Mănăstirea Surpatele

Situatã în arealul satului Surpatele din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea, într-o zonã de dealuri împãdurite, pe valea râului Otãsãu, la 24 km Sud Vest de municipiul Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Surpatele adãposteşte 15 cãlugãriţe care duc o viaţã de obşte pãstorite de stavrofora Eftimia Constantin. Mănăstirea Surpatele a fost întemeiatã la începutul secolului 16 cu o bisericã din lemn cu hramul “Sfânta Treime” construitã prin osârdia şi pe cheltuiala fraţilor Tudor şi Stanciu Drãgoescu şi a preotului Dumitru Bãlaşa şi menţionatã documentar, prima oarã, în anul 1512. În perioada 1703-1706, doamna Maria Brâncoveanu, soţia domnului Ţarii Româneşti, Constantin Brâncoveanu, s-a îngrijit de construirea unei biserici din cãrãmidã, pe locul celei vechi, din lemn, care dãinuie şi în prezent şi care are dublu hram – “Sfânta Treime” şi “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.  Picturile murale interioare, originare,  au fost executate în anii 1706-1707 de cãtre zugravii Andrei, Hranite, Gheorghe şi Ioan. Biserica are o turlã pe  naos, asemãnãtoare celei de la biserica mãnãstirii Hurezi, precum şi un pridvor deschis, susţinut de opt coloane cilindrice din piatrã, terminate în acoladã la partea superioarã. Pridvorul a fost pictat în 1706-1707 de aceeaşi zugravi Andrei, Hranite, Gheorghe şi Ioan. În anul 1815, biserica a fost renovatã şi repictatã de zugravul Gheorghe Gherontie de la mănăstirea Hurezi. Dupã secularizarea averilor mãnãstireşti din anul 1863, mănăstirea Surpatele nu a mai avut posibilitãţi materiale suficiente pentru întreţinere fapt ce a determinat degradarea şi ruinarea treptatã a anexelor gospodãreşti şi în consecinţã încetarea activitãţii monahale în anul 1872, rãmânând ca biserica sã funcţioneze ca bisericã de parohie. Abia în anii 1927-1935, Comisiunea Monumentelor Istorice a alocat fondurile necesare pentru restaurarea şi reactivarea ansamblului monahal. Complexul monastic a mai fost renovat în 1958-1959, în anii 1984-1986 (dupã stricãciunile provocate de cutremurul din 4 martie 1977) şi în perioada 2000-2004 – perioadã în care picturile murale interioare au fost spãlate şi restaurate. În 2004, biserica mãnãstirii Surpatele a fost declaratã monument istoric. La aceastã mănăstire se pãstreazã o Evanghelie tipãritã în 1690, cu coperţi argintate, semnatã şi donatã de domnul Constantin Brâncoveanu. În perioada 1837-1850, la aceastã mănăstire a activat Anton Pann ca professor de muzicã şi ca traducãtor de cãrţi religioase.