uşi şi ferestre din metal, de cărămidă, de prefabricate din beton, de băuturi răcoritoare, de tricotaje şi conf. Centru de confecţionare manuală a covoarelor şi de prelucr. primară a fructelor. Ferme de creştere a bovinelor şi ovinelor. Pomicultură (meri, peri, pruni). Parc dendrologic, datând din 1760.

Istoric

Pe terit. oraşului Livada a fost descoperit (1957) un depozit de bronz, datând din Epoca bronzului, din care s-au recuperat, printre altele, o spadă cu lamă gravată cu linii ondulate, franjurate. Oraşul Livada apare menţionat documentar ca sat în anul 1270. Com. Livada a fost trecută în categoria oraşelor la 21 iul. 2006, având în subordine ad-tivă localit. componente Adrian, Dumbrava şi Livada Mică.

Monumente

În oraşul Livada se află o biserică, construită în 1457 şi refăcută în 1779, cu elemente de arhitectură şi decoraţie gotice, în prezent aparţinând cultului reformat-calvin, castelul „Vecsey” (1760– 1764), în stil baroc, o biserică romano-catolică având hramul „Descoperirea Sfintei Cruci”, sfinţită în 1911, construită pe locul uneia ce data din 1786, o biserică greco-catolică (1826), o biserică ortodoxă construită în 1990-1993 pe locul uneia din lemn din 1843 şi o biserică ucraineană cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” (1700) şi un muzeu etnografic.