Baia de Aramă

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Baia de Aramă se află în partea de Sud Vest a României, în arealul de Nord Vest al provinciei istorice Oltenia, în zona de Nord a judeţului Mehedinţi, în Podişul Mehedinţi, la poalele Dealurilor Dochiciu, Cornet şi Dealu Mare, la 275 m altitudine, pe valea râului Bulba, în apropiere de confluenţa cu râul Motru, la intersecţia paralelei de 45°00’00” latitudine nordică cu meridianul de 22°48’41” longitudine estică, la 66 km Nord Est de municipiul Drobeta-Turnu Severin. Din punct de vedere demografic, Baia de Aramă face parte din categoria oraşelor mici, cu o polulaţie de 5 570 loc. (1 ian. 2019), din care 2 798 loc. de sex masc. şi 2 772 fem. Supr.: 87,3 km2, din care 46,8 km2 în intravilan; densitatea: 119 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 5 349 loc., 4 574 de persoane erau români (85,5%), 534 rromi (10,0%) şi 241 loc. (4,5%) aparţineau altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 699 ortodocşi (87,8%), 355 baptişti (6,6%) şi 295 loc. (5,6%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua şaptea, creştini după evanghelie, romano-catolici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Expl. forestiere şi de calcar. Vechi centru minier unde s-a exploatat min. de cupru din timpul domniei lui Mircea cel Bãtrân (1392) şi pânã în sec. 18. Întreprinderi de expl. şi prelucr. a lemnului (mobilă), de conf., a materialelor de construcţii şi alim. Păstrăvărie. Centru pomicol. Bibliotecă orăşenească. La circa 5 km oraş se aflã complexul carstic Ponoarele cu Peştera Ponoarele, Câmpul de lapiezuri, lacul Zăton (→ comuna Ponoarele), Podul natural sau Podul lui Dumnezeu (→ comuna Ponoarele), Cheile Bulbei ş.a.

Podul lui Dumnezeu (Podul Natural de la Ponoarele, jud. Mehedinți)
Podul lui Dumnezeu (Podul Natural de la Ponoarele, jud. Mehedinți) (Credit: Cătălin Nicolae Buzea)

Istoric

În arealul oraşului Baia de Aramă au fost descoperite vestigii neolitice (ciocane din piatră şlefuită şi un vas de tip keroni, asemănător cu cel din Troia, aparţinând culturii materiale Sălcuţa, datând din milen. 4-3 î.Hr.) şi monede din perioada dacicã. În timpul ocupaţiei romane (106-271/275) aici a existat o aşezare cu denumirea Chalchis. În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (1396-1418), respectiv din anul 1392 şi ulterior, din zona localitãţii de astăzi s-a exploatat minereu de cupru în cantităţi însemnate pentru confecţionarea monedelor, a obiectelor de cult, a şinelor pentru roţile carelor ş.a. Localitatea apare menţionată documentar, ca sat, prima oarã, în 1581, în perioada 1671-1863 este amintitã ca târg, iar între 1864 şi 1892 a avut statut de comună urbană. Declarat oraş la 17 febr. 1968, având în subordine ad-tivă 8 sate: Bratilovu (atestat documentar în 1391), Brebina, Dealu Mare, Mărăşeşti, Negoeşti, Pistriţa, Stăneşti, Titerleşti.

Monumente

În oraşul Baia de Aramă se află biserica „Sfinţii Voievozi”, construitã pe locul unui vechi schit (care data din anul 1400), între 22 mai 1699 şi 7 mai 1703 (când a fost sfinţitã) de Milco Bãiaşul, de origine sârbă (vătaful minelor din localitate), cu ajutorul marelui ban Cornea Brăiloiu, la îndemnul domnului Constantin Brâncoveanu. Biserica, zidită în stil brâncovenesc, este dominată de un turn-clopotniţă, masiv, de formă pătrată, plasat pe pronaos, şi păstrează un ansamblu de picturi murale realizate în frescă, în anii 1702-1703, de zugravii Neagoe şi Partenie de la mănăstirea Tismana. Biserica a fost restaurată în 1937–1938; în prezent, în jurul bisericii “Sfinţii Voievozi”, declarată monument istoric, funcţionează (din anul 2008) o mănăstire de călugăriţe; în satul Brebina se află biserica din lemn cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, construită în anii 1756-1757, refăcută în 1835, cu icoane pictate pe lemn în 1857 de zugravul Nicolae, declarată monument istoric; în satul Negoeşti există biserica din lemn cu hramul „Sfântul Dumitru”, construită în anul 1816, declarată monument istoric, iar în satul Pistriţa este biserica din lemn cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1816, reparată în 1905), declarată monument istoric. În satul Titerleşti, atestat documentar într-un zapis din anul 1804, se află biserica “Sfinţii Voievozi”, zidită din piatră şi cărămidă în anii 1862-1863, cu picturi murale interioare originare, în prezent parţial degradate. În centrul oraşului Baia de Aramă se află monumentul Fântâna arteziană “Paralela 45°”.


About

The town of Baia de Aramă is located in the South West part of Romania, in the North West area of ​​the historical province of Oltenia, in the North area of ​​Mehedinţi County, in the Mehedinţi Plateau, at the foot of Dochiciu, Cornet and Dealu Mare Hills, at 275 m altitude , on the valley of the river Bulba, near the confluence with the river Motru, at the intersection of the parallel of 45°00’00” North latitude with the meridian of 22°48’41” East longitude, 66 km North East of Drobeta-Turnu Severin municipality. From a demographic point of view, Baia de Aramă belongs to the category of small towns, with a population of 5,570 inhabitants (January 1, 2019), of which 2,798 male and 2,772 female inhabitants Area: 87.3 km2, of which 46.8 km2 in urban areas; density: 119 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 5,349 inhabitants, 4,574 people were Romanians (85.5%), 534 Roma (10.0%) and 241 inhabitants (4.5%) belonged to other ethnic groups. From a confessional point of view, were recorded: 4,699 Orthodox (87.8%), 355 Baptists (6.6%) and 295 inhabitants (5.6%) were from other denominations (Seventh-day Adventists, Evangelical Christians, Roman Catholics, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Logging and limestone. Old mining center where copper was extracted during the reign of Mircea the Elder (1392) and until the 18th century. Local industies: wood (furniture), textiles, construction materials and food. Trout farming. Fruit center. Public library. At about 5 km from the town, there is the Ponoarele karst complex with the Ponoarele Cave, the Lapiaz Field, Zăton Lake (→ Ponoarele commune), the natural bridge or the God’s Bridge (→ Ponoarele commune), the Bulbei Gorges, etc.

History

Neolithic vestiges (polished stone hammers and a keroni-type vessel, similar to the Trojan one, belonging to the Sălcuţa material culture, dating from the millennium 4-3 BC) and coins from the Dacian period were discovered in the area of ​​Baia de Aramă. During the Roman occupation (106-271 / 275) there was a settlement here called Chalchis. During the reign of Mircea the Elder (1396-1418), respectively from 1392 and later, in the area of ​​today’s locality, copper ore was mined in significant quantities for making coins, cult objects, rails for the wheels of carts, etc. The locality is mentioned in documents, as a village, for the first time, in 1581, while in the period 1671-1863 it is mentioned as a fair, and between 1864 and 1892 it had the status of an urban commune. Declared a town on February 17, 1968, having under its subordination 8 villages: Bratilovu (mentioned for the first time in a document from 1391), Brebina, Dealu Mare, Mărăşeşti, Negoeşti, Pistriţa, Stăneşti, Titerleşti.

Monuments

In the town of Baia de Aramă is the church “Holy Voivodes”, built on the site of an old hermitage (dating from 1400), between May 22, 1699 and May 7, 1703 (when it was consecrated) by Milco Băiaşul, of Serbian origin (supervisor of the local mines), with the help of the great ban (governor) Cornea Brăiloiu, at the urging of Prince Constantin Brâncoveanu. The church, built in Brâncovenesc style, is dominated by a massive, bell-shaped square tower, placed on the narthex, and preserves a set of murals made in fresco, in the years 1702-1703, by the painters Neagoe and Partenie from the monastery. Tismana. The church was restored in 1937–1938; at present, a nunnery has been operating (since 2008) around the “Holy Voivodes” church, declared a historical monument; in the village of Brebina there is a wooden church dedicated to the “Holy Apostles Peter and Paul”, built in 1756-1757, rebuilt in 1835, with icons painted on wood in 1857 by the painter Nicolae, declared a historical monument; in the village of Negoeşti there is a wooden church dedicated to “Saint Demetrios”, built in 1816, declared a historical monument, and in the village of Pistriţa there is a wooden church dedicated to the “Assumption” (1816, repaired in 1905), declared a historical monument. In the village of Titerleşti, documented in a document from 1804, there is the church “Holy Voivodes”, built of stone and brick in 1862-1863, with original interior murals, now partially degraded. In the center of Baia de Aramă is the monument of the Artesian Fountain “Parallel 45 °”.

Back to Romanian version