Ianca

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Ianca se află în partea de Sud Est a României, în provincia istorică Muntenia, în zona central-vestică a judeţului Brăila, în regiunea de Vest a Câmpiei Brăilei, în apropierea lacului omonim (→ lacul Ianca), la 35 m alt., la intersecţia paralelei de 45°08’06” latitudine nordică cu meridianul de 27°28’29” longitudine estică, la 45 km Sud Vest de municipiul Brăila. Din punct de vedere demografic, Ianca face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 10 732 loc. (1 ian. 2019), din care 5 300 loc. de sex masc. şi 5 432 fem. Supr.: 186 km2, din care 11,5 km2 în intravilan; densitatea: 933 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 10 343 de loc., 9 600 de persoane erau români (92,8%), 299 rromi (2,9%) şi 444 loc. (4,3)%) aparţineau altor etnii (ruşi-lipoveni, maghiari ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 9 861 ortodocşi (95,3%) şi 482 loc. (4,7%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, baptişti, romano-catolici, creştini dupã evanghelie, penticostali ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Halte de c.f., la Ianca şi Plopu, pe linia Buzãu – Fãurei – Ianca – Brãila, inaugurate la 13 sept. 1872. Nod rutier. Aerodrom militar, inaugurat în 1989, desfiinţat în anul 2008, iar din anul 2010, pista şi bretelele de rulare ale aeroportului sunt folosite pentru motosport (pistă de dirt-track). Exploatãri de petrol (în zonele Plopu, Oprişeneşti, Târlele Filiu) şi gaze naturale (Oprişeneşti). Producţie de ambalaje din hârtie şi carton, de brânzeturi şi de nutreţuri concentrate. Fabrica de zahăr, construită în anii 1978-1981, a fost falimentată în anul 2000. Morărit şi panificaţie. Ferme avicolă şi de creştere a bovinelor pentru lapte. Abator de păsări. Moară de măcinat cereale, în satul Târlele Filiu. Centru viticol şi de vinificaţie. Siloz pentru cereale, construit în anul 1940. Produse artizanale din nuiele de răchită. Parc (2,86 ha). Muzeul de istorie, întemeiat la 1 dec. 1999 de către prof. Ion M. Bărbuceanu, are în prezent peste 1 000 de exponate şi este adăpostit într-o clădire construită în anii 1909-1910 ca sediu al Percepţiei. Biblioteca publica “Georgeta Crainic”. Casa de Cultură “Ion Theodorescu Sion”, aflată într-o clădire nouă, zidită în anii 1994-1998, inaugurată la 20 dec. 1998. Cămin Cultural, înfiinţat în anul 1935, azi adăpostit într-o clădire construită în anii 1961-1962. În perimetrul oraşului Ianca şi în cel al comunelor învecinate, Movila Miresii şi Traian, jud. Brăila, se află o arie de protecţie specială, avifaunistică, protejată, declarată ca atare la 24 oct. 2007, extinsă pe o suprafaţă de 19,82 km2, care face parte dintr-o bioregiune geografică, stepică, în care există mai multe lacuri (Ianca, Plopu, Movila Miresii, Seaca, Esna, Lutu Alb ş.a.), mlaştini, turbării, păşuni ş.a., care asigură condiţii de hrană şi cuibărit pentru diverse specii de păsări migratoare, de pasaj sau sedentare, printre care ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis), raţa pestriţă (Anas strepera), raţa fluierătoare (Anas penelope), raţa cârâitoare (Anas qurquedula), pescăruşul alb (Alcedo atthis), pescăruşul argintiu (Larus argentatus), stârcul roşu (Ardea purpurea), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), egreta albă (Egretta alba), codobatura galbenă (Motacilla flava), călifarul alb (Tadorna tadorna), şorecarul mare (Buteo rufinus), barza neagră (Ciconia nigra), eretele vânăt (Circus cyaneus), lăstunul de casă (Delichon urbica), şoimul rândunelelor (Falco subbuteo), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) ş.a.

Istoric

Localitatea apare menţionată, prima oară, la 17 mai 1703, într-un document turcesc, cu numele Yanka, apoi la 5 mai 1704, iar în 1834 era consemnată pe o hartă rusească. Satele componente au atestări documentare diferite: Perişoru (1830), Berleşti (1848), Gara Ianca (1850), Oprişeneşti (1860), Plopu (1895), Târlele Filiu (1921). Tradiţia orală afirmă că localitatea Ianca a luat naştere prin contopirea (comasarea) mai multor târle de oieri (mocani) şi că denumirea aşezării a fost atribuită după numele primului târlaş care s-a stabilit aici, un anume Iancu. Existenţa târlelor în această zonă este dovedită şi de faptul că în 1899 au fost desfiinţate târlele Salcia şi Niculeşti, care făceau parte din comuna Ianca. În 1894, Ianca era o comună rurală, formată din satele Ianca şi târla Niculeşti, cu 820 de case, în care locuiau 1 483 de persoane şi în care existau două biserici (una din anul 1834 şi alta din 1885), două şcoli, două mori cu aburi, o fabrică de spirt ş.a. În anul 1925, com. Ianca era formată doar din satul Ianca, cu 2 545 loc. şi era reşedinţa plăşii Ianca. La 17 febr. 1968, fosta comună Perişoru, care avea în componenţă satele Perişoru, Plopu, Oprişeneşti şi Jipeşti, a fost desfiinţată şi înglobată în comuna Ianca, formând o singură localitate cu numele Ianca, declarată oraş la 18 apr. 1989. În prezent, oraşul Ianca are în subordine administrativă satele Berleşti, Gara Ianca, Oprişeneşti, Perişoru, Plopu şi Târlele Filiu (sat înfiinţat în anul 1921 prin împroprietărirea cu 5 ha de pământ a ţăranilor veniţi din satele Nehoiu, Bălănesti, Chiojdu şi Păltineni, jud. Buzău. In 1933, acest sat apare consemnat cu numele Principesa Maria, în paralel cu denumirea Târlele Filiu, iar la 2 apr. 1934 i s-a atribuit numele Regina Maria, în paralel cu toponimul Târlele Filiu).

Monumente

În oraşul Ianca a existat biserica “Sfânta Treime”, construită în anii 1833-1834 pe cheltuiala stolnicului Costache Niculescu-Drugănescu şi distrusă în timpul Primului Război Mondial. În prezent, la Ianca există biserica ortodoxă cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, zidită în anii 1872-1874, reparată în 1893, consolidată si restaurată după avariile provocate de cutremurul din noaptea de 9 spre 10 nov. 1940 şi după cele din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, care a avut o magnitudine 7,3 grade pe scara Richter şi a durat 56 de secunde, şi reabilitată în anii 2006-2007. Biserica a fost pictată în ulei în anii 1922-1923, repictată în 1941 de Moise Dina din Buzău şi în 1982-1983 şi spălate în anul 2007. Tot la Ianca se află biserica ortodoxă cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, construită în perioada 2001-2013 (sfinţită la 10 nov. 2013) pe locul fostei biserici cu acelaşi nume, zidită în anii 1834-1836 pe cheltuiala boierului Costache Niculescu-Drugănescu şi demolată în timpul Primului Război Mondial, şi conacul boierului Costache Niculescu-Drugănescu (secolul 19). În satul Perişou există biserica “Sfântul Gheorghe”, construită în perioada 1894-1898, pe locul uneia din 1854 şi biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, zidită în anii 1993-1994, în satul Plopu (înfiinţat în anii 1849-1850 şi atestat documentar în 1895) se află biserica “Adormirea Maicii Domnului”, construită în anii 1922-1931, în satul Oprişeneşti este biserica “Sfântul Ilie” (1922-1929), în satul Berleşti există biserica “Sfântul Nicolae” (1926-1929), iar în satul Târlele Filiu (înfiinţat în 1921) se află biserica având dublu hram “Sfântul Nicolae” şi “Sfântul Dometie Persul”, zidită în anii 1936-1938. Monumentul închinat eroilor din timpul Războiului de Independenţă din anii 1877-1878, dezvelit în anul 1936, în oraşul Ianca şi Monumentul eroilor din Primul Război Mondial, dezvelit în 1924, în satul Perişoru.


About

The town of Ianca is located in the South East of Romania, in the historical province of Muntenia, in the central-western area of ​​Brăila County, in the Western region of the Brăila Plain, near the homonymous lake (→ Ianca Lake), at 35 m altitude, at the intersection of the parallel of 45°08’06” north latitude with the meridian of 27°28’29” east longitude, 45 km South West of Brăila municipality. In terms of demographics, Ianca belongs to the category of small towns, with a population of 10,732 inhabitants (January 1, 2019), of which 5,300 males and 5,432 females. Area: 186 km2, of which 11.5 km2 in urban areas; density: 933 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 10,343 inhabitants, 9,600 people were Romanians (92.8%), 299 Roma (2.9%) and 444 inhabitants (4.3)% belonged to other ethnic groups (Russian-Lipovans, Hungarians, etc.). From a confessional point of view, the same census recorded 9,861 Orthodox (95.3%) while 482 inhabitants (4.7%) belonged to other denominations (Seventh-day Adventists, Baptists, Roman Catholics, Christians according to the Gospel , Pentecostals, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Railway station, at Ianca and Plopu, on the line BuzăuFăurei – Ianca – Brăila, inaugurated on September 13, 1872. Road junction. Military aerodrome, inaugurated in 1989, abolished in 2008; since 2010, the airport runway is used for dirt-track races. Oil (in the areas of Plopu, Oprişeneşti, Târlele Filiu) and natural gas (Oprişeneşti). Production of paper and paperboard packaging, cheese and concentrated fodder. The sugar factory, built in 1978-1981, went bankrupt in 2000. Milling and bakery. Poultry and dairy farms. Bird slaughterhouse. Grain mill, in the village of Târlele Filiu. Wine and winery center. Cereal silo, built in 1940. Artisanal products from wicker twigs. Park (2.86 ha). The History Museum, founded on December 1, 1999 by Professor Ion M. Bărbuceanu, currently has over 1,000 exhibits housed in a building from 1909-1910 (originally the headquarters of revenue services). “Georgeta Crainic” Public Library. “Ion Theodorescu Sion” House of Culture, located in a new building, built in 1994-1998, inaugurated on December 20, 1998. Cultural Center, established in 1935, today housed in a building built in 1961-1962. In the perimeter of the city of Ianca and in that of the neighboring communes, Movila Miresii and Traian, Brăila county, there is a protected area with the purpose of protecting the fauna and the bird population, created on October 24, 2007, with an area of ​​19.82 km2, which is part of a steppe bioregion,where several lakes (Ianca, Plopu, Movila Miresii, Seaca, Esna, Lutu Alb, etc.), swamps, peat bogs, pastures, etc., are found, providing food and nesting conditions for various species of migratory or sedentary birds, including the Eurasian skylark (Alauda arvensis), the Gadwall (Anas strepera), the Eurasian wigeon (Anas penelope), the garganey (Anas qurquedula), the common kingfisher (Alcedo atthis) ), the European herring gull (Larus argentatus), the purple heron (Ardea purpurea), the Eurasian bittern (Botaurus stellaris), the great egret (Egretta alba), the western yellow wagtail (Motacilla flava), the common shelduck (Tadorna tadorna), the long-legged buzzard (Buteo rufinus), black stork (Ciconia nigra), hen harrier (Circus cyaneus), common house martin (Delichon urbica), Eurasian hobb (Falco subbuteo), Dalmatian pelican (Pelecanus crispus), etc.

History

The town is first mentioned on May 17, 1703, in a Turkish document, with the name Yanka, then again on May 5, 1704, and in 1834 it was recorded on a Russian map. The component villages were mentioned documentary at different dates: Perişoru (1830), Berleşti (1848), Gara Ianca (1850), Oprişeneşti (1860), Plopu (1895), Târlele Filiu (1921). Oral tradition states that the settlement of Ianca was created by merging several flocks of sheep (owned by “mocani” – shepherds) and that the name of the settlement was given after the name of the first settler who settled here, a certain Iancu. The existence of the sheep flocks in this area is also proved by the fact that in 1899 the Salcia and Niculeşti sheep pens, which were part of the Ianca commune, were abolished. In 1894, Ianca was a rural commune, consisting of the villages of Ianca and Niculeşti, with 820 houses, in which lived 1,483 people and in which there were two churches (one from 1834 and another from 1885), two schools, two steam mills, an alcohol factory, etc. In 1925, the commune of Ianca consisted only of the village of Ianca, with 2,545 inhabitants and was the residence of Ianca. On February 17, 1968, the former commune of Perişoru, which included the villages of Perişoru, Plopu, Oprişeneşti and Jipeşti, was abolished and incorporated into the commune of Ianca, forming a single locality called Ianca, declared a town on April 18, 1989. Currently, the city Ianca administratively subordinates the villages of Berleşti, Gara Ianca, Oprişeneşti, Perişoru, Plopu and Târlele Filiu (village established in 1921 by the distribution of 5 ha of land to peasants from the villages of Nehoiu, Bălănesti, Chiojdu and Păltineni, Buzău County). In 1933, this village appears recorded with the name Princess Maria (while the name Târlele Filiu continued to be in use), and on April 2, 1934 it was given the name Regina Maria (in addition to the toponym Târlele Filiu).

Monuments

In the town of Ianca there was the church “Holy Trinity”, built in 1833-1834 at the expense of the steward Costache Niculescu-Drugănescu and destroyed during the First World War. At present, in Ianca there is the orthodox church dedicated to “Saint John the Baptist”, built in 1872-1874, repaired in 1893, consolidated and restored after the damage caused by the earthquakes of the night of November 9 to 10, 1940, and the evening of Friday, March 4, 1977 (magnitude of 7.3 on the Richter scale and duration 56 seconds), and was rehabilitated in 2006-2007. The church was painted in oil in 1922-1923, repainted in 1941 by Moise Dina from Buzău and in 1982-1983 and washed in 2007. Also, in Ianca there is the Orthodox church dedicated to the “Assumption”, built between 2001 -2013 (consecrated on November 10, 2013), on the site of a former church of the same name, built in 1834-1836 at the expense of the boyar Costache Niculescu-Drugănescu and demolished during the First World War, and the mansion of the boyar Costache Niculescu-Drugănescu (19th century). In the village of Perişou there is the church “Saint George”, built between 1894-1898, on the site of one from 1854 and the church “Saint Apostles Peter and Paul”, built in 1993-1994, in the village of Plopu (founded in 1849-1850 and documented in 1895) there is the church “Assumption”, built in 1922-1931, in the village of Oprişeneşti is the church “Saint Elijah” (1922-1929), in the village of Berleşti there is the church “Saint Nicholas” (1926-1929) , and in the village of Târlele Filiu (founded in 1921) there is a church with the double patron saint “Saint Nicholas” and “Saint Dometie the Persian”, built in 1936-1938. A monument dedicated to the heroes during the War of Independence from 1877-1878, unveiled in 1936, in the city of Ianca and the Monument of the heroes from the First World War, unveiled in 1924, in the village of Perişoru.

Back to Romanian version