Topoloveni

Date generale

Oraşul Topoloveni se află în jud. Argeş, în zona de contact a Piem. Cândeşti cu Câmpia Piteştiului, pe cursul inf. al râului Cârcinov, la 250 m alt., la 19 km E de municipiul Piteşti; 10 401 loc. (1 ian. 2011): 4 882 de sex masc. şi 5 519 fem. Supr.: 33,8 km2, din care 5,21 km2 în intravilan; densitatea: 1 996 loc./km2. Nod rutier. Expl. de petrol. Producţie de supape şi bolţuri pentru autovehicule, de încălţăminte, de tricotaje, confecţii şi de produse alim (preparate din carne, băuturi răcoritoare, produse de patiserie, conserve din fructe ş.a.). Produse de artizanat (covoare, ţesături). Centru viticol şi pomicol (meri, pruni, peri, vişini). Culturi de legume şi de căpşuni. Şcoală (din 1840). Cămin cultural (inaugurat la 3 ian. 1932). Fond cinegetic (mistreţi, fazani, căprioare ş.a.). Festival internaţional de folclor (august).

Istoric

Localit. apare menţionată prima oară la 19 iun. 1421, într-un hrisov al domnului Radu II Prasnaglava, iar apoi în anii 1467, 1654 etc. În secolele trecute era numită uneori şi Târgul Cârcinov. Aşezarea rurală a fost trecută în categoria oraşelor la 17 febr. 1968 prin contopirea satelor Topoloveni, Dealu Viilor, Goleştii-Badii, Inuri, Ţigăneşti-Linie şi Viticheşti din fosta com. Topoloveni. În prezent, oraşul Topoloveni are în subordine ad-tivă 4 sate: Boţârcani, Crinteşti, Gorăneşti şi Ţigăneşti.

Monumente

Bisericile cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1706), „Sfinţii Trei Ierarhi” (1706), declarată monument istoric, şi „Adormirea Maicii Domnului” (1745); clădirea Primăriei (1901–1903); bustul lui Ion Mihalache (dezvelit la 23 oct. 1993), renumit om politic, născut la Topoloveni.