Luduş

Date generale

Oraşul Luduş se află în jud. Mureş, la poalele de SE ale Colinelor Luduşului, la 274 m alt., pe râul Mureş, la confl. cu Pârâu de Câmpie, la 45 km V-SV de municipiul Târgu Mureş; 17 511 loc. (1 ian. 2011): 8 617 de sex masc. şi 8 894 fem. Supr.: 67 km2, din care 7,7 km2 în intravilan; densitatea: 2 274 loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Expl. de gaze naturale. Constr. de articole metalice de larg consum (sobe de încălzit, mobilier metalic etc.). Producţie de mobilier sanitar, de birou şi de laborator, de prefabricate din beton, cărămizi, de saltele, detergenţi, nutreţuri concentrate, zahăr, preparate din lapte, băuturi alcoolice, panificaţie. Ferme sericicolă şi de creştere a porcinelor. Sere legumicole.

Istoric

Localit., ce apare menţionată documentar ca sat, prima oară, în 1377 cu numele Ludas, a fost declarată oraş în 1960. În trecut (1760–1854) era cunoscută sub denumirea de Ludoşu de Mureş. În prezent, oraşul Luduş are în subordine ad-tivă 6 localit. componente: Avrămeşti, Cioarga, Ciurgău, Fundătura, Gheja şi Roşiori.

Monumente

În oraşul Luduş se află bisericile ortodoxe „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1892-1893, cu picturi murale interioare executate în 1931 de Francisc H. Herczeg din Târgu Mureş şi iconostas pictat la Viena de Antonin W. Zeiler şi instalat în 1910) şi „Sfântul Nicolae” (1927-1929, pictată în 1957 şi restaurată în 1998), biserică romano-catolică, în stil baroc (1906), o biserică reformată, cu ceas (sec. 19) şi o biserică greco-catolică (1996). Conacul „Bánfi” (începutul sec. 19), în localit. componentă Gheja.