Dealuri (C)

CHICERA, masiv deluros în Muscelele Argeşului, între râurile Argeş, la Vest, şi Vâlsan, la Est, alcătuit din fliş grezo-marnos, gresii, argile ş.a. Altitudinea maximă: 1 218 m (alte surse îi atribuie 1 227 m). Acoperit cu păşuni, fâneţe şi livezi. Cunoscut şi sub numele de Chiciura.

CHIOAR, Dealurile Chioarului, subunitate deluroasã a Podişului Someşan, situatã între Depresiunea Baia Mare în Nord, aliniamentul vãilor Lãpuş–Ileanda în Est, abruptul petrografic al Culmii Prisnel în Sud şi valea râului Someş în Est. Dealurile prezintã înãlţimi care variazã între 250 şi 600 m şi sunt alcãtuite din marne, tufuri vulcanice, conglomerate, argile marnoase şi nisipuri. Altitudinea maximã: 660 m în masivul (sau Mãgura) Prisaca (cunoscut şi sub numele de Ţicãu sau Dealu Mare). Pãduri de gorun (Quercus petraea) şi de fag (Fagus sylvatica). Pomiculturã.

CICEU, Dealurile Ciceului, subunitate deluroasã a Podişului Someşan, situatã în partea de Nord a Podişului Transilvaniei, la Nord de valea râului Someş şi la Vest de valea râului Ilişua (afluent al râului Someşu Mare). Prezintã înãlţimi medii de 400–600 m, fragmentate de vãi largi, cu versante afectate de alunecãri de teren. La Nord, Dealurile Ciceului sunt dominate cu 200–300 m de Culmea Breaza (974 m altitudinea maximã). Altitudinea maximã a Dealurilor Ciceului se înregistreazã în vârful Spânzu (779 m) din Culmea Ciceului.