Dărmăneşti

Date generale

Oraşul Dărmăneşti se află în jud. Bacău, situat în depresiunea omonimă, la 450 m alt., pe râul Uz, la 75 km SV de municipiul Bacău; 14 385 loc. (1 ian. 2011): 7 147 de sex masc. şi 7 211 fem. Supr.: 50,5 km2, din care 8,3 km2 în intravilan; densitatea: 1 733 loc./km2. Staţie de c.f. Expl. de petrol şi de cărbune brun. Hidrocentrala „Poiana Uzului” (4,15 MW), intrată în funcţiune în 1977. Termocentrală. Rafinărie de ţiţei (din 1949), cu instalaţii pentru producerea cocsului din petrol, intrată în faliment în anul 2003, cumpărată de RAFO-Oneşti în 2007 şi închisă în 2008. Producţie de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator, de furnire şi panouri din lemn, de mobile şi cherestea, de confecţii metalice, de blocuri de beton celular autoclavizat/BCA, cărămizi, tuburi din beton, agregate de balastieră; tăbăcărie; produse alim. Muzeu etnografic. În zilele de 28 şi 29 august 2020 s-a desfăşurat (în plină pandemie) prima ediţie a Festivalului Internaţional de Blues, intitulat “Open Air Blues in the Garden Festival”.

Istoric

Atestat documentar, ca sat, la 25 mart. 1590 şi declarat oraş la 18 apr. 1989. Satele care aparţin oraşului: Dărmăneasca, Lapoş, Păgubeni, Plopu, Sălătruc.

Monumente

Biserica din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1808, pictată în 1873 de către Alexandru Zugravul, cu adăugiri din 1884 şi reparată în 1932); în cartierul Boiştea se găsesc instalaţii tehnice populare (dârstă de la sf. sec. 19; piuă şi vâltoare de la începutul sec. 20; moară de apă, începutul sec. 20); la 4 km N de Dărmăneşti se află palatal„Ştirbei”, construit în anii 1906-1908, naţionalizat în 1948 şi folosit ca sanatoriu T.B.C. până în 1977 după care a fost utilizat ca centru de tabără pentru elevi până în prezent; bisericile din lemn cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” (1795, refăcută în 1886) şi „Sfinţii Voievozi” (1813), în satele Plopu şi Lapoş. Turism.