Mănăstirea Polovragi

Mănăstirea Polovragi, de cãlugãriţe, se aflã situatã la poalele masivului Piatra Polovragilor, în apropierea cheilor Olteţului, în arealul satului Polovragi, comuna Polovragi, judeţul Gorj, la 30 km E-NE de municipiul Târgu Jiu. Iniţial, biserica din lemn a mănăstirii Polovragi, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a fost construitã în anii 1504-1505 prin strãdania fraţilor Radu (comis) şI Pãtru (spãtar), fiii lui Danciu Zamona, amintiţi într-un hrisov din 18 ianuarie 1480 emis de domnul Basarab cel Tânãr (Ţepeluş). În anul 1629, mănăstirea Polovragi a intrat în posesia banului Craiovei, Pârâianu Milescu. În perioada 1643-1647, logofãtul Danciu Barbu Pârâianu (ambasador al domnului Matei Basarab la Istanbul) a zidit o nouã bisericã pe locul vechii biserici din lemn, cu sprijinul domnului Matei Basarab. În 1690-1693, din iniţiativa şi pe cheltuiala domnului Constantin Brâncoveanu au fost construite pridvorul bisericii, clopotniţa, zidul de incintã şi s-au refãcut chiliile. Picturile murale interioare ale bisericii au fost executate,pe un fond albastru, în anii 1702-1703 de cãtre meşterii zugravi Constantinos, Andrei, Gheorghe, Istrate şi Ranite formaţi la Şcoala de zugravi de la mãnãstirea Hurez. Printre picturi se remarcã o reprezentare originalã a muntelui Athos, unicã în pictura româneascã veche, precum şi tablourile votive din pronaos care îi înfãţişeazã pe Constantin Brâncoveanu cu soţia sa, Doamna Maria, şi pe mitropolitul Teodosie al Ţãrii Româneşti. Biserica bolniţei, cu hramul  “Sfântul Nicolae”, a fost ziditã în stil neobizantin în anii 1731-1732 prin osârdia egumenului Lavrentie şi pictatã în 1738 de zugravii Gheorghe şi Ioan. Mãnãstirea posedã o colecţie de 650 de icoane pe sticlã şi pe lemn datând din secolele 18-19, precum şi o bibliotecã cu peste 3 000 de volume, în limbile românã, slavonã şi greacã, printre care unele de mare valoare, ca de pildã Îndreptarea Legii (1652), Evanghelia de la Bucureşti (1682), Apostolul (1683), precum şi unele manuscrise de muzicã psalticã (Evanghelionul lui Anton Pann, 1846, Anastasimatarul lui Gherontie, 1863) ş.a. Clãdirile chiliilor,construite cu etaj şi cerdac, înconjurã curtea inerioarã a mănăstirii. În perioada 1718-1739, când Oltenia s-a aflat sub stãpânirea Imperiului Habsburgic, la mănăstirea Polovragi a staţionat un batalion militar aflat sub comanda generalului Stefan Steinville. La 27 aprilie 1802, mãnãstirea Polovragi a fost jefuitã de trupele turceşti comandate de Pasvan-Oğlu.