Ianca

Date generale

Oraşul Ianca se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în zona central-vestică a judeţului Brăila, în regiunea de Vest a Câmpiei Brăilei, în apropierea lacului omonim, la 35 m alt., la intersecţia paralelei de 45°08’06” latitudine nordică cu meridianul de 27°28’29” longitudine estică, la 45 km Sud Vest de municipiul Brăila; 10 732 loc. (1 ian. 2019), din care 5 300 loc. de sex masc. şi 5 432 fem. Supr.: 186 km2, din care 11,5 km2 în intravilan; densitatea: 933 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 10 343 de loc., 9 600 de persoane erau români (92,8%), 299 rromi (2,9%) şi 444 loc. (4,3)%) aparţineau altor etnii (ruşi-lipoveni, maghiari ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 9 861 ortodocşi (95,3%) şi 482 loc. (4,7%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, baptişti, romano-catolici, creştini dupã evanghelie, penticostali ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Halte de c.f., la Ianca şi Plopu, pe linia Buzãu – Fãurei – Ianca – Brãila, inaugurate la 13 sept. 1872. Nod rutier. Exploatãri de petrol (în zonele Plopu, Oprişeneşti, Târlele Filiu) şi gaze naturale (Oprişeneşti). Producţie de ambalaje din hârtie şi carton, de brânzeturi şi de nutreţuri concentrate. Fabrica de zahăr, construită în anii 1978-1981, a fost falimentată în anul 2000. Morărit şi panificaţie. Ferme avicolă şi de creştere a bovinelor pentru lapte. Abator de păsări. Centru viticol şi de vinificaţie. Siloz pentru cereale. Produse din nuiele de răchită. Pistă de dirt-track. Parc (2,86 ha). Muzeu de istorie, întemeiat la 1 dec. 1999 de către prof. Ion M. Bărbuceanu, are în prezent peste 1 000 de exponate. Biblioteca publica “Georgeta Crainic”. Casa de Cultură “Ion Theodorescu Sion”. Cămin Cultural.

de Istoric

Localitatea apare menţionată documentar sat, prima oară, la 5 mai 1834, iar satele componente au atestări documentare diferite: Perişoru (1830), Berleşti (1848), Gara Ianca (1850), Oprişeneşti (1860), Plopu (1895), Târlele Filiu. La sfârşitul secolului 19, Ianca era o comună rurală, formată din satele Ianca şi Niculeşti, cu 820 de case, în care locuiau 1 483 de persoane şi în care existau două biserici (una din anul 1834 şi alta din 1885), două şcoli ş.a. În anul 1925, com. Ianca era formată doar din satul Ianca, cu 2 545 loc. şi era reşedinţa plăşii Ianca. La 17 febr. 1968, fosta comună Perişoru, care avea în componenţă satele Perişoru, Plopu, Oprişeneşti şi Jipeşti, a fost desfiinţată şi înglobată în comuna Ianca, formând o singură localitate cu numele Ianca, declarată oraş la 18 apr. 1989. În prezent, oraşul Ianca are în subordine administrativă satele Berleşti, Gara Ianca, Oprişeneşti, Perişoru, Plopu şi Târlele Filiu.

Monumente

Bisericile cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1834-1836), “Sfânta Treime”-Perişoru (1854) şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1872-1874, restaurată în anii 2006-2007). Monumentul închinat eroilor din timpul Războiului de Independenţă din anii 1877-1878, dezvelit în anul 1936, în Ianca şi Monumentul eroilor din Primul Război Mondial, dezvelit în 1924, în satul Perişoru.