Milişăuţi

Versiunea în limba engleză (English version)

Date generale

Oraşul Milişăuţi se află în extremitatea de Nord Est a României, în provincia istorică Bucovina, în zona de Nord Est a judeţului Suceava, în partea de Nord a Pod. Sucevei, în regiunea de Sud a depresiunii Rădăuţi, la 317-488 m alt., dominat de dealurile Bădeuţi (365 m alt.), Făgeţel (410 m), Burta (438 m) şi Dolina (441 m), în zona de confluenţă a râului Suceviţa cu râul Suceava, la intersecţia paralelei de 47°47’11” latitudine nordicã cu meridianul de 26°00’16” longitudine esticã, la 27 km Nord Vest de municipiul Suceava. Din punct de vedere demografic, Milişăuţi face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 5 493 loc. (1 ian. 2019), din care 2 727 loc. de sex masc. si 2 766 fem. Supr.: 35,4 km2, din care 7,6 km2 în intravilan; densitatea: 723 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul celor 5 005 loc., 4 863 de persoane erau români (97,2%) şi 142 loc. (2,8%) aparţineau altor etnii (ucraineni, rromi ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 4 229 de ortodocşi (84,5%), 352 adventişti de ziua a şaptea (7,0%), 319 penticostali (6,4%) şi 105 loc. (2,1%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, romano-catolici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclaratã. Nod rutier. Haltă de mişcare (inauguratã în 1869) pe magistrala feroviarã Bucureşti – PloieştiBuzăuFocşaniAdjud – Bacău – PaşcaniSuceava – Vicşani – Cernăuţi. Expl. de balast. Prelucr. lemnului şi a cărnii. Ferăstrău hidraulic (de la sfârşitul secolului 19). Producţie de materiale de construcţii, de produse lactate şi preparate din carne. Abator. Fermă de creştere a bovinelor. Culturi de varză şi castraveţi. Casã de Cultură; Bibliotecă publică, inauguratã în anul 1959, azi cu peste 22 000 de volume. Din data de 9 sept. 2006, la Milişăuţi are loc anual „Festivalul verzei”.

Istoric

Localitatea componentă Bădeuţi de astăzi, care până la 7 apr. 2004 a fost reşedinţa comunei Milişăuţi, când a fost declarată oraş, apare consemnată documentar ca sat, prima oară, în anul 1491 – sat în care locuia un boier cu numele Dumitru Badevici. În septembrie 1538, boierii Ţării Moldovei şi clerul înalt s-au întrunit la Bădeuţi pentru a trimite o solie, condusă de Triflan Cioflan, la Suceava, care era ocupată de oastea sultanului Soliman Magnificul, căruia trebuia să-i comunice că ei se desolidarizează de politica antiotomană a domnului Petru Rareş, care se refugiase în Cetatea Ciceului. Sultanul a confirmat autonomia Moldovei şi a numit ca domn al Moldovei pe Ştefan Lăcustă (din neamul lui Ştefan cel Mare), care a domnit până în 1540 când a fost asasinat de către boieri. Grigore Ureche (n. 1590 – m. 1647), în cronica sa “Letopisetul Ţării Moldovei” consemna următoarele: …

Prădând şi stropşind Ţara Moldovei, împăratul Soliman, şi fiind ţara bejenită spre munţi, strânsu-s-au vlădicii şi boierii de la sat Bădeuţi, de s-au sfătuit cu toţii ce se vor face de acea nevoie ce le venise asupra… (Aceştia) cu mare frică au mersu şi au căzutu la picioarele împăratului pre cari i-au iertat împăratul…. apoi le-au pus domn pe Ştefan Vodă (Ştefan Lăcustă n.n.)”.

Într-un hrisov din 24 febr. 1582, emis de domnul Moldovei Petru Şchiopul, se vorbeşte de existenţa la Bădeuţi a unei curţi domneşti, an în care un anume Moga era vornic de Bădeuţi. Prin hrisovul domnesc din 13 martie 1615 şi cel din 20 februarie 1625, domnul Moldovei, Ştefan Tomşa a întărit dăruirea satului Bădeuţi mănăstirii Solca, în stăpânirea căreia a rămas până în 1776, când Bădeuţi a fost unit cu moşiile Iasicel şi Slobozia, iar în 1770, Bădeuţi a fost înglobat în comuna Milişăuţi, în care locuiau răzeşi. Documentele anului 1487 consemnează faptul ca Milişăuţi era o localitate veche, formată din satele Milişăuţii de Sus şi Milişăuţii de Jos. Ulterior, această localitate a fost stăpânită de diferiţi boieri, la 20 ian. 1760 satul Milişăuţii de Sus fiind vândut de boierul Balş mănăstirii Solca, iar la 9 ian. 1761, Milişăuţii de Jos a fost dăruit mănăstirii “Sfântul Ilie” din localitatea Satu Mare de lângă Bădeuţi. În anul 1910, satul Milişăuţii de Sus s-a unificat cu satul Milişăuţii de Jos, formând comuna Milişăuţi, în componenta căreia au intrat şi satele Lunca (înfiinţat în anul 1885) şi Gara (înfiinţat în perioada 1870-1874 prin stabilirea aici a muncitorilor care lucrau la construirea căii ferate Dorneşti – Iţcani). Până la 7 sept. 1976, fosta comună Milişăuţi, cu reşedinta în satul Bădeuţi, s-a numit Bădeuţi, iar între 7 sept. 1976 şi 20 mai 1996, comuna a purtat numele Emil Bodnaraş. Comuna Milişăuţi a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având în subordine administrativă localitatea componentă Bădeuţi şi satele Gara şi Lunca. Până la 29 iulie 2001, Milişăuţi a avut în componenţă satul Iaslovăţ, care la acea dată a devenit comună de sine stătătoare în urma referendumului în care 97,6% dintre locuitorii satului au votat pentru reînfiinţarea comunei Iaslovăţ.

Monumente

În localitatea componentă Bădeuţi a existat biserica „Sfântul Procopie”, construită în perioada 8 iun. – 13 nov. 1487 de domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, distrusă de armata austriacă în timpul Primului Război Mondial, azi aflată în ruine (doar peretele de Vest), declarată monument istoric în anul 2015. Biserica era de mari dimensiuni pentru acel timp (22,50 m lungime, 8,80 m lăţime în naos şi 11,20 m lăţime în dreptul absidelor) şi avea alături o zvoniţă (clopotniţă) specifică Evului Mediu. În apropierea ruinelor bisericii se află şi ruinele Curţii domneşti, care datează de la sfârşitul secolului 14 şi începutul secolului 15. La Bădeuţi se mai află biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, datând din anul 1935, construită de comunitatea evanghelică luterană şi preluată de cultul ortodox în anul 1948.


About

The town of Milişăuţi is located in the northeastern extremity of Romania, in the historical province of Bucovina, in the northeastern area of ​​Suceava County, in the northern part of Suceava Plateau, in the southern region of the Rădăuţi depression, at an altitude of 317-488 m, surrounded by the hills Bădeuţi (365 m high), Făgeţel (410 m), Burta (438 m) and Dolina (441 m), in the area of confluence of the Suceviţa river with the Suceava river, at the intersection of the parallel of 47°47’11” north latitude with the meridian of 26°00’16” east longitude, 27 km North West of Suceava municipality. From a demographic point of view, Milişăuţi is part of the category of small towns, with a population of 5,493 inhabitants (January 1, 2019), of which 2,727 males and 2,766 females. Area: 35.4 km2, of which 7.6 km2 in urban areas; density: 723 inhabitants/km2. At the population census of October 20-31, 2011, out of the total of 5,005 inhabitants, 4,863 people were Romanians (97.2%) and 142 inhabitants (2.8%) belonged to other ethnic groups (Ukrainians, Roma, etc.). From a confessional point of view, in the same census were registered 4,229 Orthodox (84.5%), 352 Seventh-day Adventists (7.0%), 319 Pentecostals (6.4%) while 105 residents (2.1%) belonged to other denominations (Jehovah’s Witnesses, Roman Catholics, etc.), or were atheists, without religion or with undeclared religion. Road junction. Halt railway station (inaugurated in 1869) on the Bucharest – PloieştiBuzăuFocşaniAdjudBacăuPaşcaniSuceava – Vicşani – Cernăuţi railway line. Ballast mining. Wood and meat processing industries. Hydraulic saw (from the end of the 19th century). Production of building materials, dairy and meat products. Abattoir. Cattle farm. Cabbage and cucumber crops. Community Centre. Public library, inaugurated in 1959, today with a collection of over 22,000 volumes. Annual “Cabbage Festival” (since September 9, 2006).

History

Bădeuţi (today a component locality of Milişăuţi, which was also the residence of the Milişăuţi commune until April 7, 2004, when the latter was declared a town), is mentioned for the first time, in a document of 1491, as a village, where a certain boyar named Dumitru Badevici lived. In September 1538, the boyars of Moldavia and the high clergy met in Bădeuţi to send a group of messengers, led by Triflan Cioflan, to Suceava, which at that time was occupied by the army of Sultan Süleyman the Magnificent, in order to let the latter know that they (the boyars) were disengaging from the anti-Ottoman policy of Prince Petru Rareş, who had taken refuge in the Ciceu Fortress. The Sultan confirmed the autonomy of Moldavia and appointed as prince of Moldavia Ştefan Lăcustă (Stephen Locust, a relative of Stephen the Great), who ruled until 1540 when he was assassinated by the boyars. Grigore Ureche (b. 1590 – d. 1647), in his “Chronicle of the Land of Moldavia” recorded the following:

As the Emperor Soliman [sic] was plundering and harassing the Land of Moldavia, and as the people of this country were taking refuge in the mountain area, the boyars and the clergy got together to decide what was to be done to face these hardships. They went with great fear and collapsed to the feet of the emperor and were forgiven by the latter… who then decided that their Lord should be Stephen [Ştefan Lăcustă – Stephen Locust]”.

In a deed from February 24, 1582 (year in which a certain Moga was vornic of Bădeuţi), deed which was issued by the Lord of Moldavia Petru Şchiopul (Peter the Limp), it is mentioned the existence in Bădeuţi of a royal court. By the royal deed of March 13, 1615 and the one of February 20, 1625, the Lord of Moldavia, Ştefan Tomşa (Stephen Tomşa) confirmed the donation of the Bădeuţi village to Solca monastery, in whose possession the village remained until 1776, when it was united with the Iasicel and Slobozia estates. In 1770, Bădeuţi was incorporated in the commune of Milişăuţi, populated with yeomen. The documents of 1487 record the fact that Milişăuţi was an old settlement, composed by the villages of Milişăuţii de Sus and Milişăuţii de Jos. Later on, this settlement was ruled by various boyars. On January 20, 1760 the village of Milişăuţii de Sus was sold by the boyar Balş to Solca monastery, and on January 9, 1761, Milişăuţii de Jos was donated to the monastery “Saint Elijah”, located in Satu Mare village near Bădeuţi. In 1910, the village of Milişăuţii de Sus was united with the village of Milişăuţii de Jos, forming the commune of Milişăuţi, which included the villages of Lunca (founded in 1885) and Gara (established between 1870-1874 by the workers who built the Dorneşti – Iţcani railway). Until September 7, 1976, the former commune of Milişăuţi, with the residence in the village of Bădeuţi, was called Bădeuţi, and between September 7, 1976 and May 20, 1996, the commune was named Emil Bodnaraş. Milişăuţi commune became a town on April 7, 2004, and administers the component locality Bădeuţi and the villages Gara and Lunca. Until July 29, 2001, Milişăuţi also included the village of Iaslovăţ, which after this date became an independent commune, following a referendum in which 97.6% of the inhabitants of the village voted for the re-establishment of the commune of Iaslovăţ.

Monuments

In Bădeuţi (part of Milişăuţi) there was the church “Saint Procopius”, built between June 8 and November 13, 1487 by the Lord of Moldavia, Stephen the Great, destroyed by the Austrian army during the First World War, now in ruins (only the western wall survived), declared a historical monument in 2015. The church was large for that time (22.50 m long, 8.80 m wide in the nave and 11.20 m wide next to the apses) and had next to it a belfry (bell tower) specific to the Middle Ages. Near the ruins of the church are the ruins of the Royal Court, which date from the late 14th and early 15th centuries. In Bădeuţi there is also the church “The Holy Apostles Peter and Paul”, dating from 1935, built by the Lutheran evangelical community and taken over by the Orthodox cult in 1948.

Back to Romanian version