Mănăstirea Strehareţ

Lãcaşul de rugãciune Strehareţ se aflã la marginea unei pãduri din arealul municipiului Slatina, judeţul Olt, pe strada Strehareţ nr. 154, la circa 1,5 km Nord Vest de centrul municipiului, şi adãposteşte patru cãlugãriţe care duc o viaţã de obşte sub stãreţia monahiei Irina Niculescu. Iniţial a fost un schit de cãlugãri al cãrui nume a apãrut menţionat documentar, pentru prima oarã, în 1478, iar apoi a fost atestat destul de frecvent, respectiv în anii 1531, 1578, 1607, 1620, 1665 etc. Biserica mănăstirii Strehareţ, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, cu o lungime de 14,50 m şi o lãţime de 6 m a fost ziditã în anii 1665-1668 prin osârdia episcopului Serafim. Jefuit de turci de mai multe ori şi afectat de un incendiu în vara anului 1802, schitul a rãmas pãrãsit pânã în 1832 când s-au efectuat lucrãri de reparaţii şi renovãri ale bisericii şi clãdirilor anexe care fuseserã deteriorate şi de puternicul cutremur din 14 octombrie 1802. Apoi, cutremurul din 11 ianuarie 1838 a provocat, din nou, mari stricãciuni bisericii şi chiliilor fiind reparate şi restaurate ulterior pânã în 1844. O parte din moşiile schitului, moştenite de-a lungul timpului de la daniile unor domni, au fost secularizate în urma reformei din 1863, cãlugãrii continuând sã vieţuiascã liniştit în acest schit, iar o parte din clãdiri au fost transformate în spital. În 1936, la acest schit au mai fost construite câteva chilii pentru cãlugãri. Cutremurele din 10 noiembrie 1940, 4 martie 1977, 30 august 1986 şi 31 mai 1990 au mai provocat serioase deteriorãri ale zidãriei şi picturilor bisericii. Pridvorul bisericii este deschis şi susţinut de 6 stâlpi din lemn, iar turla, de formã octogonalã, este plasatã deasupra pronaosului, este acoperitã cu tablã şi nu dispune de ferestre. Pereţii exteriori ai bisericii sunt tencuiţi şi zugrãviţi în alb, iar cei interiori au  fost pictaţi în frescã, în stil neobizntin, în anii 1671-1672. Picturile murale interioare au fost restaurate în 1982 de cãtre preotul Nicolae Savu din Bucureşti. În 1979 a fost construit un turn de poartã cu rol de clopotniţã pe locul unei vechi clopotniţe. Schitul Strehareţ a fost transformat în mănăstire de cãlugãriţe în anul 2008.