Ianca

Date generale

Oraşul Ianca se află în jud. Brăila, situat în partea de V a Câmpiei Brăilei, în apropierea lacului omonim, la 35 m alt., la 45 km SV de municipiul Brăila; 11 067 loc. (1 ian. 2011): 5 477 de sex masc. şi 5 590 fem. Supr.: 186 km2, din care 10,9 km2 în intravilan; densitatea: 1 015 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872). Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze naturale. Producţie de ambalaje din hârtie şi carton, de zahăr şi de brânzeturi. Morărit şi panificaţie. Fermă avicolă. Abator de păsări. Centru de vinificaţie. Siloz pentru cereale. Produse din nuiele de răchită. Pistă de dirt-track. Parc (2,86 ha).

Istoric

Localitatea apare menţionată documentar ca sat, prima oară, în 1834, iar satele componente au atestări documentare diferite: Perişoru (1830), Berleşti (1848), Gara Ianca (1850), Oprişeneşti (1860), Plopu (1895), Târlele Filiu. Declarat oraş la 18 apr. 1989.

Monumente

Bisericile cu hramurile „Sfânta Treime” (1834) şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1885, restaurată în anii 2006-2007).