Găeşti

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Găeşti se aflã în partea central-sudică a României, în provincia istorică Muntenia, în zona de Sud Vest a judeţului Dâmboviţa, în Câmpia Titu, la 185 m altitudine, pe interfluviul dintre râurile Argeş şi Potopu, la intersecţia paralelei de 44°43’10” latitudine nordică cu meridianul de 25°19’11” longitudine estică, la 28 km Sud-Sud Vest de municipiul Târgovişte. Din punct de vedere demografic, Găeşti face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 14 982 loc. (1 ian. 2019), din care 6 908 loc. de sex masc. şi 8 074 fem. Supr.: 22,8 km2, din care 8,4 km2 în intravilan; densitatea: 1 784 loc./km2. Evoluţia numerică a populaţiei localitãţii a fost în permanentã creştere, de la 1 380 locuitori în anul 1859, la 3 320 în 1899, 5 328 în 1930, 7 726 în 1948, 8 962 în 1966, 12 494 în 1977, 18 566 în 1992, după care s-a înregistrat o scãdere la 15 585 loc. în anul 2002 şi 13 317 în anul 2011. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 13 317 loc., 12 440 de persoane erau români (93,4%), 228 rromi (1,7%) şi 649 loc. (4,9%) aparţineau altor etnii (turci, maghiari, bulgari ş.a.). Din  punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 12 514 ortodocşi (94,0%), 54 penticostali (0,4%) şi 749 de persoane (5,6%) aparţineau altor confesiuni (adventişti de ziua a şaptea, evanghelici, creştini dupã evanghelie, musulmani, romano-catolici, Martorii lui Iehova, reformaţi ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Oraşul Găeşti este un important nod rutier şi dispune de o staţie de cale ferată, pe linia Bucureşti – Titu – Găeşti – Piteşti, inaugurată la 13 septembrie 1872. Exploatãri de nisip şi pietriş. Din punct de vedere economic oraşul Găeşti se remarcă prin activitatea unor întreprinderi care produc utilaje pentru foraj şi exploatare sonde, utilaje chimice, frigidere cu compresor, congelatoare, aparate electrocasnice, rezervoare, cisterne, conteinere metalice, încãlţãminte, îmbrãcãminte ş.a. Prelucrarea lemnului şi a tutunului; prefabricate din beton ş.a. În arealul oraşului funcţioneazã ferme de creştere a bovinelor şi păsărilor. Centru pomicol. Casã de Cultură. Bibliotecă publică. Parc central (6 ha). La Găeşti s-a născut naistul Gheorghe Zamfir (1941).

Istoric

În arealul oraşului Gãeşti au fost descoperite vestigii neolitice, aparţinând Culturii materiale Gumelniţa (mileniile 4-3 î.Hr.). Localitatea apare menţionată documentar ca sat, pentru prima oară, la 19 iulie 1498, într-un hrisov al domnului Ţãrii Româneşti, Radu cel Mare, prin care acesta

întăreşte ocina Găeşti mănăstirii Râncăciov”,

iar apoi la 4 ian. 1565, într-un document al domnului Ţării Româneşti, Petru cel Tânăr, în care se spune:

Io, domn a toată Ţara Ungro-Vlahii, fiul lui Mircea Voievod (Mircea Ciobanul, n.a.), prin care partea de miază-noapte a oraşului, care până nu demult se chema Răduleşti, şi se întindea de la Răstoaca până la râul Făget, se dă ocina lui Stoica cu fraţii săi, Ciolan şi Dumitru, şi lui Radu cu fraţii sãi, Oprea şi Stepan, cu fiii lor câţi le va da Dumnezeu”.

În anul 1775 localitatea a căpătat statut de oraş. În timpul rãzboiului ruso-turco-austriac (1736-1739), când oraşul Târgovişte a fost distrus de turci, oraşul Gãeşti a devenit reşedinţa judeţului Dâmboviţa, în locul Târgoviştei, iar apoi a ajuns reşedinţa judeţului Vlaşca (până în anul 1832), dupã care Giurgiu i-a luat locul ca urmare a ieşirii lui din categoria raialelor turceşti (în 1829). La 14 oct. 1802, oraşul a suferit grave stricăciuni în urma cutremurului care a avut o magnitudine de 7,9-8,2 grade pe scara Richter, iar în 1807 a fost mistuit, în mare parte, de un violent incendiu. În catagrafia anului 1810, Găeşti figura ca aşezare urbanã, care avea în componenţă satele Cătunele (cu 74 de case şi 282 de locuitori), Găeştii de Sus (128 de case cu 699 loc.), Găeştii de Mijloc (38 de case şi 157 loc.) şi Găeşti-Târg (44 de case şi 166 loc.). În anul 1888, Găeştiul a fost centrul unei mari rãscoale ţărăneşti. La sfârşitul secolului 19, Găeşti era o comună urbană (oraş), cu 2 470 loc., alcătuită din 3 suburbii/cartiere (Cătunele, Găeştii de Sus şi Găeştii de Jos), cu o Judecătorie de Ocol, o staţie telegrafică, o staţie de cale ferată, pe linia Bucureşti – Piteşti, două şcoli, o moară cu aburi şi cu două târguri pe an (pe 20 iulie şi 8 septembrie), iar la recensământul din 30 dec. 1930, oraşul Gãeşti era reşedinţa plăşii cu acelaşi nume, în care locuiau 5 328 de persoane.

Monumente

Bisericile cu hramurile “Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”-Cioflec (1776, reparatã în anii 1809, 1836, 1890 şi 1942), azi declarată monument istoric, “Sfântul Ilie” (1780, reparatã în anul 1880), azi declaratã monument istoric, “Sfântul Nicolae” (1812, cu pridvor închis, susţinut de sase coloane cilindrice, terminate cu arcade, dominată de două turle gemene, luminate de opt ferestre înalte, situate pe naos şi pe pronaos), azi declarată monument istoric, “Sfânta Treime” (1823, reparată în anul 1896), azi declarată monument istoric, şi biserica “Sfântul Ioan Botezãtorul” (1947); fostul conac “Grigore Olãnescu” (1890), în prezent sediul Clubului Arctic; Clădirea Primãriei vechi (începutul secolului 20); Casa Ciubuc Elena, cu farmacie (secolul 19) ş.a.


About

The town of Găeşti is located in the central-southern part of Romania, in the historical province of Muntenia, in the South West area of ​​Dâmboviţa County, in the Titu Plain, at 185 m altitude, on the interfluve between the Argeş and Potopu rivers, at the intersection of the parallel 44°43’10” northern latitude with the meridian of 25°19’11” eastern longitude, 28 km South-South West of Târgovişte municipality. From a demographic point of view, Găeşti belongs to the category of small towns, with a population of 14,982 inhabitants (January 1, 2019), of which 6,908 males and 8,074 females. Area: 22.8 km2, of which 8.4 km2 in urban areas; density: 1,784 inhabitants/km2. The local population constantly increased, from 1,380 inhabitants in 1859, to 3,320 in 1899, 5,328 in 1930, 7,726 in 1948, 8,962 in 1966, 12,494 in 1977, 18,566 in 1992, after which there was a decrease to 15,585 inhabitants in 2002 and 13,317 in 2011. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 13,317 inhabitants, 12,440 people were Romanians (93.4%), 228 Roma (1.7%) and 649 inhabitants (4.9%) belonged to other ethnic groups (Turks, Hungarians, Bulgarians, etc.). From a confessional point of view, were registered in the same census 12,514 Orthodox (94.0%), 54 Pentecostals (0.4%) and 749 (5.6%) members of other denominations (Seventh-day Adventists, Evangelical Christians, Muslims, Roman Catholics, Jehovah’s Witnesses, Reformed Christians, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. The town of Găeşti is an important road junction and has a railway station, on the route Bucharest – Titu – Găeşti – Piteşti, inaugurated on September 13, 1872. Sand and gravel mining. From an economic point of view, Găeşti is defined by the existence of companies that produce equipment for drilling and operating wells, chemical equipment, refrigerators with compressor, freezers, appliances, tanks, cisterns, metal containers, footwear, clothing, etc. Wood and tobacco processing; prefabricated concrete etc. Cattle and poultry farms in the town area. Fruit center. House of Culture. Public library. Central Park (6 ha). The pan flute musician Gheorghe Zamfir (1941) was born in Găeşti.

History

Neolithic vestiges belonging to the Gumelniţa Material Culture (4-3 millennia BC) were discovered in the area of ​​Găeşti. The settlement is mentioned documentary as a village, for the first time, on July 19, 1498, in a charter of the Prince of Wallachia, Radu the Great, through which he

grants the Găeşti area to the Râncăciov monastery”,

then on January 4, 1565, in a document belonging to the Prince of Wallachia, Peter the Young, in which it is stated:

We, Prince of the whole Ungro-Wallachian country, son of the Prince Mircea the Shepherd, grant the northern area of the town, which until not long ago had the name of Răduleşti, and stretched from Răstoaca to the Făget river, to Stoica with his brothers, Ciolan and Dumitru, and Radu with his brothers, Oprea and Stepan, with their sons, no matther how many God will give them ”.

In 1775 the settlement became a town. During the Russian-Turkish-Austrian War (1736-1739), when the city of Târgovişte was destroyed by the Turks, the town of Găeşti became the residence of Dâmboviţa County, replacing Târgovişte; afterwards it became the residence of Vlaşca County (until 1832), until it was replaced by Giurgiu as a result of the town no longer being a Turkish Raya (in 1829). On October 14, 1802, the city suffered severe damage from an earthquake rated 7.9-8.2 on the Richter scale, and in 1807 it was largely destroyed by a violent fire. In an 1810 catagraphy, Găeşti was listed as an urban settlement, which included the villages of Cătunele (with 74 houses and 282 inhabitants), Găeştii de Sus (128 houses with 699 inhabitants), Găeştii de Mijloc (38 houses and 157 inhabitants), and Găeşti-Târg (44 houses and 166 inhabitants). In 1888, Găeşti was the centre of a great peasant uprising. At the end of the 19th century, Găeşti was an urban commune (town), with 2,470 inhabitants, made up of 3 suburbs/neighborhoods (Cătunele, Găeştii de Sus and Găeştii de Jos), with a District Court, a telegraph station, a railwaystation on the route Bucharest – Piteşti, two schools, a steam mill and bi-annual fairs (on July 20 and September 8), and at the census of December 30,1930, the town of Găeşti was the residence of the homonymous territory, inhabited by 5,328 people.

Monuments

The churches dedicated to the “Entry of the Most Holy Theotokos into the Temple” -Cioflec (1776, repaired in 1809, 1836, 1890 and 1942), today declared a historical monument, “Saint Elijah” (1780, repaired in 1880), today declared a historical monument , “Saint Nicholas” (1812, with closed porch, supported by six cylindrical columns, finished with arches, dominated by two twin towers, illuminated by eight high windows, located on the nave and narthex), today declared a historical monument, “Holy Trinity” (1823, repaired in 1896), today declared a historical monument, and the church “Saint John the Baptist” (1947); the former “Grigore Olănescu” mansion (1890), currently the headquarters of the Arctic Club; Old Town Hall Building (early 20th century); Casa Ciubuc Elena, with pharmacy (19th century) etc.

Back to Romanian version