Măguri (P)

PRISACA, Măgura ~, masiv deluros în partea de Vest a Dealurilor Chioarului, care domină spre Vest valea râului Someş. Masivul este alcătuit din marne, calcare, tufuri, gresii şi conglomerate. Altitudinea maximă: 626 m, în vârful Prisaca. În partea de Sud Vest a acestui masiv, râul Someş a săpat un defileu epigenetic, desfăşurat între satele Benesat (comuna Benesat, judeţul Sălaj), în Sud şi Ţicău (sat care aparţine oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş), în Nord. Masivul sau Măgura Prisaca reprezintă un horst cristalin tipic, fiind cunoscut şi sub denumirile de Ţicău  şi Dealu Mare. Acoperit cu păduri de fag (Fagus sylvatica) şi gorun (Quercus petraea).