Piemonturi (B)

BĂLĂCIŢA, Piemontul Bălăciţei, unitate de relief în partea de Sud Vest a României, alcãtuitã din întinse platouri piemontane, cu interfluvii largi şi netede, fapt care-i conferã aspect tipic de platformã, parte componentã a Piemontului Motru. Constituit dintr-o cuverturã groasã de pietrişuri, nisipuri şi luturi roşii. Altitudinea: 250–300 m. Fragmentat de cursurile superioare ale râurilor Blahniţa, Drincea, Huşniţa ş.a. Acoperit cu păduri de cer şi gârniţă şi, parţial, cu plantaţii de viţã de vie. Cunoscut în literatura de specialitate şi cu denumirile de Platforma Strehaiei sau Câmpia înaltă a Bălăciţei.