Dealuri (C)

CHICERA, masiv deluros în Muscelele Argeşului, între râurile Argeş, la Vest, şi Vâlsan, la Est, alcătuit din fliş grezo-marnos, gresii, argile ş.a. Altitudinea maximă: 1 218 m (alte surse îi atribuie 1 227 m). Acoperit cu păşuni, fâneţe şi livezi. Cunoscut şi sub numele de Chiciura.

CICEU, CULMEA CICEULUI, culme deluroasă de origine vulcanică, situată în zona Dealurilor Ciceului (subunitate deluroasă a Podişului Someşan), care apare în relief sub forma unui mic masiv vulcanic, de formă alungită pe direcţie Nord Vest – Sud Est, alcătuit din roci magmatice, neovulcanice (dacit şi riolit). Culmea Ciceului este acoperită, predominant, cu păduri de gorun (Quercus petraea), prezintă abrupturi accentuate, marcate uneori de grote, şi este dominată de numeroase vârfuri, între care se remarcă vârfurile Muncelu (650 m altitudine), Ciceu Mic (683 m), Măgura Ciceului (758 m), vârful Pietrii (722 m), Spânzu (779 m – altitudinea maximă a acestei culmi). In zona acestei culmi a fost descoperită (în anul 1978) o peşteră, numită Peştera Ciceului, al căror galerii, explorate şi cartate de speologii I. Giurgiu şi Tudor Tamaş, însumează o lungime de 272,60 m. Peştera Ciceului este străbătută de un râu subteran şi găzduieşte o colonie de lilieci. Accesul în peşteră se poate face prin intermediul a patru intrări.