Târgu Bujor

Date generale

Oraşul Târgu Bujor se află în jud. Galaţi, în Pod. Covurlui, la 100 m alt., în zona de confl. a râului Covurlui cu râul Chineja, la 53 km N-NV de municipiul Galaţi; 7 536 loc. (1 ian. 2011): 3 745 de sex masc. şi 3 791 fem. Supr.: 81,2 km2, din care 16,2 km2 în intravilan; densitatea: 645 loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Fabrici de conf., de prelucr. a lemnului şi de produse alim. (brânzeturi, panificaţie ş.a.). Centru viticol şi de vinificaţie (podgoria „Dealul Bujorului”, 4 000 ha). Ferme avicolă şi de creştere a ovinelor. Pomicultură. Staţiune de cercetări viticole. Muzeu de istorie şi etnografie întemeiat pe baza unei colecţii din 1876. Casă de Cultură. Cămin cultural. Bibliotecă publică (peste 30 000 vol.).

Istoric

Localitatea apare menţionată pentru prima oară într-un hrisov emis de Ştefan cel Mare în 1491, în care se consemnează că domnul Moldovei „milueşte pe Neagoe Orbescul cu satul Covurlui” (vechiul nume al aşezării de astăzi; toponimul actual i-a fost atribuit mai târziu). La 21 iul. 1776, localitatea este amintită într-un hrisov al domnului Grigore III Ghica în care acesta pomeneşte de „moşia Bujor din ţinutul Covurlui, care aparţinea bătrânilor Houran, Baniţă şi Lupu lui Bujor”. În perioada 1838–1950 s-a numit Golăeşti (cu excepţia unei scurte perioade de timp din anul 1934, când a purtat numele I. G. Duca, în memoria fostului prim-ministru ucis de legionari). La 6 mai 1844, aşezarea apare consemnată ca târg. Declarat oraş la 17 febr. 1968 (prin unificarea satelor Bujor şi Bujor-Sat din fosta com. Bujor) şi numit Târgu Bujor. În prezent, oraşul Târgu Bujor are în subordine ad-tivă 2 sate: Moscu şi Umbrăreşti.

Monumente

Bisericile „Sfinţii Arhangheli Mihail si Gavriil” (1880-1882), „Sfântul Dimitrie” (1849) şi „Adormirea Maicii Domnului” (1895-1896), în satele Moscu şi Umbrăreşti şi în oraş.