Milişăuţi

Date generale

Oraşul Milişăuţi se află în partea de Nord a României, în provincia istorică Bucovina, în regiunea de Nord a jud. Suceava, în partea de N a Pod. Sucevei, în zona de confl. a râului Suceviţa cu Suceava, la Nord Est de municipiul Suceava; 5 397 loc. (1 ian. 2011): 2 604 de sex masc. şi 2 793 fem. Nod rutier. Supr.: 35,4 km2, din care 7,6 km2 în intravilan; densitatea: 710 loc./km2. Expl. de balast. Prelucr. lemnului şi a cărnii. Din data de 9 sept. 2006, la Milişăuţi are loc anual „Festivalul verzei”.

Istoric

Până la 7 sept. 1976, fosta com. Milişăuţi s-a numit Bădeuţi, iar între 7 sept. 1976 şi 20 mai 1996 a purtat numele Emil Bodnaraş. Com. Milişăuţi a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă localit. componentă Bădeuţi şi satele Gara şi Lunca. Tot până la 7 apr. 2004, Milişăuţi a avut în componenţă satul Iaslovăţ, care la acea dată a devenit comună de sine stătătoare.

Monumente

În localit. componentă Bădeuţi a existat biserica cu hramul „Sfântul Procopie”-Milişăuţi, construită în perioada 8 iun. – 13 nov. 1487 de Ştefan cel Mare, distrusă de armata austriacă în  timpul Primului Război Mondial.