Limane (S)

SINOIE, liman marin (fost golf de mare), situat în partea de E a Dobrogei, pe terit. jud. Constanţa, în cadrul complexului lagunar Razim. Supr.: 171,5 km2; ad. max.: 1,6 m; vol.: 210,7 mil. m3. Despărţit de lacurile Zmeica şi Goloviţa prin Grindul Lupilor, care barează alimentarea lui cu ape dulci aduse în lacul Razim de canalele Dranov şi Dunavăţ din braţul Sfântu Gheorghe al Dunării. Din această cauză, lacul S. prezintă o concentraţie mai mare de săruri (16–18 g/l). Lacul S. comunică cu Marea Neagră prin intermediul gurii Periboina din Grindul Chituc, fapt ce-i măreşte gradul de salinitate. Pe malul de SV al lacului S. se află ruinele cetăţii Histria.

SNAGOV, Limanul fluviatil ~ → lacul Snagov.

STRACHINA, liman fluviatil situat în partea de E a Câmpiei Bărăganului, pe stg. cursului inf. al râului Ialomiţa, în arealul localit. Mihail Kogălniceanu, Valea Ciorii, Bucu şi Ţăndărei. Supr.: 10,5 km2. Lungimea: 9,5 km; lăţimea max.: 1,5 km; ad. max.: 3 m. Bază piscicolă. În lacul S. se varsă râul Strachina (25 km).