Ulmeni

Date generale

Oraşul Ulmeni se află în jud. Maramureş, în SV Depr. Baia Mare, pe valea râului Someş, la poalele de V-NV ale Măgurii Prisaca (sau Ţicău) din Dealurile Chioarului, şi cele de NE ale Dealurilor Sălajului; 7 502 loc. (1 ian. 2011): 3 710 de sex masc. şi 3 792 fem. Supr.: 81,2 km2, din care 9,4 km2 în intravilan; densitatea: 798 loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Expl. de mbalast. Topitorie de in şi cânepă (până în 1998). Prefabricate din beton. Fabrică de blue-jeans (inaugurată la 5 mai 1998). Prelucr. lemnului. Producţie de profile din plastic şi din aluminiu pentru ferestre şi uşi. Morărit; produse de panificaţie. Culturi de cereale, cartofi, in, cânepă, plante de nutreţ, legume etc. Pomicultură (meri, peri, pruni).

Istoric

Ulmeni apare menţionat documentar, prima oară, în 1405.

Monumente

În localit. componentă Tohat se află casa memorială a scriitorului Petre Dulfu (1856–1953), autorul povestirilor Gruia lui Novac, Isprăvile lui Păcală ş.a., iar în satul Arduzel există o biserică reformată, ctitorie de la începutul sec. 16 a lui Ioan Drágffy (căzut în lupta de la Mohács din 1526). Bisericile din lemn cu acelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în satul Arduzel (1650) şi oraşul Ulmeni (1720, strămutată în 1895 din satul Şomcuta Mare); biserică reformată, din lemn (1699), în satul Someş-Uileac. Com. Ulmeni a fost trecută în categoria oraşelor la 7 apr. 2004 având în subordine ad-tivă localit. componentă Tohat şi satele Arduzel, Chelinţa, Mânău, Someş-Uileac, Ţicău şi Vicea.