Piemonturi (C)

CÂNDEŞTI, Piemontul ~, unitate colinarã de relief, cu aspect de platformã, parte componentã a Piemontului Getic, cuprinsã între vãile râurilor Dâmboviţa (la E), Argeş (la S) şi Râu Târgului (la V). Alt.: 300–550 m. Alcãtuit predominant din pietrişuri şi nisipuri cuaternare. Are aspectul unor platouri interfluviale largi, uşor înclinate spre S, fragmentate de vãi adâncite, dar mult lãrgite, însoţite de terase şi lunci, dominate de versanţi puternic înclinaţi, afectaţi de ravene şi alunecãri.

COŞUŞTEA, Piemontul Coşuştei, unitate de relief piemontanã, situatã în SV României, pe terit. jud. Mehedinţi, parte componentã a dealurilor piemontane ale Motrului, limitat de Pod. Mehedinţi la NV şi Piemontul Bălăciţei la SE. Alt.: 360–400 m. Fragmentat de Coşuştea cu afl. său Coşuştea Mică şi de cursul superior al Huşniţei.

COTMEANA, Platforma sau  Piemontul ~, unitate piemontanã de relief în S României, parte componentã a Pod. Getic, situatã între Muscelele Argeşului, la N, Valea Argeşului, la E, câmpiile Piteştiului, Găvanu-Burdea şi Boian, la SE şi S şi Valea Oltului, la V. Are aspectul unor platouri largi, ce coboarã de la c. 400 m alt., în N, la c. 200 m, în S, drenate de numeroase vãi, cu desfãşurare divergentã (Cotmeana, Vedea, Plapcea, Iminog ş.a.), care au creat mari conuri de dejecţie aluvio-proluviale.