Vlăhiţa

Date generale

Oraşul Vlăhiţa se află în jud. Harghita, la poalele de V ale M-ţilor Harghita, la 825– 890 m alt., pe cursul superior al râului Homorodu Mic, la 27 km V de municipiul Miercurea-Ciuc; 7 095 loc. (1 ian. 2011): 3 638 de sex masc. şi 3 457 fem. Supr.: 98,5 km2, din care 6,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 043 loc./km2. Nod rutier. Expl. de min. de fier (în localit. componentă Minele Lueta), de marne şi andezit. Staţie de înnobilare a min. de fier. Vechi centru (1825) al metalurgiei feroase (fontă de înaltă puritate, oţeluri speciale). Constr. de utilaje şi aparate pentru diverse ramuri ale economiei şi de accesorii pentru confecţii. Expl. şi prelucr. lemnului. Producţie de profile din mase plastice, de confecţii textile, de confecţii din piele, de feţe pentru încălţăminte, de băuturi răcoritoare ş.a. Centru de prelucr. artistică a lemnului. Păstrăvărie. Filarmonică de copii (inaugurată în 1982). Staţiune balneoclimaterică în localit. componentă Băile Homorod.

Istoric

Aşezarea este cunoscută din timpul stăpânirii romane în Dacia, în legătură cu zăcămintele de min. de fier, dar apare menţionată documentar, prima oară, în 1301, cu numele Villa nostra «regis» Olachalis. În 1503 este consemnată cu numele Oláhfalu, iar în 1591 sunt amintite primele forje construite aici. Declarat oraş la 17 febr. 1968. În prezent are în subordine ad-tivă localităţile componente Băile Homorod şi Minele Lueta.

Monumente

La Vlăhiţa sunt două biserici romano-catolice, una din 1850 şi alta din 1936, şi o biserică unitariană (1985). Poiană cu narcise (300 ha), ocrotită de lege.