Limane (M)

MANGALIA, liman maritim în SE Pod. Dobrogei de Sud, pe ţărmul Mării Negre, la SV de municipiul cu acelaşi nume. Supr.: 2,61 km2. Lungime: 9,5 km; lăţime medie: 300 m; ad. max.: 13 m; vol.: 15,7 mil. m3. În el se varsă Valea Albeşti. Pe malurile lui se găsesc numeroase izv. cu ape sulfuroase mezotermale (21–28°C), cunoscute din timpul stăpânirii romane.

MOSTIŞTEA Iezerul Mostiştei, liman fluviatil pe cursul inf. al râului Mostiştea, în Câmpia Mostiştei. Supr.: 18,6 km2; vol.: 160 mil. m3 (volum rezultat din lucrările de amenajare pentru irigaţii). Folosit pentru piscicultură şi irigaţii.