Vicovu de Sus

Date generale

Oraşul Vicovu de Sus se află în extremitatea de Nord a României, în provincia istorică Bucovina, în regiunea de Nord Est a jud. Suceava, în extremitatea de NV a Pod. Sucevei, în zona de contact cu prelungirile de N-NE ale Obcinei Mari, la 410 m alt., pe cursul superior al râului Suceava, la confl. cu Putna, la Nord Vest de municipiul Suceava, în apropiere de graniţa cu Ucraina; 14 962 loc. (1 ian. 2011): 7 499 de sex masc. şi 7 463 fem. Supr.: 42,4 km2, din care 16,9 km2 în intravilan; densitatea: 885 loc./km2. Halte de c.f. (în Vicovu de Sus şi localit. componentă Bivolăria). Nod rutier. Prelucr. lemnului; producţie de încălţăminte.

Istoric

Localit. Vicovu de Sus apare menţionată documentar, prima oară, la 23 mai 1436 ca punct de vamă pentru vite. În 1622, locuitorii satului i-au alungat pe tătarii care voiau să jefuiască mănăstirea Putna din apropiere. Com. Vicovu de Sus a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004.

Monumente

În Vicovu de Sus se află biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1802–1804, pictată în 1806), o clopotniţă (1834) şi casa memorială a istoricului Ion Nistor.