Dăbuleni

Date generale

Oraşul Dăbuleni se află în jud. Dolj, în zona de contact a Câmpiei Romanaţi cu terasele de pe stg. Dunării; 12 586 loc. (1 ian. 2011): 6 146 de sex masc. şi 6 440 fem. Supr.: 182,9 km2, din care 9,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 325 loc./km2. Nod rutier. Producţie de cărămizi şi ţigle. În arealul oraşului Dăbuleni se găsesc întinse zone acoperite cu dune de nisip, în mare parte fixate de vegetaţie, extinse pe 8 ha, declarate rezervaţie naturală. Staţiune de cercetări pentru ameliorarea solurilor nisipoase şi pentru aclimatizarea plantelor pe nisipuri. Fermă de creştere a bovinelor. Centru de creştere a viermilor de mătase şi de valorificare a gogoşilor acestora. Pomicultură. Viticultură; centru de vinificaţie şi de cojocărit. Renumit pentru culturile de pepeni (lubeniţe).

Istoric

Localitatea Dăbuleni apare menţionată documentar, prima oară, la 5 iun. 1494, într-un act emis de Vlad Călugărul. Declarat oraş la 7 apr. 2004 are în subordine ad-tivă satul Chiaşu;

Monumente

Bisericile cu hramurile „Sfântul Gheorghe” (1813– 1817) şi „Sfântul Nicolae” (1842).