Videle

Date generale

Oraşul Videle se află în jud. Teleorman, situat în Câmpia Găvanu-Burdea, la 90–108 m alt., pe râul Glavacioc, în apropiere de confl. cu râul Sericu, la 48 km NE de municipiul Alexandria; 11 623 loc. (1 ian. 2011): 5 658 de sex masc. şi 5 965 fem. Supr.: 80 km2, din care 7,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 490 loc./km2. Nod feroviar (triaj complet automatizat) şi rutier. Staţia de c.f. a fost inaugurată în 1911. Expl. de petrol (din anul 1961) şi gaze naturale. Reparaţii de material rulant feroviar şi de utilaj petrolier. Producţie de mobilă, tricotaje din bumbac, conf., covoare, prefabricate din beton şi de produse alim. (preparate din carne şi lapte, panificaţie). Combinat avicol. Casă de cultură. Biblioteca „Alexandru Depărăţeanu” (f. 1951) cu peste 50 000 de vol.

Istoric

Localitatea Videle (denumirea este de fapt un plural articulat al toponimului Vida) apare menţionată documentar, prima oară, în 1527, iar apoi în 1860 cu numele Wida. Fosta com. Vida (alcătuită din satele Vida, Vida Fotăcheşti, Vida Furculeşti, Vida Cartojani, Vida Tămăşeşti), renumită în trecut pentru târgurile săptămânale de cereale şi vite, a fost declarată oraş la 17 febr. 1968 cu numele Videle. În prezent are în subordine ad-tivă satul Coşoaia.

Monumente

Biserica din cărămidă, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 19), deteriorată de o puternică furtună la 19 iul. 1997 (atunci i-au fost smulse uşile şi o parte din turlă) şi refăcută ulterior; biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1759, reconstruită în anul 2008).