Piemonturi (C)

CÂNDEŞTI, Piemontul ~, unitate colinarã de relief, cu aspect de platformã, parte componentã a Piemontului Getic, cuprinsã între vãile râurilor Dâmboviţa (la Est), Argeş (la Sud) şi Râu Târgului (la Vest). Altitudinea: 300–550 m. Alcãtuit predominant din pietrişuri şi nisipuri cuaternare. Are aspectul unor platouri interfluviale largi, uşor înclinate spre Sud, fragmentate de vãi adâncite, dar mult lãrgite, însoţite de terase şi lunci, dominate de versante puternic înclinate, afectate de ravene şi alunecãri.

COŞUŞTEA, Piemontul Coşuştei, unitate de relief piemontanã, situatã în partea de Sud Vest a României, pe teritoriul judeţului Mehedinţi, parte componentã a Piemontului Motru (sau Dealurilor piemontane ale Motrului), limitat de Podişul Mehedinţi la Nord Vest şi Piemontul Bălăciţei la Sud Est. Alttitudinea: 360–400 m. Fragmentat de râul Coşuştea cu afluentul său Coşuştea Mică şi de cursul superior al râului Huşniţa.

COTMEANA, Platforma sau  Piemontul ~, unitate piemontanã de relief în partea de Sud a României, parte componentã a Podişului Getic, situatã între Muscelele Argeşului, la Nord, valea râului Argeş, la Est, câmpiile Piteştiului, Găvanu-Burdea şi Boian, la Sud Est şi Sud şi valea râului Olt, la Vest. Are aspectul unor platouri largi, care coboarã de la circa 400 m altitudine, în Nord, la circa 200 m, în Sud, drenate de numeroase vãi, cu desfãşurare divergentã (Cotmeana, Vedea, Plapcea, Iminog ş.a.), care au creat mari conuri de dejecţie aluvio-proluviale.