Mănăstirea Surpatele

Situată în arealul satului Surpatele din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea, într-o zonă de dealuri împădurite, pe valea râului Otăsău, la 24 km Sud Vest de municipiul Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Surpatele adăposteşte o obşte de călugăriţe. Mănăstirea Surpatele a fost întemeiată la începutul secolului 16 cu o biserică din lemn, cu hramul “Sfânta Treime”, construită prin osârdia şi pe cheltuiala fraţilor Tudor şi Stanciu Drăgoescu şi a preotului Dumitru Bălaşa, fiind menţionată documentar, prima oară, în anul 1512 şi refăcută în secolul 17 de fraţii Buzeşti. În perioada 1703-1706, doamna Maria Brâncoveanu, soţia domnului Ţarii Româneşti, Constantin Brâncoveanu, s-a îngrijit de construirea unei biserici din cărămidă, pe locul celei vechi, din lemn, care dăinuie şi în prezent şi care are dublu hram – “Sfânta Treime” şi “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, declarată monument istoric în anul 2004. Picturile murale interioare din biserică şi pridvor au fost executate în anii 1706-1707 de către zugravii Andrei, Hranite, Gheorghe şi Iosif Ierodiaconul. Biserica are o turlă octogonală pe naos, luminată de opt ferestre înalte şi înguste, terminate cu arcade, asemănătoare celei de la biserica mănăstirii Hurezi, precum şi un pridvor deschis, susţinut de opt coloane cilindrice din piatră, terminate în acoladă la partea superioară. În anul 1815, biserica a fost renovată şi repictată de zugravul Gheorghe Gherontie de la mănăstirea Hurezi. După secularizarea averilor mănăstireşti din decembrie 1863, mănăstirea Surpatele nu a mai avut posibilităţi materiale suficiente pentru întreţinere, ceea ce a dus la degradarea treptată a anexelor gospodăreşti şi, în cele din urmă, la încetarea activităţii monahale (în anul 1872), rămânând ca biserica să funcţioneze ca biserică de parohie. Abia în anii 1927-1935, Comisiunea Monumentelor Istorice a alocat fondurile necesare pentru restaurarea şi reactivarea ansamblului monahal. Complexul monastic a mai fost renovat în anii 1958-1959, în anii 1984-1986 (după stricăciunile provocate de cutremurul din seara zilei de vineri, 4 martie 1977, ora 21 şi 22 de minute, care a avut magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter şi a durat 90 de secunde), 1990-1992 şi în perioada 2000-2004 – perioadă în care picturile murale interioare au fost spălate şi restaurate. La această mănăstire se păstrează o Evanghelie tipărită în anul 1690, cu coperţi argintate, semnată şi donată de domnul Ţarii Româneşti, Constantin Brâncoveanu. În perioada 1837-1850, la această mănăstire a activat Anton Pann ca profesor de muzică şi ca traducător de cărţi religioase.

Mănăstirea Surpatele (jud. Vâlcea)
Biserica mănăstirii Surpatele, cu dublu hram – “Sfânta Treime” şi “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, judeţul Vâlcea (Credit: Ştefania Trăistaru şi Maria Ciobănică)