Gătaia

Date generale

Oraşul Gătaia se află în jud. Timiş, în câmpia omonimă, pe râurile Bârzava şi Moraviţa; 6 205 loc. (1 ian. 2011): 3 046 de sex masc. şi 3 159 fem. Supr.: 160 km2, din care 73,7 km2 în intravilan; densitatea: 84 loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Prelucr. lemnului şi a laptelui. Produse electrotehnice, textile şi alim. (macaroane, tăiţei ş.a.). Fermă de creştere a porcinelor. Culturi de cereale şi sfeclă de zahăr.

Istoric

Gătaia este menţionată documentar, prima oară, în 1323. Com. Gătaia a fost de declarată oraş la 7 mai 2004, având în subordine ad-tivă localit. componentă Sculia (atestată documentar în anul 1333) şi satele Butin (menţionat documentar în 1364), Perscova (1358), Şemlacu Mare (1270) şi Şemlacu Mic (1404). Până la 7 mai 2004, fosta com. Gătaia a avut în componenţă satele Berecuţa, Birda, Mânăstire şi Sângeorge, care la acea dată au format com. Birda, jud. Timiş. În anul 1800, în satul Perscova au fost colonizaţi germani.

Monumente

În oraşul Gătaia există biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe” (1793-1797), iar în satul Şemlacu Mic se află mănăstirea „Săraca”, de călugări, amintită documentar în 1270, dar cu o existenţă anterioară acestei date, cu biserica ce are hramul „Schimbarea la Faţă”, rezidită în 1443 de ieromonahul Macarie de la mănăstirea Tismana, pe locul unei vechi biserici care data din anul 1404; biserica a fost renovată şi pictată în 1730 de Andrei Zugravul şi fiul său. În 1778, împăratul Iosif al II-lea al Austriei a desfiinţat mănăstirea. În anul 1782, autorităţile austriece au scos la licitaţie clădirile mănăstirii; acestea au fost cumpărate de Ioan Ostoici (dregător bogat din Timişoara) şi au rămas în posesia urmaşilor fam. Ostoici până în 1932, timp în care biserica a avut statut de biserică de parohie, iar clădirile anexe s-au degradat. În 1932, Episcopia Caransebeşului a cumpărat fosta mănăstire şi a reînfiinţat ansamblul monahal. La 28 oct. 1959, autorităţile comuniste au desfiinţat mănăstirea, aceasta funcţionând ca biserică de parohie până în 1987 când s-a reluat viaţa monahală.