Miercurea Nirajului

Date generale

Oraşul Miercurea Nirajului se află în partea centrală a României, în centrul judeţului Mureş, într-o mică depresiune din zona Dealurilor Nirajului (Podişul Târnavelor), la 380 m altitudine, la confluenţa râului Niraju Mic cu râul Niraj, la 22 km Est de municipiul Târgu Mureş, la intersecţia paralelei de 46⁰32’ latitudine nordică cu meridianul de 24⁰48’ longitudine estică. Din punct de vedere demografic este un oraş mic cu o populaţie de 6 194 locuitori (la 1 ianuarie 2011), din care 3 043 locuitori de sex masculin şi 3 152 de sex feminin. Dacă raportăm suprafaţa oraşului în intravilan (1,7 km2) la numărul total al populaţiei rezultă o densitate de 3 643 locuitori pe km2. La recensământul populaţiei din 18 martie 2002 s-au înregistrat 5 824 locuitori, din care 4 890 erau maghiari (83,9%), 620 români (10,6%), 321 ţigani (5,3%) şi două persoane aparţinând altor etnii (0,2%). Staţie de cale ferată inaugurată în 1914. Nod rutier. Exploatări de gaze naturale (din 1941). Prelucrarea lemnului (mobilă), a cărnii, inului şi cânepei. Producţie de articole de îmbrăcăminte din piele, de încălţăminte, de jocuri şi jucării, de preparate din lapte şi de produse de panificaţie. Moară pentru măcinat cereale. Centru viticol şi de ceramică populară. Casă de cultură. Biblioteca publică “Bocskay Istvan” (inaugurată în 1954), cu peste 14 000 volume.

Istoric

În arealul oraşului Miercurea Nirajului au fost descoperite vestigii neolitice (topoare din piatră ş.a.), iar în satul Lăureni (administrat de oraş) au fost scoase la iveală mai multe monede bizantine din secolele 5-6. Prima menţiune documentară a localităţii datează din 1493, iar în 1567 apare consemnată cu numele Zereda. La 21 februarie 1605, la Miercurea Nirajului a fost ales ca principe al Transilvaniei Bocskay Istvánt şi tot în acelaşi an la Miercurea Nirajului a fost convocată Dieta Transilvaniei (adunare politică şi organ de reprezentare a stărilor privilegiate). Fosta comună Miercurea Nirajului a fost trecută în categoria oraşelor la 19 iunie 2003 şi are în subordine administrativă satele Beu, Dumitreştii, Lăureni, Moşuni, Şardu Nirajului, Tâmpa şi Veţa.

Monumente

În oraşul Miercurea Nirajului se află o biserică din secolul 15 (în prezent aparţine cultului reformat-calvin), o biserică din lemn cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1750, reparată în 1843 şi 2008), declarată monument istoric în anul 2004, o biserică reformată din 1838, o biserică romano-catolică din 1928, o biserică ortodoxă, nouă, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” a cărui piatră de temelie a fost pusă la 26 decembrie 2008, clădirea fostei Prefecturi (1905), o poartă din lemn, sculptată, datând din anul 1723, şi bustul principelui Bocskay Istvánt, sculptat de Horvath Géza şi dezvelit în 1906. În satul Moşuni, atestat documentar în 1446, există o biserică reformată din 1760 şi o biserică ortodoxă din 1935, iar în satul Beu se află o biserică romano-catolică din secolul 18.