Dealuri (C)

CHICERA, masiv deluros în Muscelele Argeşului, între râurile Argeş, la V, şi Vâlsan, la E, alcatuit din fliş grezomarnos, gresii, argile ş.a. Alt. max.: 1 218 m (alte surse îi atribuie 1 227 m). Acoperit cu paşuni, fâneţe şi livezi. Cunoscut şi sub numele de Chiciura.