Rovinari

Date generale

Oraşul Rovinari se află în jud. Gorj, situat în partea de S a Depr. Târgu Jiu, la poalele de V ale Dealului Bran, la 200 m alt., pe stânga văii Jiului, la 25 km S de municipiul Târgu Jiu; 13 395 loc. (1 ian. 2011): 6 597 de sex masc. şi 6 798 fem. Supr.: 26,3 km2, din care 4,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 977 loc./km2. Staţie finală de c.f. Mare centru carbonifer (expl. lignitului la suprafaţă). Centrală electrică şi de termoficare (Complexul energetic Rovinari) cu o putere instalată de 1 320 MW, construită în 1976-1979. Reparaţii de utilaj minier. Patinoar (inaugurat în anul 2008).

Istoric

Ca urmare a intensificării expl. carbonifere, satele Rovinari şi Poiana au fost contopite într-o singură aşezare (1981), declarată oraş la 9 dec. 1981 prin Decret prezidenţial (nr. 367/9 dec. 1981). În prezent, are în subordine ad-tivă localit. componentă Vârţ.

Monumente

Biserica „Sfinţii Voievozi” (1796). La 3 km NE de oraş se află o poiană cu narcise, declarată monument al naturii.