Livada

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Livada se află în extremitatea de Nord Vest a României, în provincia istorică Transilvania, în zona de Nord Est a judeţului Satu Mare, în Câmpia Someşului, pe râurile Egher şi Racta, la intersecţia paralelei de 47°52’00” latitudine nordicã cu meridianul de 23°08’00” longitudine esticã, la 23 km Nord Est de municipiul Satu Mare. Din punct de vedere demografic, Livada face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 7 310 loc. (1 ian. 2019), din care 3 542 loc. de sex masc. şi 3 768 fem. Supr.: 116,9 km2, din care 15,1 km2 în intravilan; densitatea: 484 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 6 773 loc., 4 032 de persoane erau maghiari (59,5%), 2 336 români (34,5%), 211 rromi (3,1%) şi 194 loc. (2,9%) aparţineau altor etnii (ucraineni, germani ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 1 941 ortodocşi (28,7%), 1 754 romano-catolici (25,9%), 1 654 greco-catolici (24,4%), 1 108 reformaţi (16,4%) şi 316 loc. (4,6%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, penticostali, adventişti de ziua a şaptea ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de c.f. (Livada). Nod rutier. Balastieră. Producţie de uşi şi ferestre din metal, de cărămidă, de prefabricate din beton, de băuturi răcoritoare, de tricotaje şi confecţii Centru de confecţionare manuală a covoarelor şi de prelucrare primară a fructelor. Ferme de creştere a bovinelor şi ovinelor. Pomicultură (meri, peri, pruni). Piscicultură. Parc dendrologic, datând din 1760. Bibliotecă publică, inaugurată în anul 1956, azi cu peste 11 000 de volume. Muzeu etnografic.

Istoric

În arealul oraşului Livada a fost descoperit (1957) un depozit de bronz, datând din Epoca bronzului, din care s-au recuperat, printre altele, o spadă cu lamă gravată cu linii ondulate, franjurate. Oraşul Livada apare menţionat documentar ca sat în anul 1270. Com. Livada a fost trecută în categoria oraşelor la 21 iul. 2006, având în subordine ad-tivă localităţile componente Adrian, Dumbrava şi Livada Mică.

Monumente

În oraşul Livada se află o biserică datând din anul 1457, iniţial catolică, apoi preluată de cultul reformat-calvin, la jumatatea secolului 16 şi refăcută în 1779, cu elemente de arhitectură şi decoraţie gotice, castelul „Vécsey” (1760–1764), în stil baroc, o biserică romano-catolică, având hramul „Descoperirea Sfintei Cruci”, mărită şi renovată la începutul secolului 20 (sfinţită în anul 1911), construită pe locul uneia care data din anul 1786, o biserică greco-catolică ucraineană, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, construită în anii 1816-1826, pe locul uneia din anul 1700, cu iconostas din anul 1829, biserica ortodoxă română, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”, construită în perioada 24 oct. 1993 – 8 oct. 2006, pe locul uneia din lemn din anul 1843.


About

Livada town is located in the extreme north-western part of Romania, in the historical province of Transylvania, in the north-eastern part of Satu Mare county, in the Someș plain, on the rivers Egher and Racta, at the intersection of the parallel of 47°52’00” north latitude with the meridian of 23°08’00” east longitude, 23 km north-east of Satu Mare municipality. From a demographic point of view, Livada belongs to the category of small towns, with a population of 7 310 inhabitants (January 1, 2019), of which 3 542 males and 3 768 females. Surface area: 116.9 km2, of which 15.1 km2 is in the urban area; population density: 484 inhabitants/km2. In the population census of Oct. 20-31, 2011, out of the total of 6 773 inhabitants, 4 032 people were Hungarian (59.5%), 2 336 Romanian (34.5%), 211 Roma (3.1%) and 194 loc. (2.9%) belonged to other ethnic groups (Ukrainians, Germans, etc.). In terms of religion, the same census registered 1 941 Orthodox (28.7%), 1 754 Roman Catholics (25.9%), 1 654 Greek Catholics (24.4%), 1 108 Reformed (16.4%) and 316 (4.6%) belonged to other denominations (Jehovah’s Witnesses, Pentecostals, Seventh-day Adventists, etc.), were atheists, of no religion or of undeclared religion. Railway station (Livada). Road junction. Gravel pit. Production of metal doors and windows, brick, precast concrete, soft drinks, knitwear and clothing. Handmade carpets and fruit processing industries. Cattle and sheep farms. Fruit growing (apple, pear, plum). Fish farming. Dendrological park, dating from 1760. Public library, opened in 1956, today with over 11 000 volumes. Ethnographic museum.

History

In the area of Livada, a Bronze Age bronze treasure was discovered (1957), from which were recovered, among other things, a sword whose blade is engraved with wavy, fringed lines. The town of Livada is mentioned in documents as a village in 1270. Livada commune became a town on July 21, 2006, having in its administrative subordination the component localities Adrian, Dumbrava and Livada Mică.

Monuments

In the town of Livada there is a church dating from 1457, originally Catholic, taken over by the Reformed-Calvinist cult in the mid-16th century and rebuilt in 1779, with Gothic architectural elements and decoration; the “Vécsey” castle (1760-1764), in Baroque style; a Roman Catholic church, dedicated to the “Discovery of the Holy Cross”, extended and renovated at the beginning of the 20th century (consecrated in 1911), built on the site of another church dating from 1786, a Ukrainian Greek-Catholic church, dedicated to “Protection of the Mother of God”, built in 1816-1826, on the site of one dating from 1700, with an iconostasis dating from 1829; a Romanian Orthodox church, dedicated to “All Saints’ Sunday”, built between Oct. 24, 1993 – Oct. 8, 2006, on the site of a wooden one from 1843.

Back to Romanian version